Så arbetar vi med regional kultur

Region Kalmar län har ansvar för att skapa förutsättningar för regional kulturverksamhet.

Region Kalmar län arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till offentligt finansierad kultur. För att öka den regionala kulturens närvaro i hela länet ska samverkan mellan regional kultur, kommuner och arrangörsföreningar stödjas och nya arbetssätt utvecklas. Region Kalmar län ska arbeta tvärpolitiskt med näring-, kultur och besöksnäring vid utveckling av kulturella och kreativa näringar.

Genom kultursamverkansmodellen finansierar Region Kalmar län och staten gemensamt de regionala kulturverksamheterna. Med de nationella kulturpolitiska målen och Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 som grund stödjer vi den regionala kulturen inom arkiv, bibliotek, dans, film, hemslöjd, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater.

Regional Kulturplan och Kultursamverkansmodellen

Nationella kulturpolitiska mål