Bakgrund till projektet

Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för Kalmar läns långsiktiga utveckling.

Kalmar läns befolkning är näst äldst i landet efter Gotlands län och andelen befolkning i arbetsför ålder minskar. Regionens arbetsgivare, både offentliga och privata, har svårt att få tag i kompetent ny personal.

Även om inflyttningen till Kalmar län från andra län under 2020 var högre än utflyttningen, har fler flyttat ut än in sedan mitten av 1990-talet. Länet har svårigheter att få studenter att stanna kvar efter examen och eftersom andelen eftergymnasialt utbildade är lägre än riksgenomsnittet, behövs inflyttning av högutbildad arbetskraft.

En SCB-prognos från 2021 visar att befolkningen i alla länets kommuner, förutom Kalmar och Mörbylånga, riskerar att minska fram till år 2040, vilket skulle försvåra finansieringen av välfärd och utveckling i länet.

Gemensam satsning

Fler till Kalmar län är en satsning där Region Kalmar län och Kalmar läns samtliga tolv kommuner tillsammans hjälps åt att få fler att flytta till Kalmar län. Satsningen ska vara permanent och inledningsvis skapas en två-årig handlingsplan, som sedan ska revideras årligen.

Målet med satsningen är att stärka regionens attraktivitet, underlätta kompetensförsörjningen för regionens arbetsgivare och öka antalet invånare i Kalmar län, allt i linje med målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Aktiviteterna handlar om:

 1. Marknadsföring
  Visa upp Kalmar län och webbplatsen Flyttahit.nu genom ett antal annonskampanjer.
 2. Webbplatsutveckling
  Ständig förbättring av Flyttahit.nu, genom sökmotoroptimering, ökat utbud av lediga jobb, listning av hyreslägenheter och översättning till andra språk.
 3. Samverkan och kunskapspåfyllning
  Gemensam kompetensutveckling och nätverkande genom seminarier som utvecklar samarbetet med aktörer inom platsutveckling, platsmarknadsföring, talangattraktion och kompetensförsörjning. Undersöka varför de som flyttade härifrån flyttade.

Målgrupper

 • Potentiella nya inflyttare till Kalmar län, i åldern 20-40 år i storstadsregionerna.
 • Representanter inom kommuner, region, utbildning och näringsliv som arbetar med platsutveckling, platsmarknadsföring och inflyttning.

Effekter på kort sikt

 • Fler intresserade av att flytta hit: Ökad kännedom bland potentiella nya inflyttare om hur det är att leva, bo och verka i Kalmar län, samt om vilket stöd som ges via webbplatsen Flyttahit.nu.
 • Mer samarbete för ökad inflyttning: Bättre samverkan mellan aktörer som arbetar med platsutveckling, platsmarknadsföring och inflyttning, i syfte att stärka hela Kalmar läns attraktivitet.

Effekter på lång sikt

 • Stärka attraktiviteten och få fler intresserade av att flytta till Kalmar län.
 • Underlätta för näringsliv och offentlig sektor att locka ny, välutbildad kompetens.
 • Öka antalet invånare i Kalmar län.

Organisation och styrning

Projektet har en projektledare som ansvarar för projektinsatserna. Representanter från Region Kalmar län och varje kommun i länet utgör en arbetsgrupp och samverkar på regelbundna strategiska möten, fungerar som kontakt mellan projektet och egna organisationen, samt stöder genomförandet av olika aktiviteter. Projektet rapporterar till Regionalt ledningsforum, som är styrgrupp för projektet.

Utifrån projektets budget har projektets arbetsgrupp tagit fram aktiviteter som är hela Kalmar län till gagn. Projektet köper in tjänster för att genomföra dessa beslutade aktiviteter. Projektledaren ser till att beställa tjänsterna och bevaka att tjänsterna utförs tillfredsställande och enligt offert.

Hållbarhet

Ekonomiska hållbarhetsaspekter: Alla aktiviteter i projektet strävar efter kostnadseffektivitet. Tjänster som köps in följer Region Kalmar läns inköps- och upphandlingsregler. Projektet uppmuntrar en ifrågasättande attityd för att ständigt bli än mer kostnadseffektiva.

Miljömässiga hållbarhetsaspekter: Möten inom projektet genomförs till största del digitalt. När fysiska möten behövs, bestäms tid och plats med hänsyn till möjligheter för samåkning och kollektivtrafik. Marknadsföringen innehåller inget tryckt material som behöver produceras, utan sker endast digitalt. Om något behöver tryckas ställs krav på en produktion med minimal miljöpåverkan.

Sociala hållbarhetsaspekter: Projektet präglas av ett inkluderande synsätt och agerande, såväl i kommunikationen till potentiella nyinflyttare som i relationen med andra aktörer inom inflyttning i länet. Alla är välkomna att flytta hit och alla är välkomna att bidra till en ökad inflyttning.