Kultur

Region Kalmar län ansvarar för att skapa förutsättningar för den regionala kulturens bredd och spets, tillgänglighet och mångfald.

Kultur bidrar till kreativitet, nya tankesätt och samhällsutveckling. Länets kulturverksamheter har stor betydelse för attraktionskraft och identitet, för människors hälsa och välbefinnande och för en socialt hållbar utveckling. Kulturen har ett ansvar att tydligt medverka till ett jämställt och jämlikt utbud i innehåll och tilltal och ska spegla, företräda och möta alla olika människor. Framförallt har kulturen ett stort egenvärde som fortsatt ska värnas.

Kulturutveckling

 • Så arbetar vi med kulturutveckling

  Region Kalmar län har ansvar för att skapa förutsättningar för regional kulturverksamhet.

  Region Kalmar län arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till offentligt finansierad kultur. För att öka den regionala kulturens närvaro i hela länet ska samverkan mellan regional kultur, kommuner och arrangörsföreningar stödjas och nya arbetssätt utvecklas. Region Kalmar län ska arbeta tvärpolitiskt med näring-, kultur och besöksnäring vid utveckling av kulturella, kreativa näringar.

  Genom kultursamverkansmodellen finansierar Region Kalmar län och staten gemensamt de regionala kulturverksamheterna. Med de nationella kulturpolitiska målen och Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 som grund stödjer vi den regionala kulturen inom arkiv, bibliotek, dans, film, hemslöjd, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater.

  Regional Kulturplan och Kultursamverkansmodellen

  Nationella kulturpolitiska mål

  Region Kalmar län äger och driver fyra av länets fem folkhögskolor. Vi har även ansvar för fördelning av regionala kulturanslag samt fördelning av statliga och regionala anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrottsförbund.

  Studieförbund och ungdomsorganisationer

 • Regional kulturplan

  Genom kultursamverkansmodellen finansierar Region Kalmar län och staten gemensamt de regionala kulturverksamheterna.

  Med de nationella kulturpolitiska målen och Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 som grund stödjer Region Kalmar län den regionala kulturen inom arkiv, bibliotek, dans, film, hemslöjd, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater.

  Utgångspunkten för kulturplanen är att kulturen bygger på en demokratisk grund för:

  - Barn och unga
  - Kultur till alla i hela länet
  - Tillgänglighet
  - Jämställdhet
  - Integration och mångfald
  - Internationell och interkulturell samverkan och utveckling
  - Hållbar utveckling
  - Kvalitet

  I enlighet med kultursamverkansmodellen har Region Kalmar län tagit fram en ny kulturplan för länet. Planen togs fram i samverkan och dialog med kommunerna, landstinget, länsstyrelsen, kulturorganisationerna, föreningar och civilsamhället. Den nya Kulturplanen antogs av Landstingsfullmäktige 30 maj 2018.

  Övergripande mål
  Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. För att erbjuda en likvärdig kultur som ger alla möjligheter prioriterar kulturplanen:
  - Kultur i hela länet
  - Kultur till barn och unga
  - Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur
  - Kreativt klimat för kulturskapare

  Kulturplanen ligger under den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och Regionplanen, och den är utgångspunkt för det strategiska arbetet inom kultur i samverkan med kommuner, kulturorganisationer och civilsamhället. Kulturplanen är regionens underlag till Statens kulturråd för fördelning av de statliga kulturmedlen.

 • Regionsamverkan Sydsverige

  Region Kalmar län samarbetar angående kulturfrågorna inom Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

  Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de Sveriges sex sydligaste regioner som arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige.

  Regionsamverkan Sydsverige

  2017-11-23 antog styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige
  "Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige" -
  Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige kultur 2017.

  Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

  - Genom att samarbeta och överbrygga administrativa gränser kan vi erbjuda våra medborgare mer kultur. Vi ser också att Regionsamverkan Sydsverige kan ta ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag, säger Lovisa Aldrin, ordförande Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

  De sydsvenska kulturpolitikerna har enats om följande:

  • Sydsverige lockar - Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
  • Sydsverige samverkar - En kulturpolitik som stimulerar samarbeten
  • Sydsverige tillgängliggör - Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

  Genom Regionsamverkan Sydsverige har flera samarbeten påbörjats, bland annat inom den professionella dansen. Detta innebär att medborgarna får tillgång till fler dansföreställningar på fler platser i Sydsverige.

  Positionspapperet lanserades vid ett gemensamt politiskt möte i Varberg den 20 februari 2018. Samtliga nämnder med ansvar för kulturfrågor i Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Region Kalmar län samt representanter från Riksdagens kulturutskott deltog i mötet.

  Landstingsfullmäktige i Kalmar län antog Positionspappret "Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige" 2018-05-30.

 • Statistik

  Regional kulturstatistik i länets kommuner

  Sedan 2019 sammanställer Region Kalmar län utifrån den statistik som de regionala kulturverksamheterna redovisar i kulturdatabasen en statistikkarta för länet uppdelat per kommun och verksamhet.

  Regional kulturstatistik.

Kulturprojektmedel

 • Det här är kulturprojektmedel
 • Andra bidragsgivare

  Allmänna arvsfonden

  Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är Barn och ungdomar i kulturlivet: Projekt som syftar till utveckling av barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

  Boverket

  Hos Boverket kan man ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Observera att projektet inte får påbörjas förrän Boverket beviljat bidraget. Bidraget kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och handikappanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten.

  Konstnärsnämnden

  Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Myndigheten fördelar stipendier och bidrag som resebidrag, arbetsstipendier, långtidsstipendier, projektbidrag och internationell residensverksamhet. Målgrupp är yrkesverksamma konstnärer inom områdena bild, bild, form, musik, teater, dans och film.

  Kulturbryggan

  Kulturbryggan är sedan den 1 oktober 2015 ett särskilt beslutande organ inom Konstnärsnämnden som delar ut projektbidrag. Syftet är att stödja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och samverkar med andra finansiärer för en breddad finansiering av kulturlivet.

  Kulturkontakt Nord

  Kulturkontakt Nord fördelar medel för nordiskt kultursamarbete riktade mot professionella konst- och kulturaktörer: Konst- och kulturprogrammet samt Mobilitet- och residensprogrammet. Kulturkontakt Nord har även, inom ramen för Nordiska Ministerrådets Konst och kulturprogram, en stödordning för översättning av nordisk litteratur inom Norden. Även amatörer och frivilligorganisationer kan söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram.

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

  Nordiska kulturfonden

  Fondens syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna.

  Regioner/landsting och kommuner
  Regioner/landsting och kommuner har ofta möjlighet att bevilja bidrag till kulturprojekt som arrangeras av organisationer och föreningar. Ta kontakt med region/landsting eller kommunen där du är verksamhet för mer information.

  Riksantikvarieämbetet

  Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet.

  Statens kulturråd

  Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional kulturverksamhet, samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet.

  Statens musikverk

  Statens musikverk delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som gynnar det professionella musiklivet. Dessa projekt kan ha en nationell och/eller internationell prägel.

  Svenska Filminstitutet

  Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.

  Svenska institutet

  Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Stödet syftar till att skapa och utveckla hållbara relationer, nätverk och ömsesidiga läroprocesser mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer inom områdena jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet.

  Svenska Postkodstiftelsen

  Postkodstiftelsen stödjer kulturprojekt som aktivt bidrar till att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projektstöden ska skapa möjlighet för fler att delta i kulturlivet och uppleva en bredd av kulturella uttrycksformer, liksom att få utveckla sina egna förmågor.

  Sveriges Författarfond

  Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Vidare fördelas konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

  Kulturfonden för Sverige och Finland

  Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, det vill säga som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland.

  EU-program och stöd

  Kreativa Europa

Kulturstipendium

 • Våra stipendier

  Regionala utvecklingsnämndens kulturstipendium kan delas ut som arbetsstipendium eller belöningsstipendium.
  Ansökan/förslag ska lämnas in senast den 1 september.

  Utlysning av kulturstipendium sker senast den 1 juni.

  Arbetsstipendium

  Arbetsstipendium utdelas till person, grupp eller förening som är verksam och bosatt eller har sitt säte i Kalmar län.

  Stipendiet är ett allmänt stöd för att utveckla kulturlivet i Kalmar län. Det ska möjliggöra för verksamma personer, grupper eller föreningar att koncentrera sig på och utveckla sitt arbete. Stipendierna ska bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Kalmar län samt att stötta föreningar som vill utveckla sin verksamhet.

  Kriteriet för arbetsstipendium är att det skall användas för ett bestämt angivet syfte.

  Arbetsstipendium kan utdelas

  • som stöd för att genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv

  eller

  • som stöd till utbildning och forskning.

  Arbetsstipendium delas ut efter ansökan eller förslag som lämnas till Region Kalmar läns regionala utvecklingsnämnd senast den 1 september. I ansökan ska tydligt anges syfte och ändamål med stipendiet. Handlingar som sökande önskar referera till kan bifogas ansökan.

  Belöningsstipendium

  Belöningsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som är uppvuxen, bosatt eller verksam inom Kalmar län. Stipendiet delas ut som uppskattning av värdefulla insatser som har eller har haft stor betydelse för länets kulturliv.

  Belöningsstipendium kan inte sökas utan utdelas på förslag från person, organisation, institution eller kommun. Förslaget ska vara Regionala utvecklingsnämnden tillhanda senast den 1 september och följas av motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information.

  Urval och beslut

  Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut om kulturstipendier, senast vid sista sammanträdet för året.

  Nämndens ledamöter kan nominera egna förslag till stipendiater. Dessa förslag ska beredas efter samma princip som externa förslag.

  Här hittar du ansöknings- och nomineringsblanketterna.

 • Tidigare års kulturstipendiater

  Landstingets kulturstipendiater

  2018 Belöningsstipedium på
  25 000 kr vardera har tilldelats konstnärsgruppen Åkerbokonstnärerna och Olof Svensson, Öland Roots.

  Arbetsstipendium på
  50 000 kr vardera har tilldelats Karolina Stenström, Hultsfred och Tillie Burden, Boda Glasbruk.

  2017 Belöningsstipendium
  Tove Folkesson, Gärdslösa

  Arbetsstipendium
  Anna Steirud, Oskarshamn
  Pauline Fransson, Kalmar

  2016 Belöningsstipendium
  Robert Fux, Stockholm

  Arbetsstipendium
  Emy-Rut Voksepp, Kalmar
  Peter Elmberg, Mundekulla

   

  Regionförbundets kulturstipendiater

  2015 Belöningsstipendium
  Geza Polónyi, Oskarshamn

  Arbetsstipendium
  Felix Axemo, Hultsfred
  Hans Gurstad-Nilsson, Kalmar
  Lisa Klevemark, Kalmar
  Anna Hammarstedt, Mörbylånga
  Aram Moschiri, Västervik
  Doc Lounge Kalmar

  2014 Belöningsstipendium
  Ölands Kvarnförening

  Arbetsstipendium
  Ida Adée Olsson, Kalmar
  Jennie Leander Lilja, Vimmerby

  2013 Belöningsstipendium
  Emma AdBåge, Kristdala

  Arbetsstipendium
  Josefine Ansved, Kalmar (Västervik)
  Höllywood Studios, Högsby

  2012 Belöningsstipendium
  Ingrid Hogman, Västervik

  Arbetsstipendium
  Olof Ainouz, Kalmar
  Louise Dahl-Lindvall, Solna (Nybro/Färjestaden)

  2011 Belöningsstipendium
  Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby
  Charlotte Aaby Hertzman, Kalmar
  Ölands Dramatiska Teater

  Arbetsstipendium
  Anna-Malin Andersson, Visby
  Jacqueline Hellman, Malmö (Kalmar)
  Linda Molander, Nybro
  Bart Wijhuizen, Vassmolösa

  2010 Belöningsstipendium
  Kicken Ericson, Mörbylånga – textilkonstnär
  Magnus Lönn, Bergkvara – konstnär
  Monica Strandberg, Kalmar – konstnär, gallerist

  Arbetsstipendium
  Julia Karlsson, Vimmerby – musik
  Staffan Lindqvist, Köpingsvik – film
  Maja Salomonsson, Kalmar – radio
  Nikola Stankovic, Nybro - musikalartist

  2009 Belöningsstipendium
  KG Petersson, Västervik – skulptur, grafik, måleri

  Arbetsstipendium
  Agneta Strindinger, Kalmar – konstnär
  Markus Åkesson, Nybro – bild- och glaskonstnär
  Gösta Holmer och Jan Selling, Hjorted – projektet "Så länge skutan kan gå" - vandringsutställning
  Yellow Box, Borgholm – musik- konst- och kulturcentrum i Sättra på Öland
  Bente Rolandsdotter, Johanneshov (Kalmar) – scenografi – kostym

  2008 Belöningsstipendium
  Ulrika Hydman Vallien, Eriksmåla – glaskonstnär
  Ingrid Peterson, Emmaboda – textilkonstnär
  Gränsö Slotts Ljusstöperi, Västervik – konsthantverk

  Arbetsstipendium
  Mikael Johansson Sjögren, Örsjö – design/glasblåsning, konst- och bruksglas
  Vedran Latific, Nybro – kulturentreprenör
  Abalone Dots, Västervik - musik

  2007 Belöningsstipendium
  Thomas Hertzman, Kalmar – musiker, körledare, pedagog
  Elin Sigebo och Carina Sigebo Roswall, Bergkvara – kvinnors kulturhistoria
  Popkollo, Hultsfred – musik för unga tjejer

  Arbetsstipendium
  Nybroateljéerna, Pukeberg, Nybro – konstnärsförening
  Sabina Sandri Olsson, Oskarshamn – musik
  Kultivator, Dyestad, Öland – konstnärs-/jordbruksgrupp

  2006 Belöningsstipendium
  Kjell Engman, Färjestaden – glaskonstnär, formgivare
  Cissi Ericsson och Britt-Marie Ljunggren, Torsås - kulturhistoria
  Tord Hjukström, Gamleby – bildkonstnär och musiker
  Laura Trenter, Loftahammar – författare

  Arbetsstipendium
  Pernilla Frid, Kalmar – illustratör, konstnär
  Lina Lundh, Nybro – författare

  2005 Belöningsstipendium
  Lars Larsson, Örsjö – konstsmide
  Ölands Skördefest – besöksnäring/kultur
  Benny Ekman, Västervik – konst

  Arbetsstipendium
  Lena Sjöberg, Mörtfors – illustratör, författare
  Ulla Tylén Harling och Anita Jekander-Engberg – scenkonstprojekt

  2004 Belöningsstipendium
  Sven-Olof Nilsson, Västervik – kultur
  Bo Lundwall, Hultsfred – konst
  Sten Lindahl, Oskarshamn – konst
  Föreningen Vinterbadarna för Musikfesten Rasslebygd, Emmaboda – musik

  Arbetsstipendium
  Jan Nordström, Kalmar – foto
  Elin Sigvardsson, Mönsterås och Stockholm – musik
  Stina Siljing, Kalmar – konst

  2003 Belöningsstipendium
  Mats Jonasson, Målerås – glaskonst
  Konsthantverksgruppen Noshörningen, Kalmar – konsthantverk
  Kerstin och Egil Bergström, Gamleby – kulturarv
  Föreningen Virserums Musikdagar – musik

  Arbetsstipendium
  Amanda Adolfsson, Oskarshamn – film
  Pelle Hybbinette, Färjestaden – foto

  2002 Belöningsstipendium
  Monica Backström, Kalmar – glaskonst
  Tomas Forssell, Vassmolösa – musik och teater
  Bråbygdens Intresseförening – kulturarv
  Kulturmagasinet i Bergkvara – konst

  Arbetsstipendium
  Nils-Petter Ankarblom, Mönsterås – musik
  Helena Wikestam, Borgholm – konst

  2001 Belöningsstipendium
  Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby – kulturturism
  Malte Munther, Målilla – teater och hembygd

  Arbetsstipendium
  Hanna Tonek, Västervik – konst
  Dejan Eskerica, Kalmar – musik
  Toshikatsu Tanaka, Oskarshamn – konsthantverk

  2000 Belöningsstipendium
  Hjördis Bigelius, Rockneby - folkbildning och kultur
  Capellagården, Vickleby - form och design
  Föreningen Smalspåret, Västerviksavdelningen - kulturhistoria

  Arbetsstipendium
  Peter Gerdehag, Oskarshamn – foto
  Maria Andersson, Västervik - musik
  Carl-Henrik Fernandi, Torsås - musik

  1999 Belöningsstipendium
  Erik Broman, Kalmar - Kalmar konstmuseum
  Bertil Vallien, Eriksmåla – konst och design
  Nils Gustafsson, Kalmar - Kalmar Sjöfartsmuseum
  Mönsterås Bluesfestival (Carl-Magnus Engström, Anders Erlandsson, Lars Hamnede) – musik

  Arbetsstipendium
  Anne Marie Adolfsson, Oskarshamn - konst
  Magnus Jonsson, Ålem - musik
  Föreningen Teaterskeppet, Västervik - teater

  1998 Belöningsstipendium
  Runer Jonsson, Nybro - litteratur
  Gotthard Sjölander, Hultsfred – folkbildning

  Arbetsstipendium
  Peder Nabo, Vassmolösa - musik
  Sofia Sundberg, Hultsfred - konst
  Hanna Magnusson, Nybro - musik
  Emilia Amper, Torsås - musik

Skola, hälsa, näring och offentlig konst

 • Offentlig konst

  Konstnärliga gestaltningar i offentliga miljöer där vi dagligen vistas påverkar bilden av vårt samhälle.

  Konsten speglar historiska och kulturella dimensioner och bygger broar mellan människor med olika kulturella bakgrunder.

  Region Kalmar läns konstsamling utgör unika konstverk som förvärvats på galle­rier, museer eller andra offentliga institutioner. Konsten lånas ut för exponering i Region Kalmar läns lokaler. Till konstsamlingen hör även perma­nent utsmyckning i Region Kalmar läns offentliga miljöer.

  Konst i Region Kalmar läns lokaler

  Konstkonsulent

  Konstkonsulentens roll är att främja människors möjligheter att möta konst. I uppdraget ingår att bygga upp kontakter och nätverk mellan konstnärer, skolor, kommuner och kulturinstitutioner.
  Följ verksamheten och konstnärerna:

  Konst i Kalmar län

  >> Här hittar du Policy och riktlinjer för offentlig konst

  • Konst i Region Kalmar läns lokaler

   Region Kalmar län har en konstsamling som omfattar över 8 000 verk.

   Samlingen representerar den svenska konstens utveckling i lokala, nationella och i vissa fall internationella sammanhang. Konstsamlingen förnyas varje år genom inköp av framför allt verk från aktiva konstnärer i länet.

   Region Kalmar läns konstsamling utgör unika konstverk som förvärvats på galle­rier, museer eller andra offentliga institutioner. Konsten lånas ut för exponering i Region Kalmar läns lokaler. Till konstsamlingen hör även perma­nent utsmyckning i Region Kalmar läns offentliga miljöer. Vid nybyggnationer avsätter Region Kalmar län 1 % av nyproduktions­kostnaden för konstnärlig gestaltning av nya lokaler.

   Inom Region Kalmar län finns en konsthandläggare som arbetar med inventering, dokumentation, arkivering, vård och stöldsäkring av konsten. Samtlig konst finns dokumenterad i ett digitalt arkiv. Ny upphandling av konst och uppdrag till konstnärer vid ny- och ombyggnationer annonseras på denna sida och Kultur Kalmar län på Facebook. Vi annonserar också via konstpool.se och konstnärsorganisationers hemsidor.

   Kontaktperson

   Mikale Carlsson

   mikael.k.carlsson@regionkalmar.se

 • Skola och kultur

  Barn och unga är en prioriterad grupp i det regionala
  utvecklingsarbetet.

  Utgångspunkten för Region Kalmar läns arbete med skola och kultur är skolkulturstrategin Relevant. Utifrån Relevant har alla 12 kommuner en plan för samverkan, beslutad eller i process, mellan skola och kultur. Länets skolor samarbetar med kulturorganisationerna och kulturkonsulenterna vid utformning av gemensamma projekt och vid ansökningar om medel från nationella "Skapande skola".

  Målet för kultur i skolan är ökad måluppfyllelse av läroplanens mål. Utifrån Relevant har alla 12 kommuner en plan för samverkan, beslutad eller i process, mellan skola och kultur. Länets skolor samarbetar med kulturorganisationerna och kulturkonsulenterna vid utformning av gemensamma projekt och vid ansökningar om medel från nationella "Skapande skola".

  Ett samlat kulturutbud för barn, ungdomar och skola i Kalmar län finns inom nätverket KulturBUS. I nätverket ingår länets kulturverksamheter och konsulenter i Kalmar län. De erbjuder ett professionellt utbud för barn och ungdom.

  För- och grundskolor, gymnasieskolor, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsgårdar i Kalmar län ges möjlighet att under läsåret åka till och från länets kulturverksamheter.

  Kulturresor med KLT

 • Hälsa och kultur

  Alla människor ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur och "kultur bara för att" – kulturen för dess eget värde.

  Ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin "Klimat att växa i" är att erbjuda vård och omsorg med individen i centrum, det innebär att den regionala kulturen måste vara tillgänglig för alla oavsett förutsättningar. Ett värdigt liv med kulturell stimulans ger hälsa, sammanhang, glädje och livslust till både personal, patienter och omsorgstagare. Hälsa och kultur omfattar även kunskap och insikt om värdet av miljöer som främjar hälsa för personal, patienter, boende och besökare. Offentlig konst är en del av arbets- och boendemiljön inom vård och omsorg och bör hanteras i enlighet med "Offentlig konst i Kalmar län – policy och riktlinjer.

 • Näring och kultur

  Genom de regionala överenskommelserna med Region Kalmar län ska kulturorganisationerna samarbeta med och stödja yrkesverksamma inom kulturområdena med fortbildning och utvecklingsinsatser. De ska även kunna förmedla uppdrag inom respektive konstområde.

  Det ställer krav på stödstrukturer från samhället motsvarande dem som finns för traditionella näringar, inkubatorsverksamhet och nätverk. De traditionella näringarna har etablerade stödformer som inte alltid är användbara för nya verksamheter. Det ställer krav på förnyelse även inom stödsystemen. Konst- och kulturorganisationerna är till hjälp med kunskaper och nätverk inom yrket till konstnärligt verksamma. Ett av de prioriterade målen i den regionala kulturplanen är att Region Kalmar län ska arbeta tvärpolitiskt med näring, kultur och besöksnäring vid utveckling av kulturella kreativa företag.

Kontakt

 • Kontaktuppgifter

  Mia Carlsson
  Kultursamordnare
  e-post: mia.carlsson@regionkalmar.se
  Tel: 0480 – 846 82
  Mobil: 072 – 465 82 01

  Fanny Loeb
  Vik. kulturutvecklare
  e-post: fanny.loeb@regionkalmar.se
  Tel: 0480 – 831 35
  Mobil: 072 – 465 84 35

  Cecilia Alm
  Kulturutvecklare (föräldraledig)
  e-post: cecilia.alm@regionkalmar.se
  Tel: 0480 – 831 35
  Mobil: 072- 465 84 35