Vårt internationella arbete

Vi arbetar internationellt inom Östersjöregionen, Europeiska Unionen samt med Kina. Syftet är att stärka länets utveckling.

För att kunna ta tillvara på möjligheterna och minska sårbarheten krävs en god kunskap om omvärlden och våra styrkor och svagheter, att samverka internationellt är en förutsättning för lyckas med det. Region Kalmar läns internationella arbete bedrivs på olika plan, vissa insatser görs inom ett visst område och annat är mer övergripande.

Detta arbetar vi med nu

 • ”Umbrella” – Kapacitetsbyggande för internationellt samarbete

  Forskning visar att begränsad institutionell kapacitet i mindre kommuner och organisationer gör att de i allt för liten utsträckning använder EU:s program och fonder för egen verksamhetsutveckling.

  Karta över södra Östersjön och de kommuner och organisationer som deltar i Umbrella-projektet.

  Umbrella-projektets mål är därför att möta de hinder för gränsöverskridande projektsamarbeten som mindre kommuner och organisationer upplever och därmed höja kapaciteten så att EU-program i högre utsträckning nyttjas som verktyg för kommunal och regional utveckling.

  Aktiviteter som genomförts i projektet och där Kalmar län deltagit är bl.a.:

  • Kick-off i Elblag
  • Aware Raising Events i Gdansk och Saxköbing
  • Tematiska gränsöverskridande konferenser i Kalmar (Bioekonomi), Gdansk (Energi och "Urban mobility") och Saxköbing (Turism)
  • Gränsöverskridande workshop i Lund
  • Participation day i Gdansk
  • Mikroaktiviteter:
   Partnermöte om samarbete mellan muséer i Gdansk
   Partnermöte om Svartmunnad Smörbult i Gdansk
   Partnermöte om ungdomsutbyte i Gdansk
   Partnermöte kring Vattenfrågor i Elbląg
  • Studieresa för regionens landsbygdsutvecklare till Saxköbing
  • Projektledarutbildningar i Kristianstad, Kalmar och Alvesta
  • Expertmedverkan för att skriva fram projektansökningar
   "Cross-Roads" (Projektledare Kalmar läns museum)
   "Bullhead" (Projektledare Kalmar kommun)
   "WaterMan" (Projektledare EuroRegion Baltic)
   "Baltic days: Stock exchange of characters"
  • Konferens om Östersjösamarbete i Hässleholm

  Region Kalmar län är partner i projektet och kommunerna Torsås och Kalmar (Södermöre kommundel) är med som associerade partners och blir därmed länets pilotkommuner.

  Projektledare är Euroregion Baltic och i övrigt deltar ytterligare fyra partners och sju associerade partners från lokal/regional nivå och universitet från Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Projektet pågår under perioden 1 januari 2018-30 juni 2020. På grund av Corona-pandemin har flera aktiviteter under våren 2020 fått ställas in. Projektet har därför ansökt om att få projekttiden förlängd fram t.o.m. årsskiftet 2020/21.

Kontaktpersoner