Läsfrämjande och språklig mångfald

Läsning och läsförmåga är av stor samhällelig och individuell betydelse. Ytterst är det en fråga om demokrati och likvärdighet, dels vad gäller tillgången till utbildning och kultur, dels vad gäller möjligheten att ta plats i samhället och som medborgare delta i det demokratiska samtalet.

Regeringen har beslutat om ett flerårigt läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier där Biblioteksutveckling kommer att ha en central roll som nod för kompetens- och metodutveckling. Läsfrämjandelyftet ska ge kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Det läsfrämjande området omfattar även insatser för att stärka nationella minoriteters rättigheter till sitt språk och sin litteratur samt migration och språklig mångfald.

 • Barn och unga

  Barn och ungas språkutveckling

  Det finns ett nätverk för bibliotekspersonal som jobbar med barn och unga i Kalmar län. Syftet med nätverket är att utbyta tankar, erfarenheter och att vara fortbildande. Vill du vara med? Ta kontakt med Elin Johansson

 • Vuxna

  Biblioteksutveckling stödjer folkbiblioteken i arbete för att alla vuxna, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Biblioteksutveckling erbjuder en kartläggning av tjänsten boken kommer. Syftet är att biblioteken ska ha en plan för utveckling av tjänsten.

  Kontaktperson Maud Salim

 • Mångspråk

  Mångspråksverksamhet riktar sig till personer med annat modersmål än svenska och är reglerad i Bibliotekslagen:

  5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
  1. de nationella minoritetsspråken,
  2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
  3. lättläst svenska.

  Att kunna jobba med mångspråksverksamhet kräver kännedom om målgruppen och inköpskanaler samt språklig kompetens bland personalen. Biblioteken i länet har kommit olika långt i sitt mångspråksarbete och behoven ser olika ut på olika bibliotek.

  Utifrån utredningens resultat har Biblioteksutveckling arbetat fram ett förslag till en samverkansplan som dels beskriver hur folkbiblioteken kan stödja varandra i arbetet med mångspråksfrågan, dels formulerar den regionala rollen i en samverkan.

  Målet med samverkansplanen är att bibliotekens arbete med mångspråksverksamhet ska vara strategiskt, långsiktigt och hållbart.
  Läs mer i samverkansplanen

  Kontakt Maud Salim

 • Nationella minoriteter

  Biblioteksutveckling stödjer biblioteken i arbetet att uppnå kraven i minoritetslagstiftningen.

  Här kan du läsa lagen om nationella minoriteter:

  Lagen om nationella minoriteter


  Här följer 3 länkar för fördjupning av lagen, i pdf format:

  Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråken som innehåller bestämmelser om nationella minoriteter rättigheter samt skyldigheter


  Nationella minoriteters rättigheter - En handbok för kommuner och regioner


  Nationella minoriteter och minoritetsspråk , Inflyttande och delaktighet.


  Här hittar du länkar till föreningar och webbsidor för nationella minoriteter

  http://tornedalingar.se/

  https://sameforeningen-stockholm.se/


  http://samiskauppsala.se/om.html


  http://romaniglinda.se/index.php

  https://www.xn--jagrrom-7wa.se/ Jag är Rom! Sida framtagen av Länstyrelsen i Stockholmslän tillsammans meden grupp unga romer och modersmålslärare.

  http://judiskkultur.se/

 • Inläsningstjänst

  Biblioteksutveckling erbjuder också tjänsten Inläsningstjänst. Inläsningstjänstens övergripande syfte är att bidra till likvärdiga bibliotekstjänster och att förbättra tillgängligheten till litteratur för synskadade och de som inte kan läsa den tryckta texten. Inläsningstjänst erbjuds samtliga folkbibliotek i länet i samverkan med Kalmar kommun. Har du fått in förslag på lokala böcker som användare vill ha inlästa läs mer i policyn för inläsningstjänsten.