Våra stipendier

Regionala utvecklingsnämndens kulturstipendium kan delas ut som arbetsstipendium eller belöningsstipendium.
Ansökan/förslag ska lämnas in senast den 1 september.

Utlysning av kulturstipendium sker senast den 1 juni.

Arbetsstipendium

Arbetsstipendium utdelas till person, grupp eller förening som är verksam och bosatt eller har sitt säte i Kalmar län.

Stipendiet är ett allmänt stöd för att utveckla kulturlivet i Kalmar län. Det ska möjliggöra för verksamma personer, grupper eller föreningar att koncentrera sig på och utveckla sitt arbete. Stipendierna ska bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Kalmar län samt att stötta föreningar som vill utveckla sin verksamhet.

Kriteriet för arbetsstipendium är att det skall användas för ett bestämt angivet syfte.

Arbetsstipendium kan utdelas

• som stöd för att genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv

eller

• som stöd till utbildning och forskning.

Arbetsstipendium delas ut efter ansökan eller förslag som lämnas till Region Kalmar läns regionala utvecklingsnämnd senast den 1 september. I ansökan ska tydligt anges syfte och ändamål med stipendiet. Handlingar som sökande önskar referera till kan bifogas ansökan.

Belöningsstipendium

Belöningsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som är uppvuxen, bosatt eller verksam inom Kalmar län. Stipendiet delas ut som uppskattning av värdefulla insatser som har eller har haft stor betydelse för länets kulturliv.

Belöningsstipendium kan inte sökas utan utdelas på förslag från person, organisation, institution eller kommun. Förslaget ska vara Regionala utvecklingsnämnden tillhanda senast den 1 september och följas av motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information.

Urval och beslut

Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut om kulturstipendier, senast vid sista sammanträdet för året.

Nämndens ledamöter kan nominera egna förslag till stipendiater. Dessa förslag ska beredas efter samma princip som externa förslag.

Här hittar du ansöknings- och nomineringsblanketterna.