Allmänt om riktlinjerna

Behovet i det enskilda fallet ska vara avgörande för vilka insatser som ges. Hjälpmedel ska ses ur samma etiska och prioriteringsmässiga principer som sjukvården i övrigt.

Förskrivning av hjälpmedel följer de principer som anges i prioriteringsutredningen. Högsta prioritet har de hjälpmedel som är en nödvändig del i en medicinsk åtgärd och hjälpmedel som direkt ersätter eller kompenserar en förlorad kropps- eller sinnesfunktion.

Rätten att förskriva hjälpmedel styrs av enskild verksamhetschef, som avgör vem inom berörd verksamhet som har förskrivningsrätt och vilka medicintekniska produkter det avser.

I sjukvårdshuvudmannens åtagande ingår inte att erbjuda hjälpmedel för sport, motion och hobby. Brukaren ska få information om de hjälpmedel som erhållits vid förskrivning. Vid bedömning som inte leder till förskrivning ska brukare få en allsidig information om andra produkter och tekniska möjligheter som finns för att kompensera funktionsnedsättningen.

Handbok - Rutiner för hjälpmedelshantering

I handboken anges praktiska rutiner / handläggning kring förskrivning av hjälpmedel.

Handboken nås via Kund- och förskrivarportalen eller via landstingets intranät-Navet.

Övergripande beslut och frågor

Landstingets funktionshinderstrateg har i uppgift att bevaka och driva frågor av strategisk art inom hjälpmedelsområdet gentemot beslutande organ.