Så arbetar vi med kulturutveckling

Region Kalmar län har ansvar för att skapa förutsättningar för regional kulturverksamhet.

Region Kalmar län arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till offentligt finansierad kultur. För att öka den regionala kulturens närvaro i hela länet ska samverkan mellan regional kultur, kommuner och arrangörsföreningar stödjas och nya arbetssätt utvecklas. Region Kalmar län ska arbeta tvärpolitiskt med näring-, kultur och besöksnäring vid utveckling av kulturella, kreativa näringar.

Genom kultursamverkansmodellen finansierar Region Kalmar län och staten gemensamt de regionala kulturverksamheterna. Med de nationella kulturpolitiska målen och Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 som grund stödjer vi den regionala kulturen inom arkiv, bibliotek, dans, film, hemslöjd, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater.

Regional Kulturplan och Kultursamverkansmodellen

Kultur- och fritidsmedelsstatistik

Nationella kulturpolitiska mål

Resurser

Region Kalmar län äger och driver fyra av länets fem folkhögskolor. Vi har även ansvar för fördelning av regionala kulturanslag samt fördelning av statliga och regionala anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrottsförbund.

Studieförbund och ungdomsorganisationer