Fördjupad samverkan mellan folkbiblioteken

Biblioteksutveckling genomförde en förstudie om fördjupad samverkan mellan folkbiblioteken. I förslaget till fördjupad samverkan lyftes det bland annat fram förslag på en gemensam webbplats, ett gemensamt lånekort som ska gälla i hela länet, gemensamma medietransporter, gemensamma avtal och upphandlingar.

Under förstudiens gång tog bibliotekscheferna fram gemensamma målbilder som beskriver vilka mervärden en fördjupad samverkan ska ge:
- Stärkt utbud och ökad tillgång för alla
- Likvärdig biblioteksservice i länet
- Bättre tillgänglighet för medborgarna
- Mer resurser till kärnverksamhet
- Öka besöksantal och nyttjande av tjänster
- Stärkt samlad kompetens bland bibliotekspersonalen

Biblioteksutveckling stödjer aktivt den fortsatta arbetsprocessen.

Läs mer under Bibliotekssamverkan