Vårdpersonal

Försäkringsmedicin

Personer som drabbas av ohälsa ska snabbt få aktiva, samordnade och individanpassade insatser för att förbättra sin hälsa och kunna återgå i arbete.

Aktuellt

 • Aktuell information om sjukskrivningar med anledning av Corona

  2022-04-07: Ändring i smittskyddslagen.

  Regeringen har beslutat om ändring i smittskyddslagen. Ändringen består i att covid-19 från och med den 1 april 2022 inte längre klassas som en allmän- eller samhällsfarlig sjukdom.

  Det innebär att en person inte kan bli beviljad smittbärarersättning för covid-19 för dagar från och med 1 april 2022.

  2022-02-04: Regeringen förlänger coronaåtgärder inom socialförsäkringen

  Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

  Kravet på läkarintyg under dag 8-14 (sjuklöneperioden) tas bort från och med 7 februari till och med den 31 mars 2022. Bestämmelserna gäller retroaktivt från och med den 19 januari 2022. För egenföretagare gäller bestämmelserna från och med den 8 december 2021.

  Tillfälligt slopat krav på läkarintyg för deltagare i program hos Arbetsförmedlingen

  Kravet på läkarintyg för deltagare i program är borttaget från och med dag 8.

  Detta gäller från och med 19 januari 2022 till och med 31 mars 2022. Om dag 8 i sjukperioden inföll innan 19 januari 2022 behövs fortfarande ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen.

  Ersättning till riskgrupper samt ersättning till vissa anhöriga till riskgrupper

  Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och gäller retroaktivt från och med den 8 december 2021 till och med den 31 mars 2022.

  Förebyggande ersättning för vab för barn som varit allvarligt sjuka

  Förlängs till och med 31 mars 2022.

  2022-02-01: Tillfälliga bestämmelser för uppskjuten vård och behandling har förlängts

  Regeringen har tillfälligt utökat möjligheterna att skjuta upp bedömningen mot
  normalt förekommande arbete från dag 180 om planerad vård och
  behandling blir inställt eller skjuts upp p.g.a. orsaker som beror på
  Coronaepidemin. De tillfälliga bestämmelserna förlängs till att gälla under hela 2022.

  2022-01-19: Läkarintyg för smittbärarpenning

  Intyg för tillfällig föräldrapenning (vab) krävs från dag 15 i stället för dag 8. Detta gäller från och med 19 januari t o m 31 mars 2022.

  2021-12-27: Kravet på läkarintyg för smittbärarpenning tas tillfälligt bort

  Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg för smittbärarpenning från och med den 27 december 2021.

  Den som är eller misstänks vara smittad av covid-19 och därför måste stanna hemma från arbetet, kan ansöka om smittbärarpenning. Undantaget från läkarintyg för smittbärarpenning gäller från den 27 december 2021 till och med den 31 mars 2022.

  2021-06-01: Nya riskgrupper för covid-19 från 1 juni

  Regeringen har beslutat om att utöka diagnoslistan över riskgrupper för covid-19. Den nya diagnoslistan började gälla 1 juni och gäller retroaktivt från 1 januari 2021 till och med 30 juni 2021.

  Beslutet innebär att:
  • personer med stroke, hypertoni, schizofreni, bipolär sjukdom samt ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symtombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19, är riskgrupper.
  • intellektuell funktionsnedsättning ensamt ger rätt till ersättning för riskgrupper. Tidigare var kravet samtidig intellektuell nedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning).

  Den som tillhör någon av de nya riskgrupperna kan ansöka om ersättning för riskgrupper för tid från 1 januari 2021. Om man sökt utifrån tidigare diagnoslista och fått avslag behöver man ansöka på nytt. Försäkringskassan behöver ett nytt läkarintyg som styrker att man tillhör riskgruppen.

  Vilka är riskgrupperna?

  Riskgrupperna som kan ha rätt till ersättning är:

  1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
  2. Minst en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen, cerebrovaskulär sjukdom), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling, eller leverförfettning, som ensam eller i kombination har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
  3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
  4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
  5. Binjurebarkssvikt.
  6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
  7. Immunbristtillstånd som vid svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, och långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten.
  8. Intellektuell funktionsnedsättning som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
  9. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
  10. Trisomi 21 (Downs syndrom).
  11. Schizofreni eller bipolär sjukdom.
  12. Ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

 • Aktuell försäkringsmedicinsk information

  1. Förlängd sjukskrivning vid exempelvis pågående rehabilitering (Särskilda skäl)
  Den som har haft sjukpenning i 1 år ska få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden. Om det finns särskilda skäl kan individen i stället få sin arbetsförmåga prövad mot sitt ordinarie arbete. Detta gäller om det är stor sannolikhet att den sjukskrivne kan återgå i sitt ordinarie arbete i samma omfattning som innan sjukskrivningen senast dag 550 i rehabiliteringskedjan. Lagen omfattar anställda och egna företagare.

  2. Partiell sjukskrivning
  Vid deltidssjukskrivning ges nu större möjlighet att förlägga arbetstiden på annat sätt än genom minskning varje dag. Förläggningen av arbetstiden får inte försämra möjligheterna tillåtergång i arbete.

  3. Sjukpenning för behovsanställda dag 1-90
  Under dag 1 till 90 ska arbetsförmågan bedömas i förhållande till behovsanställningens arbetsuppgifter. Gäller under förutsättning att individen skulle ha arbetat i behovsanställningen om personen inte blivit sjuk.
  Från dag 91:
  - arbetsförmågan bedöms i förhållande till ett normalt förekommande arbete

  4. Undantag för äldre sjukskrivna
  Den som fyllt 62 år och har sjukpenning fortsätter att bedömas mot arbete hos
  den egna arbetsgivaren även efter dag 181. Gäller som längst fram till 65 år.
  Lagen omfattar anställda och egenföretagare, men inte arbetslösa.

 • Riktlinjer och föreskrifter

  Riktlinje sjukskrivningsprocessen - med syfte att skapa en bra och kvalitetssäkrad sjukskrivning. 

  Riktlinje avseende ansvarsfördelning för sjukskrivning - med syfte att klargöra var ev. sjukskrivning bör ske, då både primärvård och sjukhuskliniker är engagerade i patientens vård.

 • Koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

  Enligt Lag (2019:1297) gäller följande: 

  Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång eller inträde i arbetslivet.

  Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av:

  • - personligt stöd
  • - intern samordning
  • - samverkan med andra aktörer

  Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

  Om en patient som ges koordineringsinsatser kan tas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det.
  När koordineringsinsatser ges enligt denna lag gäller patientskadelagen (1996:799), patientdatalagen (2008:355) och patientsäkerhetslagen (2010:659)

  Kontaktuppgifter rehabkoordinatorer

  Uppdragsbeskrivning rehabkoordinatorer

 • Informationsmaterial till patient
 • Sjukskrivningskollen - digitalt stödprogram för sjukskrivning

Kontakt

 • Försäkringsmedicinsk funktion

  Anne-Lie Gustafsson
  Processledare
  Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
  Telefon: 0480-41 80 19, 070-352 49 22 

  Göran Blomqvist
  Sakkunnig läkare klinisk försäkringsmedicin, specialist i allmänmedicin
  Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
  Telefon: 070-308 68 91

 • Försäkringsmedicinska kommittén

  Kommittén är en samverkan mellan Region Kalmar län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Försäkringsmedicinska kommittén är motorn i arbetet för att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen i Kalmar län.

  Medlemmar:

  Göran Blomqvist, ordförande, sakkunnig läkare försäkringsmedicin, specialist allmänmedicin
  Anne-Lie Gustafsson, processledare försäkringsmedicin
  Malin Häglund, rehabkoordinator
  Katarina Joelsson, distriktsläkare
  Maria Striegel, distriktsläkare
  Niki Sundström, överläkare Ortopedi
  Lucian-Ioan Pop, specialistläkare Psykiatri
  Susanne Jonsson, samverkansansvarig Försäkringskassan
  Marie Hansson, samverkansansvarig Försäkringskassan
  Lennart Hellström, försäkringsmedicinsk Rådgivare Försäkringskassan
  Ann-Brith Sköld, sektionschef Arbetsförmedlingen