Vårdpersonal

Stöd i sjukskrivningsarbetet

Personer som drabbas av ohälsa ska snabbt få aktiva, samordnade och individanpassade insatser för att förbättra sin hälsa och kunna återgå i arbete.

Stöd i sjukskrivningsarbetet

 • Aktuell information om sjukskrivningar med anledning av Corona

  De tillfälliga åtgärderna inom socialförsäkringen upphör från och med 1 oktober 2021

  Det här gäller

  Sjukpenning

   Läkarintyg för sjukpenning krävs från dag 8 i sjukperioden.

  Tillfällig föräldrapenning (VAB)

  Intyg tillfällig föräldrapenning krävs från dag 8. Intyget kan utfärdas av sjuksköterska eller läkare.

  Smittbärarpenning

  Den som ansöker om smittbärarpenning ska uppvisa läkarintyg från första dagen, oavsett om det gäller Covid-19 eller någon annan samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom.

  Ersättning för riskgrupper och ersättning för vissa närstående till person i riskgrupp:

  Ersättningen upphör den 30 september 2021. Ersättningen kan dock sökas retroaktiv för dagar man inte kunnat arbeta som skett innan den 1 oktober.

  Nedanstående ersättningar har aviserats om fortsättning (beslut ännu ej fattat):

  Tillfällig föräldrapenning (VAB) vid skolstängning gäller t.o.m. 30/9 2021

  Regeringen har aviserat att denna ersättning förlängs. Det betyder att föräldrar till barn vars skola eller förskola stängs med anledning av covid-19 kan få ersättning om de måste vara hemma från sitt arbete.

  Ersättning för allvarligt sjuka barn gäller t.o.m. 30/9 2021

  Regeringen har aviserat att denna ersättning förlängs. Det betyder att föräldrar till barn som har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19 kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete.

  Uppskjuten vård och behandling gäller t.o.m. 31/12 2021

  Regeringen har aviserat att denna ersättning förlängs. Det betyder att den utökade möjligheten att, vid ansökningar om sjukpenning, skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 181 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av pandemin kommer finnas kvar

  2021-06-30: De tillfälliga åtgärderna inom socialförsäkringen med anledning av covid-19 förlängs t.o.m. 30 september 2021

  Det gäller följande:

  • Ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka
  • Ersättning till riskgrupper och vissa närstående till riskgrupper

  Den tillfälliga hanteringen av intyg för tillfällig föräldrapenning (vab) och läkarintyg för sjukpenning förlängs också till den 30 september 2021. Det innebär att den som ansöker om ersättning för tillfällig föräldrapenning (vab) ska lämna intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 22. Om man ansöker om sjukpenning så kommer Försäkringskassan att avvakta med att efterfråga läkarintyg till dag 22 i sjukperioden.

  Möjligheten att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 180, om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av coronapandemin, förlängs till och med 31 december 2021.

  2021-06-18: Läkarintyg för sjukpenning och intyg för tillfällig föräldrapenning (VAB) vid dag 22 förlängs till 30 september 2021

  Försäkringskassan har beslutat att förlänga den tillfälliga hanteringen av intyg för tillfällig föräldrapenning (VAB) och läkarintyg för sjukpenning till den 30 september 2021. Det innebär att den som ansöker om ersättning för tillfällig föräldrapenning ska lämna intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 22.
  Försäkringskassan kommer avvakta med att efterfråga läkarintyg till dag 22 i sjukperioden.

  Vi vill påminna om att om man redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behövs ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

  Intyg för personer som har rehabiliteringsersättning och deltar i arbetslivsinriktad åtgärd

  För personer som har rehabiliteringsersättning och deltar i en arbetslivsinriktad åtgärd gäller följande:
  • Till och med 30 juni krävs ett läkarintyg från dag 15 om personen på grund av sjukdom inte kan delta i den planerade åtgärden
  • Från och med 1 juli krävs ett läkarintyg från dag 8 om personen på grund av sjukdom inte kan delta i den planerade åtgärden.

  Detta gäller även om personen är helt sjukskriven sedan tidigare. Om personen inte kan delta i sin åtgärd på grund av sjukdom måste det framkomma att ett försämringstillstånd föreligger och varför personen inte längre kan delta.

  2021-06-01: Nya riskgrupper för covid-19 från 1 juni

  Regeringen har beslutat om att utöka diagnoslistan över riskgrupper för covid-19. Den nya diagnoslistan började gälla 1 juni och gäller retroaktivt från 1 januari 2021 till och med 30 juni 2021.

  Beslutet innebär att:
  • personer med stroke, hypertoni, schizofreni, bipolär sjukdom samt ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symtombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19, är riskgrupper.
  • intellektuell funktionsnedsättning ensamt ger rätt till ersättning för riskgrupper. Tidigare var kravet samtidig intellektuell nedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning).

  Den som tillhör någon av de nya riskgrupperna kan ansöka om ersättning för riskgrupper för tid från 1 januari 2021. Om man sökt utifrån tidigare diagnoslista och fått avslag behöver man ansöka på nytt. Försäkringskassan behöver ett nytt läkarintyg som styrker att man tillhör riskgruppen.

  Vilka är riskgrupperna?

  Riskgrupperna som kan ha rätt till ersättning är:

  1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
  2. Minst en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen, cerebrovaskulär sjukdom), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling, eller leverförfettning, som ensam eller i kombination har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
  3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
  4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
  5. Binjurebarkssvikt.
  6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
  7. Immunbristtillstånd som vid svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, och långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten.
  8. Intellektuell funktionsnedsättning som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
  9. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
  10. Trisomi 21 (Downs syndrom).
  11. Schizofreni eller bipolär sjukdom.
  12. Ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

  2021-04-27: Förlängning av tillfälliga ersättningar inom Socialförsäkringen

  De tillfälliga åtgärderna inom socialförsäkringen med anledning av covid-19 förlängs till och med 30 juni 2021.

  Det gäller:
  • Ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka
  • Ersättning till riskgrupper och vissa närstående till riskgrupper
  • Undantag i sjukförsäkringen vid inställd vård och rehabilitering
  • Undantag från att lämna intyg dag 8 vid vård av barn (VAB) förlängs till och med 30 juni. Intyg tillfällig föräldrapenning från sjuksköterska eller läkare krävs från dag 22.

  2021-02-05: Nya regeringsbeslut om coronarelaterade åtgärder inom socialförsäkringen

  Stopp av 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen

  Regeringen har beslutat om att tillfälligt stoppa de så kallade 180-dagarsprövningarna. Den försäkrade personen ska även efter den 180:e dagen i sjukfallet få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos den arbetsgivare de har, i stället för mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta ska gälla fram till dag 365 i sjukfallet.

  Förordningen träder ikraft den 8 februari 2021 och gäller retroaktivt från den 21 december 2020 till dess att den lagändring som regeringen föreslagit för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja träder i kraft den 15 mars.

  Ersättning till riskgrupper förlängs

  Regeringen har beslutat om att förlänga ersättningen till personer i riskgrupp med anledning av covid-19 samt till vissa anhöriga till riskgrupper. Ändringen träder ikraft den 6 februari 2021 och gäller retroaktivt från den 1 januari 2021. Ersättning kan betalas ut till och med den 30 april 2021.
  Försäkringskassan behöver ett läkarintyg som styrker att individen tillhör någon av riskgrupperna för covid-19. Om man redan har fått ersättning för en period, behövs inget nytt läkarintyg om man söker för fler dagar.

  Förebyggande tillfällig föräldrapenning

  Förmånstiden för förebyggande tillfällig föräldrapenning som kan betalas till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn utökas. Ändringen träder ikraft den 6 februari 2021 och gäller retroaktivt från den 1 januari 2021. Ersättning kan betalas ut till och med den 30 april 2021.

  2021-01-29: Den tillfälliga hanteringen för läkarintyg vid sjukpenning förlängs till och med den 31 mars 2021

  Detta innebär att man inte behöver lämna in ett läkarintyg för sjukpenning förrän dag 22 i sjukperioden.

  Om den första sjukdagen är den 15 december 2020 eller senare behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dag 22 i sjukperioden.

  Om den första sjukdagen är före den 15 december 2020 så behöver vi ett läkarintyg från dag 15 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning.

  Detta gäller oavsett om personen är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.

  Tidsgränserna för läkarintyg gäller oavsett sjukdom och inte bara covid-19.

  Om patienten redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver hen fortfarande lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen. Samma sak gäller för de som deltar i det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen och blir försämrade.

  2020-12-16: Ändrade tidsgränser för intyg vid sjukdom och vab

  Från och med 15 december ändrar Försäkringskassan tidsgränserna för läkarintyg för sjukpenning och intyg för tillfällig föräldrapenning (vab).

  Läkarintyg för sjukpenning – gäller till och med 31 januari

  Från och med 15 december behöver den som är sjuk inte längre lämna läkarintyg vid dag 15 i sjukperioden, utan från dag 22. Försäkringskassan att kommer fatta beslut om sjukpenning utifrån uppgifterna i ansökan. Om Försäkringskassan behöver kompletterande uppgifter tas i första hand kontakt med patienten eller dennes arbetsgivare.

  Om den första sjukdagen inträffade den 15 december eller senare behövs inget läkarintyg för sjukpenning förrän dag 22 i sjukperioden.
  Om första sjukdag är före den 15 december behöver Försäkringskassan ett läkarintyg för sjukpenning från dag 15 i sjukperioden. Det gäller oavsett om man är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.

  För deltidssjukskrivna som blir heltidssjukskrivna gäller fortfarande kravet på läkarintyg för sjukpenning från och med dag 8.

  Ersättning för vab – gäller till och med 30 april

  Från och med 15 december krävs inte längre intyg tillfällig föräldrapenning från dag 8 utan från dag 22. Dessa regler gäller såväl nya som pågående ärende.

  2020-11-13: Ändrade regler beträffande riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn

  Förmånstiden för förmånerna som med anledning av covid-19 kan lämnas till vissa riskgrupper, vissa anhöriga till riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn utökas nu från 90 till 184 dagar. Ersättning kan därmed ges för samtliga dagar i perioden den 1 juli till och med den 31 december 2020.

  Förändringar av diagnoslistan

  Regeringen har beslutat om förändringar i diagnoslistan, riskgrupp 2. Det innebär att en person med någon av diagnoserna som anges i punkt 2, förutom hypertoni, och som har sådan svårighetsgrad att den innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19, har rätt till ersättning utan samtidig förekomst av annan diagnos. Förändringen innebär att punkt 7 i diagnoslistan utökas enligt följande:

  7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd s extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19, någon av de diagnoser som anges i 2, förutom hypertoni, som har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.

  Den nya diagnoslistan gäller retroaktivt från 1 juli 2020.

  Om en person sökt utifrån tidigare diagnoslista och fått avslag behöver den ansöka på nytt. Försäkringskassan behöver ett läkarintyg som styrker att individen tillhör riskgruppen.

  Vilka är riskgrupperna?

  Riskgrupperna som kan ha rätt till ersättning är:

  1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
  2. Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.
  3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
  4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
  5. Binjurebarkssvikt.
  6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
  7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19, någon av de diagnoser som anges i 2, förutom hypertoni, som har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
  8. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.

  Att enbart vara 70 år eller äldre ger inte rätt till ersättning.

  Instruktion för ifyllande av läkarintyg för riskgrupper för Covid -19

  Instruktion för ifyllande av läkarintyg för smittbärarpenning

  2020-10-23: Nya regler för intyg

  Nu gäller nya regler för läkarintyg och intyg för tillfällig föräldrapenning från och med den 1 november. Det innebär följande:

  Sjukpenning

  • Om första sjukdagen inträffar före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Detta gäller oavsett om man är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.
  • Om den första sjukdagen är 1 november eller senare så behövs ett läkarintyg från dag 15 i sjukperioden. Det gäller oavsett om man är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.

  Vab

  • För föräldrar som vabbar gäller krav på intyg tillfällig föräldrapenning från och med 1 november – om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre. Det gäller även om en förälder behöver vabba för att barnets ordinarie vårdare är sjuk.
  • Om barnet blir frisk innan 1 november 2020 behöver man inte lämna in något intyg. Det gäller även om man lämnar in en ansökan om ersättning efter 1 november.
  • Om barnet fortfarande är sjukt efter 1 november måste man lämna in intyg för tillfällig föräldrapenning dag 8 av barnets sjukperiod.

  2020-09-29: Flera åtgärder med anledning av Covid-19 förlängs t.o.m. 2020-12-31

  Beslutet rör:

  • Ersättning för karens för både anställda och egenföretagare
  • Viss kompensation till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader
  • Kravet på läkarintyg dag 8-14
  • Ersättning för vab vid skolstängning på grund av covid-19
  • Ersättning för föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19.
  • Ersättning till riskgrupper samt närstående till person i riskgrupp

  Det finns tillsvidare inget krav på läkarintyg dag 15-21 enligt beslut av Försäkringskassans GD. Detta kan komma att förändras.

  Samtidigt görs en förändring i den diagnoslista som ligger till grund för rätten till ersättning för riskgrupp. Diagnosen kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet blir en egen riskgrupp och ger rätt till ersättning utan samtidigt förekomst av annan diagnos. Förändringen gäller retroaktivt från den 1 juli.

  Regeringen har också beslutat att vissa närstående till personer i riskgrupp med kommunalt beviljad assistans ska få möjlighet till ersättning. Tidigare har det varit möjligt för närstående till personer med statlig assistans att få ersättning.

  2020-09-09: Kompletteringar med vården

  Våren 2020 beslutade Försäkringskassan att avvakta med att begära kompletteringar från hälso- och sjukvården i ärenden gällande sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, arbetsskador, omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och assistansersättning. Syftet med beslutet var att avlasta vården under pandemin.

  Försäkringskassan i Kalmar län har i dialog med Region Kalmar län kommit fram till att Försäkringskassan återgår till att komplettera i de ärenden där ytterligare medicinsk information behövs för fortsatt ställningstagande.

  2020-08-25: Tillfälliga undantag vid uppskjuten vård och rehabilitering

  Regeringen har beslutat om tillfälliga undantag vid uppskjuten vård och rehabilitering - prövningen mot normalt förekommande arbete. Undantaget gäller vissa personer som väntar på en vård eller rehabilitering som inte har kunnat genomföras på grund av coronapandemin och det ansträngda läget inom hälso- och sjukvården.

  En följd av störningar på grund av covid-19 kan bli att den vård och rehabilitering som försäkrade behöver för att kunna återgå i sina vanliga arbeten fördröjs. Det kan också påverka deras rätt till sjukpenning enligt rehabiliteringskedjan. Därför införs en tillfällig bestämmelse som gör det möjligt att göra undantag från kraven på bedömning av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbeten efter dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan.

  Förordningen trädde i kraft den 17 juli men undantaget gäller bakåt i tiden från den 2 april och fram till 31 december 2020.

  Om ett anspråk sträcker sig över den 31 december 2020 kan det bli aktuellt för Försäkringskassan att fatta ett delbeslut.

  Försäkringskassan kommer fortfarande göra ett ställningstagande vid dag 180 om arbetsförmågans nedsättning i förhållande till normalt förkommande arbete och tar ställning till om det är möjligt att göra ett undantag. Det är viktigt att det framgår av det medicinska underlaget att det finns en välgrundad anledning att anta att den försäkrade kan återgå i sitt vanliga arbete när vården eller rehabiliteringen är slutförd. Ett exempel på när det kan vara aktuellt att tillämpa bestämmelsen om undantaget är om den försäkrade skulle ha genomgått en operation som har blivit uppskjuten på grund av effekterna av covid-19.

  2020-07-09: Tillfälliga bestämmelse om undantag gällande prövning mot normalt förekommande arbete i sjukförsäkringen i vissa fall efter dag 180 och 365

  Regeringen har beslutat om en tillfällig bestämmelse som ger möjlighet till undantag av prövning mot normalt förekommande arbete efter dag 180 och 365 vid ansökan om sjukpenning. Undantaget gäller vissa personer som väntar på en vård eller rehabilitering som inte har kunnat genomföras på grund av coronapandemin och det ansträngda läget inom hälso- och sjukvården.

  Beslutet innebär att en försäkrad vars vård och rehabilitering försenas på grund av effekter av sjukdomen covid-19 ska få undantas från bedömningen av arbetsförmågan mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Det ska dock gälla längst till och med den tidpunkt då den planerade vården och rehabiliteringen har slutförts.

  Förordningen träder i kraft den 17 juli men undantaget gäller bakåt från den 2 april och fram till 31 december 2020.

  2020-07-01: Ny förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

  De nya reglerna gäller ersättning till tre grupper:

  • Riskgrupper
  • Förebyggande ersättning för vab för barn som varit allvarligt sjuka samt för den som har närståendepenning
  • Anhöriga åt närstående i riskgrupp.

  Förordningen gäller från och med den 1 juli 2020.

  Mer information om vad som gäller hittar du här.

  Smittbärarpenning

  För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att individen inte får arbeta eftersom hen är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

  För att få smittbärarpenning krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att man inte får arbeta på grund av risken för smitta.

  Mer information om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats

  Information 2020-05-08: Riskgrupperna

  Regeringens arbete med att se över en ev. ny ersättningsform för riskgrupper som kan drabbas särskilt allvarligt av covid-19, dröjer.

  Information 2020-05-06

  Försäkringskassan avvaktar med att begära in kompletteringar av medicinska underlag

  Försäkringskassan kommer med anledning av Coronasituationen att avvakta med att efterfråga kompletteringar från hälso- och sjukvården. Istället kommer man hämta in nödvändig information på andra sätt för att kunna ta beslut, till exempel genom att kontakta arbetsgivare eller den försäkrade. Om det behövs ytterligare utredning med hälso- och sjukvården så kommer man att avvakta med att komplettera och fatta ett tillfälligt beslut om att betala ut sjukpenning, i de fall det är troligt att individen har rätt till sjukpenning. Det tillfälliga beslutet gäller tills ett slutligt beslut tas. Försäkringskassan ser över hur de ska hantera detta och återkommer när de vet mer.

  Läkarutlåtande för aktivitets- eller sjukersättning samt arbetsskador

  Vid ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning kommer Försäkringskassan så långt det är möjligt fatta beslut utifrån befintliga medicinska underlag hos Försäkringskassan. Behöver de mer information kommer de i första hand vända sig till andra aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen. Om Försäkringskassan ändå inte har underlag för att fatta beslut kommer man genom anstånd förlänga tiden för att komma in med kompletteringar upp till sex månader.

  Vid pågående partiell sjukskrivning där sjukskrivningsgraden förändras till högre omfattning (t.ex. från 50% till 100%) krävs fortfarande ett läkarintyg från dag 8 oavsett diagnos. Detta gäller även när man avbryter en arbetslivsinriktad rehabilitering och i stället ansöker om sjukpenning.

  Information 2020-04-28:

  Vård av barn (VAB)

  Från och med den 25 april kan man få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän barnet inte är sjukt eller sprider smitta.

  Detta gäller för barn:

  • under 12 år
  • som fyllt 12 men inte 16 år och som har ett särskilt vård- eller tillsynsbehov
  • som fyllt 16 men inte 21 år (i vissa fall 23 år) och som omfattas av LSS

  Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till sista september 2020.

  Tillfällig begränsning av avstämningsmöten

  Utifrån rådande omständigheter med Covid-19 har Försäkringskassan ett stort ökat inflöde av ansökningar om sjukpenning.

  Detta innebär att Försäkringskassan måste prioritera handläggning och utbetalning.

  Försäkringskassan kommer därför inte ha möjlighet att boka in nya avstämningsmöten under maj och juni månad. Gäller enbart ärenden inom sjukpenning. Försäkringskassan kan även komma att behöva boka av redan inbokade avstämningsmöten under denna period.

  Information 2020-04-09: Tydliggörande från Försäkringskassan

  Läkarintyg:

  Personer som är inskrivna i det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen och försämras, vilket innebär att de behöver avstå arbetsträning, behöver läkarintyg från åttonde dagen, precis som tidigare. Det är bara de personer som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning som inte behöver läkarintyg från åttonde dagen. I ett pågående ärende där personen är deltidssjukskriven och blir helt sjukskriven behövs läkarintyg in från 8:e dagen.

  Kompletteringar:

  Vad innebär Försäkringskassans beslut att avvakta med att ta in kompletteringar av läkarintyg från hälso- och sjukvården?

  Försäkringskassan har bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut när läkarintyget behöver kompletteras. Det betyder att Försäkringskassan tillfälligt avvaktar med att begära kompletteringar av läkarintyg från hälso-och sjukvården i sjukpenningärenden och istället försöker komplettera med hjälp av till exempel individen eller arbetsgivaren.

  Vad innebär det att Försäkringskassan tar tillfälliga beslut till dess att slutliga beslut ska fattas? Kommer Försäkringskassan att ta kontakt med hälso- och sjukvården för kompletteringar senare?

  Det kan innebära att Försäkringskassan behöver komplettera uppgifter i efterhand för att fatta slutliga beslut.

  Kommer Försäkringskassan att betala ut sjukpenning även om underlagen inte är kompletta?

  Ja, om det ändå framgår att det är troligt att rätten till sjukpenning finns så kommer Försäkringskassan fatta tillfälliga beslut till dess att ett slutligt beslut tas. Försäkringskassan kommer att informera den försäkrade om att beslutet är tillfälligt. I de fall det är tydligt att arbetsförmågan inte är nedsatt kommer dock inte tillfälliga beslut att fattas om att betala ut sjukpenning.

  Vad menar Försäkringskassan med att avvakta att begära in kompletteringar?

  Läkarintyg som Försäkringskassan bedömer inte innehåller tillräckliga uppgifter för att fatta ett slutligt beslut så kommer Försäkringskassan i nuläget inte att komplettera det med hälso- och sjukvården. Om det är troligt att det finns rätt till sjukpenning så tas ett tillfälligt beslut att betala ut sjukpenning

  Om det framgår tydligt att det inte finns ett samband mellan den försäkrades hälsotillstånd och den påstådda arbetsoförmågan kommer ansökan om sjukpenning inte att beviljas.

  Övriga förmåner:

  Omvårdnadsbidrag/merkostnadsersättning, assistans, bilstöd, aktivitetsersättning, sjukersättning, livränta

  Försäkringskassan kommer i möjligaste mån att utreda på annat sätt än med hälso- och sjukvården och vara mer frikostiga med anstånd. I vissa fall kan Försäkringskassan dock inte fatta beslut utan underlag från hälso- och sjukvården – när det exempelvis inte finns några underlag alls eller underlag som inte styrker en medicinsk nedsättning. I dessa ärenden går det inte att fatta interimistiska beslut i avvaktan på slutligt beslut. Försäkringskassan tittar även på om det går att får in mer information via andra yrkesroller i vården om det inte går att få tillräcklig info på annat sätt.

  Information 2020-04-06

  Försäkringskassan avvaktar med att begära in kompletteringar av medicinska underlag

  Försäkringskassan kommer med anledning av Coronasituationen att avvakta med att efterfråga kompletteringar från hälso- och sjukvården. Istället kommer man hämta in nödvändig information på andra sätt för att kunna ta beslut, till exempel genom att kontakta arbetsgivare eller den försäkrade. Om det behövs ytterligare utredning med hälso- och sjukvården så kommer man att avvakta med att komplettera och fatta ett tillfälligt beslut om att betala ut sjukpenning, i de fall det är troligt att individen har rätt till sjukpenning. Det tillfälliga beslutet gäller tills ett slutligt beslut tas. Försäkringskassan ser över hur de ska hantera detta och återkommer när de vet mer.

  Läkarutlåtande för aktivitets- eller sjukersättning samt arbetsskador

  Vid ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning kommer Försäkringskassan så långt det är möjligt fatta beslut utifrån befintliga medicinska underlag hos Försäkringskassan. Behöver de mer information kommer de i första hand vända sig till andra aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen. Om Försäkringskassan ändå inte har underlag för att fatta beslut kommer man genom anstånd förlänga tiden för att komma in med kompletteringar upp till sex månader.

  Information 2020-04-03 

  Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan

  En av effekterna av coronaviruset är att planerad vård ställs in. Genom ett rättsligt ställningstagande vidtar Försäkringskassan nu åtgärder för att individer som har sjukpenning och väntar på vård inte ska hamna i kläm efter dag 180. Försäkringskassan har därför beslutat att patienter som hamnar i detta läge ska kunna undantas från att prövas mot hela arbetsmarknaden efter dag 180. Det rättsliga ställningstagande gäller fram till 31 oktober 2020.

  Information 2020-03-27

   

  1. Vad gäller för läkarintyg dag 8-14 (sjuklöneperioden)

  Inget läkarintyg krävs dag 8-14

  2. Vad gäller läkarintyg för sjukpenning till Försäkringskassan dag 1-21?

  Inget läkarintyg krävs (gäller från och med 2020-03-27)

  3. Vad gäller för VAB intyg?

  Inget intyg krävs från dag 8

  4. Vad gäller beträffande barn mellan 12-16 år som bli sjuka och för allvarligt sjuka barn?

  Läkarutlåtande krävs som vanligt om barnet har fyllt 12 år men inte 16 år liksom om barnet är allvarligt sjukt.

  5. Vad gäller för personer som deltar i program på Arbetsförmedlingen som blir sjuka?

  Läkarintyg till Arbetsförmedlingen krävs inte från dag 8 för de personer som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Slopandet av läkarintyg tillämpas från och med den 13 mars.

 • Aktuella förändringar

  Tidsgränsen för läkarintyg vid sjukpenning förlängs till 30 juni 2021

  Försäkringskassan har beslutat att förlänga den tillfälliga hanteringen av läkarintyg för sjukpenning, till och med 30 juni 2021. Det innebär att Försäkringskassan inte efterfrågar läkarintyg förrän dag 22 i sjukperioden mot i vanliga fall dag 15.

  Om patienten redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver hen fortfarande lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen. Samma sak gäller för de som deltar i det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen och blir försämrade.

  Lagändring inom sjukförsäkringen från 2021-03-15

  Övervägande skäl vid bedömning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan.

  Lagändringen innebär att begreppet övervägande skäl ersätter särskilda skäll. Det gör att bedömningsgrunden mot normalt förekommande arbete mellan dag 181 och dag 365 i rehabiliteringskedjan kan skjutas upp om mer talar för än emot att en person kan återgå i arbete hos arbetsgivaren.

  Läs mer i bifogat dokument

 • Intyg och ersättningar till riskgrupper under covid-19-pandemin

  Mellan den 1 juli och 31 december, och i max 184 dagar, har följande grupper rätt till ersättning från försäkringskassan:

  • Personer som tillhör riskgrupp
  • Anhöriga till personer 70+ eller person i riskgrupp
  • Föräldrar som behöver avstå från arbete då deras barn varit allvarligt sjuka och behöver skyddas från covid-19

  Mer information om vilka regler och intyg som gäller följer nedan.

  Intyg och ersättning till riskgrupper

  Ersättning kan ges till den som har anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Det krävs att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställning eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.

  För dessa patienter ska intyget Läkarintyg för sjukpenning (7804) användas. Under grund för medicinskt underlag samt diagnos skriver du vad som gäller för aktuell person/intyg om diagnos/diagnoser, riskgruppstillhörighet samt vad intyget baseras på. Fälten under rubrikerna smittbärarpenning, medicinsk behandling, kontakt samt övriga upplysningar lämnar du tomma. Du kan självklart använda kontakt eller övriga upplysningar vid behov.

  Här hittar du ytterligare instruktioner om hur du fyller i resterande delar av intyget och de riskgrupper som omfattas.

  Vårdtagaren kan ansöka om ersättningen, även retroaktivt, från och med att anmälan öppnar den 24 augusti.

  Intyg och ersättning till anhöriga till personer i riskgrupp

  För att skydda individer i riskgrupper kan anhöriga få stanna hemma från sin ordinarie arbetsplats med ersättning om de fyller nedan kriterier.

  Ersättning kan ges till närstående till en person som:

  • är i riskgrupp
   eller
  • är 70 år eller äldre.

  Det gäller om personen i fråga till viss del arbetar som personlig assistent till närstående som definieras som riskgrupp enligt ovan eller om hen till viss del får närståendepenning för vård av denna.

  Det krävs att man lever i hushållsgemenskap för att kunna få den här ersättningen. Det krävs också att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställning eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att smittspridning kan undvikas. För den som arbetar som personlig assistent gäller också att man ska ha arbetat som det i minst 80 timmar under den månad man ansöker om ersättning för och att omsorgstagaren har beviljats statlig assistansersättning.

  Intyget Läkarintyg för sjukpenning (7804) skrivs på omsorgstagaren. Se instruktioner i fältet ovan kring för hur du fyller i intyget.

  Intyg och ersättning till föräldrar som behöver avstå från arbete då deras barn varit allvarligt sjuka och behöver skyddas från covid-19

  Ersättning ges också till föräldrar när en läkare bedömt att barnet är så allvarligt sjukt att det behöver skyddas från att smittas av covid-19. Ett barn bedöms vara allvarligt sjuk när det finns en påtaglig fara för barnets liv eller om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling. Ersättningen kan betalas ut till den förälder som behöver avstå från arbete och vårda barnet. Alla barnets föräldrar kan ha rätt till ersättning om de avstår från arbete för att skydda barnet från smitta och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Förälder och barn måste vara bokförda på samma adress eller så måste barnet bo lika mycket tid hos sina föräldrar.

  Intyget läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år, FK 7436, ska användas. I utlåtandet behöver endast följande punkter fyllas i:

  1. Barnet (personuppgifter m.m.)

  3. Barnets hälsotillstånd. Här ska det framgå att det på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet någon gång från och med den 1 januari 2020 har genomgått för den allvarliga sjukdomen finns skäl att skydda barnet från smitta av det virus som orsakar covid-19. Ange också för vilken tidsperiod som bedömningen gäller.

  6. Läkarens underskrift

 • Statistik och utvärdering
 • Riktlinjer och rutiner

  Riktlinje sjukskrivningsprocessen - med syfte att skapa en bra och kvalitetssäkrad sjukskrivning. 

  Riktlinje avseende ansvarsfördelning för sjukskrivning - med syfte att klargöra var ev. sjukskrivning bör ske, då både primärvård och sjukhuskliniker är engagerade i patientens vård.

 • Funktion för koordinering

  Hälso- och sjukvården och arbetsgivaren är de parter som tidigt kan förebygga sjukskrivning eller återgång till arbete.

  För att möjliggöra en god samverkan kring patienten har landstingen infört en funktion för koordinering. Rehabkoordinatorns roll innebär:

  • Individuellt stöd till de patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna.
  • Underlätta individens väg genom sjukskrivnings- och rehabiliterings­ processen genom att samordna åtgärder.
  • Kontakt med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen.

  Kontaktuppgifter rehabkoordinatorer

  Uppdragsbeskrivning rehabkoordinatorer

 • Informationsmaterial till patient
 • Sjukskrivningskollen - digitalt stödprogram för sjukskrivning

Relaterad information

Kontakt

 • Kontaktuppgifter/Om oss

  Anne-Lie Gustafsson
  Processledare
  Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
  Telefon: 0480-41 80 19, 070-352 49 22 

  Göran Blomqvist
  Sakkunnig läkare klinisk försäkringsmedicin, specialist i allmänmedicin
  Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
  Telefon: 070-308 68 91

  Försäkringsmedicinska kommittén

  Kommittén är en samverkan mellan Region Kalmar län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Försäkringsmedicinska kommittén är motorn i arbetet för att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen i Kalmar län.

  Medlemmar:

  • Göran Blomqvist, sakkunnig läkare klinisk försäkringsmedicin, specialist i allmänmedicin, ordförande
  • Lennart Hellström, försäkringsmedicinsk rådgivare, Försäkringskassan
  • Anne-Lie Gustafsson, processledare
  • Niki Sundström, ortopedläkare
  • Malin Häglund, rehabkoordinator
  • Maria Strigel, distriktsläkare
  • Susanne Jonsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan
  • Jeanette Gustafsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan
  • Helen Danielsson, Arbetsförmedlingen
  • Lars Häggbring, Arbetsförmedlingen