Andra bidragsgivare

Allmänna arvsfonden

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är Barn och ungdomar i kulturlivet: Projekt som syftar till utveckling av barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Boverket

Hos Boverket kan man ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Observera att projektet inte får påbörjas förrän Boverket beviljat bidraget. Bidraget kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och handikappanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Myndigheten fördelar stipendier och bidrag som resebidrag, arbetsstipendier, långtidsstipendier, projektbidrag och internationell residensverksamhet. Målgrupp är yrkesverksamma konstnärer inom områdena bild, bild, form, musik, teater, dans och film.

Kulturbryggan

Kulturbryggan är sedan den 1 oktober 2015 ett särskilt beslutande organ inom Konstnärsnämnden som delar ut projektbidrag. Syftet är att stödja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och samverkar med andra finansiärer för en breddad finansiering av kulturlivet.

Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord fördelar medel för nordiskt kultursamarbete riktade mot professionella konst- och kulturaktörer: Konst- och kulturprogrammet samt Mobilitet- och residensprogrammet. Kulturkontakt Nord har även, inom ramen för Nordiska Ministerrådets Konst och kulturprogram, en stödordning för översättning av nordisk litteratur inom Norden. Även amatörer och frivilligorganisationer kan söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Nordiska kulturfonden

Fondens syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna.

Regioner/landsting och kommuner
Regioner/landsting och kommuner har ofta möjlighet att bevilja bidrag till kulturprojekt som arrangeras av organisationer och föreningar. Ta kontakt med region/landsting eller kommunen där du är verksamhet för mer information.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet.

Statens kulturråd

Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional kulturverksamhet, samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet.

Statens musikverk

Statens musikverk delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som gynnar det professionella musiklivet. Dessa projekt kan ha en nationell och/eller internationell prägel.

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.

Svenska institutet

Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Stödet syftar till att skapa och utveckla hållbara relationer, nätverk och ömsesidiga läroprocesser mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer inom områdena jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet.

Svenska Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen stödjer kulturprojekt som aktivt bidrar till att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projektstöden ska skapa möjlighet för fler att delta i kulturlivet och uppleva en bredd av kulturella uttrycksformer, liksom att få utveckla sina egna förmågor.

Sveriges Författarfond

Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Vidare fördelas konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, det vill säga som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland.

EU-program och stöd

Kreativa Europa