Regional kulturplan

Genom kultursamverkansmodellen finansierar Region Kalmar län och staten gemensamt de regionala kulturverksamheterna.

Med de nationella kulturpolitiska målen och Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 som grund stödjer Region Kalmar län den regionala kulturen inom arkiv, bibliotek, dans, film, hemslöjd, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater.

Utgångspunkten för kulturplanen är att kulturen bygger på en demokratisk grund för:

- Barn och unga
- Kultur till alla i hela länet
- Tillgänglighet
- Jämställdhet
- Integration och mångfald
- Internationell och interkulturell samverkan och utveckling
- Hållbar utveckling
- Kvalitet

I enlighet med kultursamverkansmodellen har Region Kalmar län tagit fram en ny kulturplan för länet. 

Övergripande mål
Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. För att erbjuda en likvärdig kultur som ger alla möjligheter prioriterar kulturplanen:
- Kultur i hela länet
- Kultur till barn och unga
- Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur
- Kreativt klimat för kulturskapare

Kulturplanen ligger under den regionala utvecklingsstrategin, Regionplanen, och den är utgångspunkt för det strategiska arbetet inom kultur i samverkan med kommuner, kulturorganisationer och civilsamhället. Kulturplanen är regionens underlag till Statens kulturråd för fördelning av de statliga kulturmedlen.