Resurser 2018

Regional kulturverksamhet 78 743 tkr

– Statliga medel 31 273 tkr

– Regionala medel 47 470 tkr

Organisationsstöd 16 810 tkr

– Studieförbunden 11 493 tkr

– Smålandsidrotten och SISU 3 612 tkr

– Regionala ungdomsorganisationer 1 706 tkr

Kulturnämndens budget och fördelning av medel bygger på ett statligt anslag om 31 273 000 kr. Av de statliga medlen har 950 000 kr särskilt riktats för att öka tillgången till biblioteksverksamhet i hela länet. I fördelningen av det riktade anslaget har Statens Kulturråd tagit hänsyn till antal kommuner, antal invånare och länets yta. Statsanslaget är uppräknat med 1,55 procent. Anslaget ska också användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet, vilket var ett riktat anslag 2017. Regionala medel har räknats upp med 3,58 procent.

Kulturnämnden fördelar statliga och regionala medel till kultur i en samlad pott. Den generella uppräkningen av kulturanslaget är 2,7 procent.

Sedan 2016 har Virserums konsthall och Kalmar konstmuseum haft ett riktat anslag för att följa MU-avtalet fullt ut. Dessa medel har räknats upp med 2,7 procent, vilket även gäller anslag till Byteatern och Kalmar läns musikstiftelse för kvalitetsstärkande insatser inom scenkonstområdet. Insatserna ska redovisas separat.

Det särskilda statliga anslaget på 950 tkr avsätts för insatser som bidrar till öka tillgänglighet till biblioteksverksamhet och fördelas genom särskilt beslut i kulturnämnden.

Reaktor Sydost och Dans i Sydost finansieras gemensamt av Blekinge, Kronoberg och Kalmar län och bereds separat. Enligt tidigare beslut inom Sydostkultur ska det regionala anslaget räknas upp med samma nivå i alla länen.

Förutom en generell uppräkning med 2,7 procent görs följande särskilda satsningar:
- Byteatern Kalmar länsteater, ökat anslag med 2 mkr för att fullfölja ett utökat uppdrag kring teater och dans.
- Kalmar konstmuseum, ökat anslag med 1 mkr för att möjliggöra residensverksamhet och konstpedagogisk verksamhet i hela länet inom ordinarie verksamhet samt stärka främjandearbetet i samarbete med konstföreningarna i länet.
- Kalmar läns hemslöjdsförening, ökat anslag med 235 tkr för att stärka arbetet i hela länet och med särskild inriktning på barn och unga.
- Rockarkivet, ökat anslag med 400 tkr för att stärka arkivets roll som regional och nationell aktör.
- Litteraturuppdraget, ökat anslag med 400 tkr för att stärka arbetet med litteratur som konstform.
- Ölands dramatiska teater, beviljas 200 tkr genom att tidigare anslag och projektmedel läggs samman i ett produktionsbidrag.

Kulturbudgeten antogs av Kulturnämnden 2018-02-16.