Förbättringsarbete

Förbättringsarbete

 • Varje dag lite bättre - kraften hos många!

  Varje dag lite bättre - kraften hos många! är vår strategi där vi genom ett systematiskt förbättringsarbete ständigt ska förbättra resultat och upplevelse för dig som invånare.

  Den 26 april 2007 tog dåvarande Landstingsfullmäktige beslut om att satsa ytterligare på forskning och utveckling. En satsning som fick namnet: Varje dag lite bättre - kraften hos många!

  Genom långsiktighet, små förbättringar varje dag av alla medarbetare och chefer och en strävan efter att ta tillvara patienter och närståendes erfarenheter i utvecklingen av vården möter vi de utmaningar vi har framför oss.

  Sedan satsningen på systematiskt förbättringsarbete startade har vi gått ifrån öar av förbättringsarbete till en förbättringsanda i vardagen. Varje dag lite bättre - kraften hos många! är ett etablerat begrepp i verksamheten och står för ett ledarskap och ett medarbetarskap där arbetet genomsyras av ett ständigt, systematiskt och processorienterat förbättringsarbete och lärande.

 • Värdegrunds- och förbättringsarbete

  Genom värdegrundsarbete tillvaratas kraft och kunskap som utvecklar och främjar bra värderingar för kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

  Region Kalmar län utgår från medborgarnas behov och erbjuder sin samlade kompetens och tjänster inom en processorienterad hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur och kollektivtrafik för bättre hälsa i hela länet. Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att åstadkomma rätt kvalitet och god ekonomisk hushållning. Verksamhetens värdegrund vilar på värdeorden: öppet, engagerat och kunnigt.

  Region Kalmar län har som mål att erbjuda Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Med det följer ett omfattande kvalitetsarbete i hela verksamheten där värdegrunds- och förbättringsarbete är centrala delar för att nå detta mål. Arbetet sker under den övergripande interna strategin "Varje dag lite bättre – kraften hos många!" med förbättringsanda i vardagen som ledord.

  Varjedag-berättelser stärker förbättringsarbete

  Genom att lyfta det som fungerar, goda exempel och händelser som inneburit en positiv vändning eller kraft, skapas en positiv anda av ständig förbättring. Med hjälp av medarbetarnas sanna berättelser; Varjedag-berättelser, sprids konkreta exempel på vad värdegrundsorden: öppet, engagerat och kunnigt och bra bemötande står för. Vi får hjälp med att omvandla orden till verklig handling - och visar att vi lever efter dem. I förbättringsarbete är det är minst lika viktigt att lyfta fram och lära av positiva händelser, när någon åstadkommit något extra bra, som att reflektera över händelser när det uppstod en risk - eller rentav något som inte borde hända inträffade. Det bidrar också till en ökad stolthet att lyfta fram goda exempel och individer som bidragit till förbättring i vår verksamhet.

  På dessa sidor kan du se exempel på vårt värdegrunds- och bemötandearbete genom Varjedag-berättelser. Som en del av detta har en särskild satsning gjorts inom området Bra bemötande och delaktighet ur patientperspektivet med filmen "Vi möter människor varje dag".

 • Varjedag-berättelser

  Varjedag-berättelser bidrar till en mer levande och tydlig värdegrund och i förlängningen till en säkrare hälso- och sjukvård.

  Verkliga, positiva och berörande Varjedag-berättelser från organisationen är ett verktyg som används för att levandegöra Region Kalmar läns värdegrund. Genom fokus på värdegrundsfrågor och metod för att mer systematiskt ge uppmärksamhet åt positiva krafter har satsningen på "Varjedag-berättelser" bidragit till att landstingets värdegrund blivit mer levande och tydliggjord.

  Berättelserna svarar på frågan om vilka vi är, vart vi är på väg och vilka vi vill vara. De belyser och konkretiserar samt ger vardagsnära kopplingar till landstingets värdegrundsord; öppet, engagerat och kunnigt.

  Arbetet lyfter fram den enskilda medarbetarens möjlighet att påverka landstingets gemensamma resultat. Det har bidragit till en mer tillåtande organisationskultur där goda insatser premieras och gett fördjupad förståelse för hur vi ska kunna överträffa våra patienters förväntningar, öka tryggheten och i förlängningen bidra till en säkrare hälso- och sjukvård.

  Sedan 2014 har arbetet med Varjedag-berättelser särskilt fokus på Bra bemötande. I detta arbete har bland annat en film, "Vi möter människor varje dag", tagits fram.

  Se alla Varjedag-berättelser på YouTube

  Varjedag-berättelser i skrift

  Om arbetet med Varjedag-berättelser i skrift

 • Bra bemötande och delaktighet

  Bra bemötande och delaktighet är ett av regionens fokusområden.

  Region Kalmar län har med inspiration från en vårdgivare i USA, Cleveland Clinic, som också är känt för att framgångsrikt bedriva utvecklingsarbete, tagit fram filmen "Vi möter människor" för att ge särskilt fokus på bemötandefrågan.

  Filmen vill väcka känslor genom att visa exempel på situationer och miljöer, där människor har olika och ibland flera roller samtidigt; som patient, anhörig, medarbetare, resenär eller medmänniska. Dessa personer är tänkta att stå som symboler för olika sammanhang där vi möter människor.

  Tanken är att filmen, som används i det interna värdegrundsarbetet, tilltalar flera sinnen. Genom att fördjupa vår förståelse i vanliga vardagssituationer vill vi fördjupa förståelsen för hur otroligt viktigt vårt bemötande är även i vardagen.

 • Förbättringsprogram

  Förbättringsprogrammet är en utbildning som vänder sig till Region Kalmar läns arbetsplatser som vill ha stöd i sitt förbättringsarbete.

  Programmet är upplagt enligt Genombrottsmetodiken, som beskrivs närmare nedan, med tre lärande seminarier som varvas med eget arbete på hemmaplan med kartläggningar och mätningar

  Syftet med programmet är att bidra till att skapa struktur och kontinuitet i verksamheternas förbättringsarbete

  Genombrottsmetoden

  Genombrottsmetodiken är ett handledarlett förbättringsprogram för sjukvårdsteam som jobbar närmast vårdtagarna. Arbetet utgår från enhetens eget behov och förutsättningar. Syftet är att ta fram och testa personalens egna förbättringsidéer på sin arbetsplats och därmed förbättra vården för vårdtagarna samt vårdmiljön för personalen. Ett annat viktigt inslag i metodiken är att lära av andra.

  Arbetsgången för metodiker som bygger på genombrott är

  • probleminventering och fastställande av mål (vad vill vi uppnå?)
  • bjuda in inspiratörer för att lyssna på deras erfarenheter (hur gjorde andra?)
  • ta fram förbättringsidéer för den egna verksamheten
  • engagera alla på enheten, delaktighet
  • testa flera olika förändringsidéer i liten skala under kort tid.
  • utvärdera och mäta för att veta – inte tro
  • genomföra de förändringar fullt ut som visade sig vara bra
  • dokumentera, utvärdera (har vi nått vårt mål? Hur behåller vi kontinuiteten?).
 • Metoder och verktyg

  Här finner du några utvalda metoder och verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete.

  • Förbättringsmetoden med PGSA-hjulet, grundmodellen för förbättringar
  • Fiskbensdiagram, verktyg för nulägesanalys
  • 5S, ett verktyg för att skapa en trivsam och lättarbetad arbetsplats
  • Flödesschema för att beskriva en process
  • SWOT- metoden, verktyg i arbetet med verksamhetsidé, värderingar, vision
  • SMARTA mål, hjälp att formulera mål i förbättringsarbetet
  • Värdekompassen, metod för att beskriva värdet av vården för en specifik patientgrupp i fyra dimensioner
  • Värdeberäkning, verktyg för att visa effekter av förändringsarbete
  • PMI (plus, minus, intressant), problemlösning för individ eller arbetsgrupp
  • Relationsstjärnan STAR, bedömning av arbetsgruppen
  • Poster, presentation och sammanfattning av ett projekt/arbete
  • Brainstorming, hjälp för kreativiteten och bra verktyg för att hitta nya idéer

  Nedan finner du beskrivningar, instruktioner samt arbetsmaterial kring de olika metoderna och verktygen.

 • Kontakt

  Johanna Wahlgren
  Samordnare Förbättringsprogrammen
  072-204 13 26