Rullator

Förskrivning av hjälpmedel

Grundregeln är att hjälpmedel är en del av de samlade habiliterings-, rehabiliterings- och vårdinsatserna.

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel

 • Allmänt om riktlinjerna

  Behovet i det enskilda fallet ska vara avgörande för vilka insatser som ges. Hjälpmedel ska ses ur samma etiska och prioriteringsmässiga principer som sjukvården i övrigt.

  Förskrivning av hjälpmedel följer de principer som anges i prioriteringsutredningen. Högsta prioritet har de hjälpmedel som är en nödvändig del i en medicinsk åtgärd och hjälpmedel som direkt ersätter eller kompenserar en förlorad kropps- eller sinnesfunktion.

  Rätten att förskriva hjälpmedel styrs av enskild verksamhetschef, som avgör vem inom berörd verksamhet som har förskrivningsrätt och vilka medicintekniska produkter det avser.

  I sjukvårdshuvudmannens åtagande ingår inte att erbjuda hjälpmedel för sport, motion och hobby. Brukaren ska få information om de hjälpmedel som erhållits vid förskrivning. Vid bedömning som inte leder till förskrivning ska brukare få en allsidig information om andra produkter och tekniska möjligheter som finns för att kompensera funktionsnedsättningen.

  Handbok - Rutiner för hjälpmedelshantering

  I handboken anges praktiska rutiner / handläggning kring förskrivning av hjälpmedel.

  Handboken nås via Kund- och förskrivarportalen eller via landstingets intranät-Navet.

  Övergripande beslut och frågor

  Landstingets funktionshinderstrateg har i uppgift att bevaka och driva frågor av strategisk art inom hjälpmedelsområdet gentemot beslutande organ.

 • Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län
 • Förskrivning glasögon, hårersättning och peruk

  Det finns glasögonbidrag för barn och unga vuxna mellan 0-19 år, samt bidrag för hårersättning och peruk.

  Glasögonbidrag till barn och ungdomar

  Barn och unga vuxna har rätt till bidrag för glasögon och linser för den synnedsättning de har, ett så kallat glasögonbidrag. Bidraget gäller från 0 år till och med det år man fyller 19 år. Olika regler gäller beroende på om barnet har fyllt 8 år eller inte.

  Tjänst för utprovning levereras av godkända optiker med särskild kompetens. Landstinget upphandlar denna tjänst enligt lagen om valfrihetssystem LOV.

  Vid fakturering måste landstingets fakturaunderlag bifogas för att bidraget ska kunna utbetalas. Moms ska inte läggas på bidragsdelen.

  Barn under 8 år

  Kan få bidrag till glasögon eller kontaktlinser efter recept från ögonläkare eller ortoptist. Förskrivaren (ögonläkare, ortoptist eller landstingsanställd leg optiker) bestämmer bidragets storlek, som betalas av landstinget. Eventuellt överstigande belopp betalas av vårdnadshavaren.

  Barn under 8 år får schablonbidrag i fyra olika nivåer beroende på glasstyrkan. Handläggningen av detta är reglerad i optikeravtal.

  • Nivå 1 - 725 kr enstyrkeglas/lagerglas
  • Nivå 2 - 950 kr enstyrkeglas/lagerglas starkare än 6/2 eller större än 70mm
  • Nivå 3 - 1 250 kr enstyrkeglas/högbrytande RX och bifokala glas
  • Nivå 4 - 1 800 kr progressiva glas

  Barn och unga mellan 8-19 år

  Kan få bidrag på 800 kronor för glasögon eller kontaktlinser. Eventuellt överstigande belopp betalas av vårdnadshavare/kunden själv.

  Recept från ögonläkare krävs inte för denna åldersgrupp. För att få bidrag krävs att personen genomför en synundersökning och köper glasögonen eller linserna hos en optiker som är godkänd av landstinget.

  I bidraget ingår inte:

  • reservglasögon eller reservlinser
  • borttappade glasögon eller kontaktlinser
  • kontroll, rengöring och reparation av kontaktlinser eller rengöringsvätskor

  Om glasögonen eller linserna kostar mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som kostnaden.

  Hårersättnings- och perukbidrag

  Bidrag till hårersättning och peruk lämnas av Region Kalmar län

  Region Kalmar läns bidragsregler vid förskrivning innefattar tre fasta bidragsnivåer. Det medicinska behovet avgör vilket bidragsbelopp som kan vara aktuellt. Det fasta bidragsbeloppet gör det även möjligt att tillämpa fritt-val hjälpmedel.

  Tjänst för utprovning/inklippning levereras av godkända frisörer med särskild kompetens. Region Kalmar län upphandlar denna tjänst enligt lagen om valfrihetssystem LOV. 

  Mer information

 • Service och reparation av förskrivet tekniskt hjälpmedel

  Teknisk personal vid landstingets hjälpmedelscentraler svarar för reparation, service och underhåll av hjälpmedel som förskrivits av landstinget.

  Vid behov av åtgärd kontakta aktuell teknikerenhet:

  • Hjälpmedelstekniska enheten Kalmar
   Hjälpmedelscentralen, Verkstadsgatan 15, Kalmar
   telefon 0480-812 69, 0480-44 81 15
   expedition 0480-81632
  • Hjälpmedelstekniska enheten Västervik
   Hjälpmedelscentralen, Timmergatan 5, Västervik
  • telefon 0490-860 68, 0490-867 58
   expedition 0490-86770, 0490-86170

  Observera:

  Behöver hjälpmedlet ändras/anpassas måste kontakt tas med den förskrivare som förmedlat hjälpmedlet. Förskrivaren kontaktar vid behov hjälpmedelstekniker.