Interna forskningsanslag

En vetenskaplig meritering av Region Kalmar läns medarbetare är viktig dels för att vi själva skall generera ny kunskap men även för att det förbättrar våra möjligheter att inhämta, validera och implementera den stora mängd ny kunskap som varje dag genereras inom medicin och vård.

I slutändan handlar allt om att erbjuda invånarna i Kalmar län Sveriges högsta vårdkvalitet och säkerhet baserad på vetenskaplig evidens.

Medarbetare vid Region Kalmar län ges möjlighet att under begränsad tid arbeta med forskning på arbetstid. Det finns möjlighet att söka doktorandmedel, postdokmedel samt medel för forskningsprojekt och handledning.

Doktorandmedel

Medarbetare som avser att doktorera och därför, på deltid, behöver frigöras från sina ordinarie tjänster har möjlighet att söka doktorandmedel motsvarande 25 % arbetstid. Formellt krävs att vederbörande är anställd i Region Kalmar län. Ansökan ska vara godkänd och underskriven av verksamhetschefen. Medlen kan sökas en gång per år i november.

Postdokmedel

Disputerade medarbetare som har pågående eller planerat forskningsarbete eller ingår i en forskargrupp (regional/nationell/internationell) har möjlighet att söka postdokmedel motsvarande max 20 % arbetstid under tre år. Postdokmedel kan vid behov sökas för kortare tid och lägre andel av arbetstiden. Medarbetare som beviljas postdokmedel förväntas medverka i landstingets forskningsrelaterade aktiviteter och uppdrag. Medlen kan sökas en gång per år i november.

Medel för forskningsprojekt

Anställda i Region Kalmar län har möjlighet att söka medel för kliniska forskningsprojekt. Bidrag kan sökas för att under begränsad tid få tjänstledigt med lön för att bedriva forskningsarbete eller för andra omkostnader. Medel kan inte sökas för kurser eller studier som görs inom ramen för en specialistutbildning, kandidat- magister- eller masterutbildning. Däremot är det möjligt att söka bidrag för att vidareutveckla ett projekt efter avslutad utbildning eller skriva en artikel med utgångspunkt från ett utbildningsprojekt. Maximerat belopp som kan beviljas varje enskild ansökan är satt till 70.000 kronor.

Medel för handledning av doktorander

Det finns möjlighet att söka medel för handledning av doktorander motsvarande 5 % arbetstid per doktorand, totalt max 10 % arbetstid.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter hittar du som är anställd i Region Kalmar län på intranätet. 

Beviljande av doktorandmedel

Nedan finns sammanställningar av beviljade doktorandmedel.