Intyg och ersättningar till riskgrupper under covid-19-pandemin

Mellan den 1 juli och 31 december, och i max 184 dagar, har följande grupper rätt till ersättning från försäkringskassan:

  • Personer som tillhör riskgrupp
  • Anhöriga till personer 70+ eller person i riskgrupp
  • Föräldrar som behöver avstå från arbete då deras barn varit allvarligt sjuka och behöver skyddas från covid-19

Mer information om vilka regler och intyg som gäller följer nedan.

Intyg och ersättning till riskgrupper

Ersättning kan ges till den som har anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Det krävs att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställning eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.

För dessa patienter ska intyget Läkarintyg för sjukpenning (7804) användas. Under grund för medicinskt underlag samt diagnos skriver du vad som gäller för aktuell person/intyg om diagnos/diagnoser, riskgruppstillhörighet samt vad intyget baseras på. Fälten under rubrikerna smittbärarpenning, medicinsk behandling, kontakt samt övriga upplysningar lämnar du tomma. Du kan självklart använda kontakt eller övriga upplysningar vid behov.

Här hittar du ytterligare instruktioner om hur du fyller i resterande delar av intyget och de riskgrupper som omfattas.

Vårdtagaren kan ansöka om ersättningen, även retroaktivt, från och med att anmälan öppnar den 24 augusti.

Intyg och ersättning till anhöriga till personer i riskgrupp

För att skydda individer i riskgrupper kan anhöriga få stanna hemma från sin ordinarie arbetsplats med ersättning om de fyller nedan kriterier.

Ersättning kan ges till närstående till en person som:

  • är i riskgrupp
    eller
  • är 70 år eller äldre.

Det gäller om personen i fråga till viss del arbetar som personlig assistent till närstående som definieras som riskgrupp enligt ovan eller om hen till viss del får närståendepenning för vård av denna.

Det krävs att man lever i hushållsgemenskap för att kunna få den här ersättningen. Det krävs också att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställning eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att smittspridning kan undvikas. För den som arbetar som personlig assistent gäller också att man ska ha arbetat som det i minst 80 timmar under den månad man ansöker om ersättning för och att omsorgstagaren har beviljats statlig assistansersättning.

Intyget Läkarintyg för sjukpenning (7804) skrivs på omsorgstagaren. Se instruktioner i fältet ovan kring för hur du fyller i intyget.

Intyg och ersättning till föräldrar som behöver avstå från arbete då deras barn varit allvarligt sjuka och behöver skyddas från covid-19

Ersättning ges också till föräldrar när en läkare bedömt att barnet är så allvarligt sjukt att det behöver skyddas från att smittas av covid-19. Ett barn bedöms vara allvarligt sjuk när det finns en påtaglig fara för barnets liv eller om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling. Ersättningen kan betalas ut till den förälder som behöver avstå från arbete och vårda barnet. Alla barnets föräldrar kan ha rätt till ersättning om de avstår från arbete för att skydda barnet från smitta och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Förälder och barn måste vara bokförda på samma adress eller så måste barnet bo lika mycket tid hos sina föräldrar.

Intyget läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år, FK 7436, ska användas. I utlåtandet behöver endast följande punkter fyllas i:

1. Barnet (personuppgifter m.m.)

3. Barnets hälsotillstånd. Här ska det framgå att det på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet någon gång från och med den 1 januari 2020 har genomgått för den allvarliga sjukdomen finns skäl att skydda barnet från smitta av det virus som orsakar covid-19. Ange också för vilken tidsperiod som bedömningen gäller.

6. Läkarens underskrift