Bredband

Bredband till alla i Kalmar län

 • Bredband till alla

  Alla i Kalmar län ska ha minst 1 Gbit/s senast 2025. Så står det i den bredbandsstrategi som Region Kalmar län antagit.

  Bredband på 1 Gbit/s i båda riktningarna innebär i första hand att fibernät i marken byggs ut för att ge alla en hög hastighet till internet.

  Region Kalmar län arbetar med övergripande samordning, samverkan och samarbete kring bredbandsfrågor i länet. Regeringen räknar med att i första hand kommersiella marknadsaktörer bygger bredbandsnäten.

 • Infrastruktur för bredband

  En god infrastruktur är en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. Den är viktig ur samhällsperspektiv som jämlikhet, mångfald, integration och demokrati.

  En fungerande infrastruktur erbjuder länet stora fördelar inom en mängd områden, det:

  • gör att Kalmar län blir attraktivt för invånare, besökare och företag
  • möjliggör digitala tjänster i hemmet som TV, underhållning, utbildning och samhällstjänster
  • ger förutsättningar för utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten
  • ger de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna
  • ger förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård
  • ger möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö
  • skapar förutsättningar för expansion och utveckling av befintliga företag
  • ger möjlighet för etablering av nya företag i alla delar av länet, även kustnära och på landsbygden
  • gör det möjligt för företag överallt at ha lika stora möjligheter att marknadsföra och leverera tjänster mot hela världen
  • erbjuder uppkoppling på ett flertal turistmål och andra ställen utanför tätorterna
  • skapar förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamheter för att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas
 • Utlysning om bredbandsutbyggnad i Kalmar län 2021-2023

  Region Kalmar län bjuder härmed in aktörer att lämna anbud om regional finansiering för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur utanför tätort.

  Utlysningen gäller inom Kalmar län. Denna utlysning gäller för 2021 till 2023. Utlysning omfattar 50 miljoner kronor att fördela till utbyggnadsprojekt av bredbandsinfrastruktur. Sista anbudsdag är den 18 februari 2022.

  Mer information om utlysningen finns i Allmän information om regional finansiering av bredbandsutbyggnad samt Region Kalmars län villkor för beviljad regional finansiering av bredbandsutbyggnad.

  Information om dialoger

  Under december 2021 och våren 2022 kommer ett antal dialogtillfällen arrangeras mellan nätbyggare och Region Kalmar län för att ge regionen en bild över eventuellt behov av förtydligande i regelverk i respektive potentiellt utbyggnadsområde. Nätbyggare väljer om den vill föra dialog om ett eller flera potentiella utbyggnadsområden per dialogtid.

  Påtalade felaktigheter och frågor som uppenbart avser behov generell betydelse kommer löpande att delges alla som deltar i dialoger. Specifika frågor gällande projekt-/utbyggnadsområdesspecifika sakfrågor sker inom respektive dialog om inte annat enligt överenskommelse mellan båda parter. Det görs löpande till berörd nätbyggare.

  Tiden för varje enskild dialog kommer att vara 45 minuter.

  Nätbyggare väljer tid/tider och skickar önskemål till utlysningbredband2021@regionkalmar.se. Tänk på att ange flera alternativ, bekräftelse av tider sker omgående.

  Dialogtillfällena arrangeras i tre etapper med varsin syfte:

  Dialogtillfälle 1, 15 dec 21 - 13 jan 22 (25-30 möten): 

  • Nätägare presenterar potentiella utbyggnadsområden och beskriver eventuella frågor i förhållande till regelverket och vad ni ser som viktigt för Region Kalmar län att förstå och eventuellt ta ställning till.

  Tider:

   20/12  08.15-09.00
   20/12  09.15-10.00
   20/12
   10.15-11.00
   21/12  08.15-09.00
   21/12  09.15-10.00
   21/12  10.15-11.00
   21/12  11.15-12.00
   21/12  14.15-15.00
   21/12  15.15-16.00
   12/1  08.15-09.00
   12/1
   09.15-10.00
   12/1  10.15-11.00
   12/1  11.15-12.00
   12/1  14.15-15.00
   13/1  08.15-09.00
   13/1  09.15-10.00
   13/1  10.15-11.00
   13/1   11.15-12.00
   13/1   14.15-15.00
   13/1   15.15-16.00

  Dialogtillfälle 2, 18 jan 22 - 26 jan 22 (25-30 möten):

  • Diskussion om utbyggnadsområdet och projektspecifika frågor samt vad Region Kalmar län förväntas bidra med. Vi vill på detta sätt undvika att hamna i en situation där vi senare i processen inte har en tydlig bild av vårt åtagande samt även att eventuella missförstånd/tolkningar är utredda.
  • Genomgång av eventuell befintlig bredbandsinfrastruktur, potentiellt utbyggnadsområde samt och hur det potentiella projektet kommer komplettera/bygga ihop nät.
  • Genomgång av eventuella förutsättningar för tillstånd och markavtal, med reservationen att det är omständligt/mycket svårt, så ser vi gärna en proaktiv hållning.
  • Visa på eventuell samverkan och motprestationer samt eventuella villkor (exempelvis beslutsprocesser).

  Dialogtillfälle 3, 27 jan 22 - 2 feb 22 (10-15 möten):

  • För att stämma av utestående frågor från nätägare eller Region Kalmar län

  Allmän information och bestämmelser

  Allmän information och villkor för utlysning regional finansiering av bredbandsutbyggnad 2021 hittar du här.

  Kontaktinformation

  Frågor kring Utlysning om bredbandsutbyggnad i Kalmar län 2021-2023 skickas till utlysningbredband2021@regionkalmar.se

Kontakt