Regional biblioteksplan

Regional biblioteksplan 2021-2024. pdf

Sverige har en nationell bibliotekspolitik som beskrivs och regleras i bibliotekslagen. Riksdagen formulerar följande uppdrag och ansvar till den regionala politiska nivån:

I 2§ beskrivs ändamålet med all offentlig biblioteksverksamhet, det vill säga den biblioteksverksamhet som finansieras via skattemedel:

"Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla."
3§ För regional biblioteksverksamhet ansvarar regionerna.

11§ Varje region och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Lag (2019:961)

17§ Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Lag (2019:961).

18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.

Den regionala biblioteksplanen är ett strategiskt styrdokument som fastställdes av regionfullmäktige i mars 2021och som beskriver vilka insatser regionen planerar att genomföra för att stödja de kommunala folkbiblioteken utifrån bibliotekslagens skrivningar.