Regional digital agenda för Kalmar län

Den digitala agendan är en långtidsstrategi för hur vi i Kalmar län ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Indelningen är gjord efter sex temaområden; kompetens, näringsliv, e-hälsa, infrastruktur, kommunal e-utveckling och gemensamma frågor. Under dessa områden finns 33 prioriterade insatser att arbeta gemensamt med, för ett hållbart digitaliserat Kalmar län.

Mer om digital agenda

 • Bakgrund

  Den digitala omställningen är en stark samhällsförändrande kraft som påverkar människors förutsättningar och beteenden radikalt och som berör alla områden i samhället.

  Det är lätt att glömma hur radikalt IT och internet har påverkat vårt samhälle och förändrat hur vi arbetar och lever. Så sent som år 2007 introducerades de första smarta telefonerna och på bara de år som gått sedan dess har vårt synsätt på digitaliseringens möjligheter förändrats i grunden.

  För att dra nytta av de möjligheter som ges och samtidigt vara bättre rustade för ett antal utmaningar, tog vi på regeringens uppdrag 2014 fram den första versionen av den digitala agendan. Den arbetades fram i bred samverkan mellan länets aktörer.

  I arbetet med den regionala digitala agendan tog vi sikte på vad vi behöver göra för att med hjälp av digitala tjänster underlätta för invånare och företag. För att kunna formera en strategi var det nödvändigt att se förbi organisatoriska gränser, våga vara visionär och tänka stort.

  Med tanke på hur snabb teknikutvecklingen är planerades uppföljningar och omprioriteringar av agendan in redan från början. Den senaste uppdaterade versionen har tidsperspektivet 2019 – 2020.

  Agendan uppdateras kontinuerligt, nu senast under 2018.

 • Utvärdering etapp 1

  Efter knappt halva tiden (fram till 2017) har ett antal insatser påbörjats och genomförts. Dessa har tillsammans med övriga synpunkter redovisats i rapporten "Rapport ReDigA 2017, etapp 1" (Uppföljning av digital agenda 2017). Rapporten beskriver hur långt länet kommit under de inledande åren och innehåller även en analys om vad som befrämjat eller satt käppar i hjulen för måluppfyllelsen.

 • Uppdatering av agendan

  Sedan slutet av 2017 pågår ett arbete med att uppdatera den regionala agendan. Dels utifrån resultatet av utvärderingen, men också för att förutsättningarna förändras i snabb takt. En del av det som kändes visionärt 2014 har idag omsatts till verklighet och agendan behöver anpassas efter de nya förutsättningarna. Uppdateringen av agendan sker, precis som vid framtagandet, inom de fem temagrupperna. Den uppdaterade versionen förväntas bli antagen i början av 2019.

Kontakt