Fler till Kalmar län

Fler till Kalmar län

 • Om projektet

  Fler till Kalmar län är en satsning där Region Kalmar län och Kalmar läns samtliga tolv kommuner tillsammans hjälps åt att få fler att flytta till Kalmar län.

  Målet med satsningen är att stärka regionens attraktivitet, underlätta kompetensförsörjningen för regionens arbetsgivare och öka antalet invånare i Kalmar län, allt i linje med länets regionala utvecklingsstrategi.

 • Genomförda aktiviteter

  Byggt upp och lanserat nya webbplatsen Flyttahit.nu med tillhörande lanseringskampanj:

  Flyttahit.nu

  Genomfört en undersökning kring motiv och upplevelser hos de som har flyttat in till Kalmar län under åren 2017-2020

  Motiv och upplevelser - Nyinflyttade i Kalmar län mellan 2017-2020

  Motiv och upplevelser - Nyinflyttade i Kalmar län mellan 2017-2020 (ppt)

 • Handlingsplan 2021-2022

  1. Marknadsföring för att vara ständigt synliga hos målgruppen

  Visa upp Kalmar län och webbplatsen Flyttahit.nu genom:

  • Annonskampanj 2021
  • Annonskampanj 2022
  • Mindre marknadsföringsinsatser för ständig närvaro

  2. Webbplatsutveckling för att göra Flyttahit.nu ännu bättre

  Ständig förbättring genom:

  • Sökordsanalys och sökmotoroptimering
  • Fler lediga jobb, hyreslägenheter, språk + förbättringar efter användaranalys
  • Två års drift och underhåll och Google-trafik

  3. Samverkan och kunskap för att bli fler och bättre inom inflyttning

  Gemensam kompetensutveckling och nätverkande genom:

  • Seminarier som utvecklar samarbetet med aktörer inom platsutveckling, platsmarknadsföring, talangattraktion och kompetensförsörjning
  • Undersökning om varför de som flyttade härifrån flyttade

  Total budget per år: 490 892 kronor

 • Kontaktperson

  Viktor Lovén, projektledare

  Telefon: 0480-837 29

  viktor.loven@regionkalmar.se

  Johan Sjöstrand, vice projektledare

  Telefon: 072-500 81 72

  johan@oskarshamn.com eller 

 • Bakgrund till projektet

  Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för Kalmar läns långsiktiga utveckling.

  Kalmar läns befolkning är näst äldst i landet efter Gotlands län och andelen befolkning i arbetsför ålder minskar. Regionens arbetsgivare, både offentliga och privata, har svårt att få tag i kompetent ny personal.

  Även om inflyttningen till Kalmar län från andra län under 2020 var högre än utflyttningen, har fler flyttat ut än in sedan mitten av 1990-talet. Länet har svårigheter att få studenter att stanna kvar efter examen och eftersom andelen eftergymnasialt utbildade är lägre än riksgenomsnittet, behövs inflyttning av högutbildad arbetskraft.

  En SCB-prognos från 2021 visar att befolkningen i alla länets kommuner, förutom Kalmar och Mörbylånga, riskerar att minska fram till år 2040, vilket skulle försvåra finansieringen av välfärd och utveckling i länet.

  Gemensam satsning

  Fler till Kalmar län är en satsning där Region Kalmar län och Kalmar läns samtliga tolv kommuner tillsammans hjälps åt att få fler att flytta till Kalmar län. Satsningen ska vara permanent och inledningsvis skapas en två-årig handlingsplan, som sedan ska revideras årligen.

  Målet med satsningen är att stärka regionens attraktivitet, underlätta kompetensförsörjningen för regionens arbetsgivare och öka antalet invånare i Kalmar län, allt i linje med målen i den regionala utvecklingsstrategin.

  Aktiviteterna handlar om:

  1. Marknadsföring
   Visa upp Kalmar län och webbplatsen Flyttahit.nu genom ett antal annonskampanjer.
  2. Webbplatsutveckling
   Ständig förbättring av Flyttahit.nu, genom sökmotoroptimering, ökat utbud av lediga jobb, listning av hyreslägenheter och översättning till andra språk.
  3. Samverkan och kunskapspåfyllning
   Gemensam kompetensutveckling och nätverkande genom seminarier som utvecklar samarbetet med aktörer inom platsutveckling, platsmarknadsföring, talangattraktion och kompetensförsörjning. Undersöka varför de som flyttade härifrån flyttade.

  Målgrupper

  • Potentiella nya inflyttare till Kalmar län, i åldern 20-40 år i storstadsregionerna.
  • Representanter inom kommuner, region, utbildning och näringsliv som arbetar med platsutveckling, platsmarknadsföring och inflyttning.

  Effekter på kort sikt

  • Fler intresserade av att flytta hit: Ökad kännedom bland potentiella nya inflyttare om hur det är att leva, bo och verka i Kalmar län, samt om vilket stöd som ges via webbplatsen Flyttahit.nu.
  • Mer samarbete för ökad inflyttning: Bättre samverkan mellan aktörer som arbetar med platsutveckling, platsmarknadsföring och inflyttning, i syfte att stärka hela Kalmar läns attraktivitet.

  Effekter på lång sikt

  • Stärka attraktiviteten och få fler intresserade av att flytta till Kalmar län.
  • Underlätta för näringsliv och offentlig sektor att locka ny, välutbildad kompetens.
  • Öka antalet invånare i Kalmar län.

  Organisation och styrning

  Projektet har en projektledare som ansvarar för projektinsatserna. Representanter från Region Kalmar län och varje kommun i länet utgör en arbetsgrupp och samverkar på regelbundna strategiska möten, fungerar som kontakt mellan projektet och egna organisationen, samt stöder genomförandet av olika aktiviteter. Projektet rapporterar till Regionalt ledningsforum, som är styrgrupp för projektet.

  Utifrån projektets budget har projektets arbetsgrupp tagit fram aktiviteter som är hela Kalmar län till gagn. Projektet köper in tjänster för att genomföra dessa beslutade aktiviteter. Projektledaren ser till att beställa tjänsterna och bevaka att tjänsterna utförs tillfredsställande och enligt offert.

  Hållbarhet

  Ekonomiska hållbarhetsaspekter: Alla aktiviteter i projektet strävar efter kostnadseffektivitet. Tjänster som köps in följer Region Kalmar läns inköps- och upphandlingsregler. Projektet uppmuntrar en ifrågasättande attityd för att ständigt bli än mer kostnadseffektiva.

  Miljömässiga hållbarhetsaspekter: Möten inom projektet genomförs till största del digitalt. När fysiska möten behövs, bestäms tid och plats med hänsyn till möjligheter för samåkning och kollektivtrafik. Marknadsföringen innehåller inget tryckt material som behöver produceras, utan sker endast digitalt. Om något behöver tryckas ställs krav på en produktion med minimal miljöpåverkan.

  Sociala hållbarhetsaspekter: Projektet präglas av ett inkluderande synsätt och agerande, såväl i kommunikationen till potentiella nyinflyttare som i relationen med andra aktörer inom inflyttning i länet. Alla är välkomna att flytta hit och alla är välkomna att bidra till en ökad inflyttning.

 • Rekryteringsnätverk Kalmar län

  I början av november 2021 startar projektet Fler till Kalmar län upp ett nytt nätverk under namnet Rekryteringsnätverk Kalmar län. Det finns sedan tidigare olika nätverk inom kommunerna, men för att vi ska få fler invånare och mer arbetskraft till länets arbetsgivare krävs även ett utökat samarbete och ett länsgemensamt rekryteringsnätverk.

  Till nätverket bjuds personer in som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor inom Kalmar län. Inbjudan vänder sig till både privata företag och offentliga organisationer.

  Inbjudan Rekryteringsnätverk Kalmar län - 9 november 2021

  Nätverket kommer att träffas några gånger om året i en blandning av digitala och fysiska träffar. Det är deltagarna i nätverket som tillsammans formar agendan efter rådande behov och utmaningar inom kompetensförsörjning.

  Aktuella inbjudningar till nätverket kommer att publiceras på denna sida. Vill du få kommande inbjudningar på e-post eller har frågor kring nätverket är du välkommen att kontakta:
  Johan Sjöstrand
  Tel: 072-500 81 72

  Mellan nätverksträffarna har deltagarna möjlighet att kommunicera i den gemensamma gruppen på LinkedIn Kalmar län | Karriär & Rekrytering. Skicka en medlemsförfrågan du också