Mångspråk

Mångspråksverksamhet riktar sig till personer med annat modersmål än svenska och är reglerad i Bibliotekslagen:

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

Att kunna jobba med mångspråksverksamhet kräver kännedom om målgruppen och inköpskanaler samt språklig kompetens bland personalen. Biblioteken i länet har kommit olika långt i sitt mångspråksarbete och behoven ser olika ut på olika bibliotek.

Utifrån utredningens resultat har Biblioteksutveckling arbetat fram ett förslag till en samverkansplan som dels beskriver hur folkbiblioteken kan stödja varandra i arbetet med mångspråksfrågan, dels formulerar den regionala rollen i en samverkan.

Målet med samverkansplanen är att bibliotekens arbete med mångspråksverksamhet ska vara strategiskt, långsiktigt och hållbart.
Läs mer i samverkansplanen

Kontakt Maud Salim