Forskning och förbättring

Forskning är en viktig del av vår verksamhet. Genom systematisk förbättring av vår verksamhet, ska vi möta de utmaningar vi har framför oss.

Forskning

 • Interna forskningsanslag

  En vetenskaplig meritering av Region Kalmar läns medarbetare är viktig dels för att vi själva skall generera ny kunskap men även för att det förbättrar våra möjligheter att inhämta, validera och implementera den stora mängd ny kunskap som varje dag genereras inom medicin och vård.

  I slutändan handlar allt om att erbjuda invånarna i Kalmar län Sveriges högsta vårdkvalitet och säkerhet baserad på vetenskaplig evidens.

  Medarbetare vid Region Kalmar län ges möjlighet att under begränsad tid arbeta med forskning på arbetstid. Det finns möjlighet att söka doktorandmedel, postdokmedel samt medel för forskningsprojekt och handledning.

  Doktorandmedel

  Medarbetare som avser att doktorera och därför, på deltid, behöver frigöras från sina ordinarie tjänster har möjlighet att söka doktorandmedel motsvarande 25 % arbetstid. Formellt krävs att vederbörande är anställd i Region Kalmar län. Ansökan ska vara godkänd och underskriven av verksamhetschefen. Medlen kan sökas en gång per år i november.

  Postdokmedel

  Disputerade medarbetare som har pågående eller planerat forskningsarbete eller ingår i en forskargrupp (regional/nationell/internationell) har möjlighet att söka postdokmedel motsvarande max 20 % arbetstid under tre år. Postdokmedel kan vid behov sökas för kortare tid och lägre andel av arbetstiden. Medarbetare som beviljas postdokmedel förväntas medverka i landstingets forskningsrelaterade aktiviteter och uppdrag. Medlen kan sökas en gång per år i november.

  Medel för forskningsprojekt

  Anställda i Region Kalmar län har möjlighet att söka medel för kliniska forskningsprojekt. Bidrag kan sökas för att under begränsad tid få tjänstledigt med lön för att bedriva forskningsarbete eller för andra omkostnader. Medel kan inte sökas för kurser eller studier som görs inom ramen för en specialistutbildning, kandidat- magister- eller masterutbildning. Däremot är det möjligt att söka bidrag för att vidareutveckla ett projekt efter avslutad utbildning eller skriva en artikel med utgångspunkt från ett utbildningsprojekt. Maximerat belopp som kan beviljas varje enskild ansökan är satt till 70.000 kronor.

  Medel för handledning av doktorander

  Det finns möjlighet att söka medel för handledning av doktorander motsvarande 5 % arbetstid per doktorand, totalt max 10 % arbetstid.

  Ansökningsblanketter

  Ansökningsblanketter hittar du som är anställd i Region Kalmar län på intranätet. 

  Beviljande av doktorandmedel

  Nedan finns sammanställningar av beviljade doktorandmedel.

 • Externa forskningsanslag
 • Forskningsetik

  I Sverige styrs forskningsetik av en lag, vilken innebär att viss forskning skall genomgå etikprövning för att få utföras. All forskning producerad vid Region Kalmar län har godkänd forskningsetik.

  Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) kallas den lag man i Sverige följer vid etikprövning för forskningsetik. Denna lag gäller för forskning som exempelvis innehåller känsliga personuppgifter, fysiska ingrepp på levande eller avliden försöksperson, biologiskt material taget från en människa som även kan härledas till denne samt forskning som syftar till att påverka en forskningsperson fysisk eller psykiskt.

  Forskning som hamnar under denna lag behöver en etikprövning och kräver att en etikprövningsnämnd godkänner den aktuella forskningen innan den påbörjas. Lagen finns till för att skydda den enskilda människan samt för att värna om respekten för människovärdet vid forskning. Att bryta mot denna lag innebär böter eller fängelse.

  För att göra en etikprövning gällande forskningsetik från Region Kalmar län skickar den aktuella forskningshuvudmannen in etikansökan till Etikprövningsmyndigheten
  Vid osäkerhet gällande forskningsetikens behov av att prövas finns det egengranskning att inledningsvis tillämpa vid Etikkommittén Sydost

 • Forskningskommittén

  Forskningskommittén främjar forsknings- och utvecklingsarbetet på olika sätt, bland annat genom

  • doktorand- och postdokmedel gör det möjligt att kombinera forskning och kliniskt arbete
  • bidrag för FoU-arbeten som delas ut efter ansökan och prövning
  • medel som avsätts så att disputerade medarbetare kan avsätta tid för handledning.

  Ordförande
  Cecilia Fagerström, professor i vårdvetenskap, forskningschef, Region Kalmar län. Inriktning äldres hälsa och välbefinnande.
  Telefon 072-465 83 58

  Sekreterare
  Heléne Nordmark
  Forskningsenheten, Region Kalmar län.
  Telefon 072-222 29 48

  Ledamöter

  Göran Petersson
  Seniorprofessor hälsoinformatik, eHälsoinstitutet, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet. Docent önh-sjukdomar. Senior advisor till Region Kalmar läns Utvecklings-, Planerings och Forskningsenheter samt Kliniskt träningscenter.

  Hans Thulesius
  Professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet. Kurskoordinator
  Läkarprogrammet Linköpings universitet, studieort Kalmar.

  Ina Marteinsdottir
  Professor i psykiatri vid Linnéuniversitetet. Överläkare Psykiatriförvaltningen,
  Region Kalmar län. Kurskoordinator Läkarprogrammet Linköpings
  universitet, studieort Kalmar.

  Ingrid Wåhlin
  Medicine doktor. Forskningshandledare, Region Kalmar län.
  Specialistsjuksköterska intensivvård.

  Ingvar Rydén
  Medicine doktor. Docent. Överläkare och universitetslektor i klinisk
  kemi vid Linköpings universitet. Studieortsansvarig för
  läkarprogrammet Linköpings universitet, studieort Kalmar.

  Kerstin Wahlund
  Odontologie doktor. Övertandläkare klinisk bettfysiologi, Specialisttandvården, Länssjukhuset i Kalmar.

  Kristofer Årestedt 
  Professor i vårdvetenskap inriktning mot livshotande sjukdom, Linnéuniversitetet. Forskningshandledare, Region Kalmar län.
  Affilierad vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

  Olof Björneld 
  Doktorand vid Linnéuniversitetet. Systemförvaltare, IT-förvaltningen, Region kalmar län.

  Thomas Schön  
  Professor i infektionsmedicin. Överläkare infektionskliniken, Länssjukhuset i Kalmar.

 • Forskningskompetens

  Vetenskaplig forskning blir allt viktigare inom hälso- och sjukvård för en framgångsrik och kvalitetssäkrad vård.

  Via länken nedan hittar du sammanställning över medarbetare i Region Kalmar län med forskningskompetens.

  Forskningskompetens, Region Kalmar län (pdf)

 • Kliniska prövningar

  En klinisk prövning är en undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod.

  Region Kalmar läns Forskningssektion är en lokal kontaktpunkt för alla typer av frågor relaterade till planering och genomförande av kliniska prövningar.

  Forskningssektionen är också en kontaktnod till företag och forskare som behöver assistans med att identifiera kliniker/prövare som är intresserade av att delta i kliniska studier, kontakt via mail till Feasibility@regionostergotland.se 

  Forum Sydost är regional nod för Region Kalmar län, Region Östergötland/Linköpings universitet och Region Jönköpings län. Uppdraget är att stödja, stärka och underlätta genomförandet av kliniska studier inom rådande regelverk.
  Målet är att fler kliniska studier med hög kvalitet kan drivas för en bättre hälso- och sjukvård.

  Ett nätverk av regionens forskningssjuksköterskor har även etablerats.

 • Publikationer inom forskning

  Region Kalmar läns forskare producerar kontinuerligt nya publikationer. Nedan finner du ett stort urval av dessa.

  Publikationer presenterade nedan i olika dokument är samtliga producerade av forskare inom Region Kalmar län. Dessa publikationer har genomgått peer-review, vilket innebär att varje artikel har genomgått en extern granskning för att säkerställa dess standard. Artiklarna har därefter publicerats i tidskrifter inom sina respektive områden, medan avhandlingar har genomgått disputation.

  I dokumenten nedan presenteras artiklar per decennium fram till år 2009 och därefter årsvis. De flesta av dessa publikationer finns citerade i, samt länkade till, sökmotorn PubMed, vilken drivs av United States National Library of Medicine. Många av artiklarna finns även att tillgå i fulltext direkt genom PubMed.

  Avhandlingar producerade av forskare inom Region Kalmar län, som presenteras i dokumentet "Avhandlingar" nedan, är länkade till en databas med avhandlingen i fulltext.

 • Regionalt och lokalt samarbete

  Inom det regionala och lokala samarbetet är Region Kalmar län en aktiv part i FORSS (Forskningsrådet i sydöstra sjukvårdsregionen) som delar ut forskningsmedel och stärker forskningssamarbetet i regionen.

  I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har Region Kalmar län tillsammans med 31 andra organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, samverkar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

  Region Kalmar län ingår tillsammans med Region Jönköpings län och Region Östergötland/Linköpings universitet i Forum Sydost som är en stödenhet för kliniska studier. Samarbetet består utöver sex regionala noder av Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

  En professur i hälsovetenskap delas mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet. Region Kalmar län har också ett nära samarbete med eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet som står för frontkunskaper inom IT i vården.

  Genom Linnéuniversitetet skapas nya möjligheter till forskningssamverkan.

  Som en av deltagarna i KOF-SYD har Folktandvården i Kalmar län tillsammans med Malmöfakulteten startat flera forskningsprojekt.

 • Utbildning och kurser

  Kurser i medicinsk vetenskaplig metodik för ST-läkare

  I ST-läkarnas målbeskrivningar finns krav på att den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt genom deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete samt genom att tillägna sig kunskaper i forskningsmetodik, inklusive epidemiologiska grundbegrepp och evidensbaserad medicin.

  Region Kalmar län har tillgodosetts detta krav genom ett samarbete med Linnéuniversitetet. Sedan 2010 genomförs årligen en kurs i "Medicinsk vetenskaplig metodik". Kursen resulterar i 5 hp. Det finns möjlighet att samtidigt ta emot 25 deltagare på kursen. Sedan 2011 videosänds kursen från Kalmar mot Västervik. Detta för att ST-läkare från den norra delen av länet ska kunna genomföra kursen utan att behöva ta sig till Kalmar.

  Kursen genomförs en gång årligen, med start i Mars och avslut i Maj. Totalt motsvarar kursen ca 2 veckor.

  Regional kurs i forskningsmetodik

  FORSS anordnar vartannat år en regional kurs i forskningsmetodik 16 hp.

  Den hålls i internatform och motsvarar obligatoriska doktorandkurser vid Linköpings universitet. Kursen är riktad till kliniskt verksam vårdpersonal i FORSS-regionen; Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Region Kalmar län . För mer information om kursen och ansökan.

  Kurser för forskarstuderande

  Kurser för forskarstuderande inom Fakultetet för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet.

 • Kontakt

  Cecilia Fagerström
  Forskningschef
  Tel: 0480- 841 16
  072-465 83 58

  Ingrid Wåhlin
  Forskningshandledare
  Tel: 0480-426 684
  076-771 77 65

  Beate König
  Koordinator för kliniska prövningar
  Tel: 0480-842 58
  072-450 37 73

Förbättringsarbete

 • Varje dag lite bättre - kraften hos många!

  Varje dag lite bättre - kraften hos många! är vår strategi där vi genom ett systematiskt förbättringsarbete ständigt ska förbättra resultat och upplevelse för dig som invånare.

  Den 26 april 2007 tog dåvarande Landstingsfullmäktige beslut om att satsa ytterligare på forskning och utveckling. En satsning som fick namnet: Varje dag lite bättre - kraften hos många!

  Genom långsiktighet, små förbättringar varje dag av alla medarbetare och chefer och en strävan efter att ta tillvara patienter och närståendes erfarenheter i utvecklingen av vården möter vi de utmaningar vi har framför oss.

  Sedan satsningen på systematiskt förbättringsarbete startade har vi gått ifrån öar av förbättringsarbete till en förbättringsanda i vardagen. Varje dag lite bättre - kraften hos många! är ett etablerat begrepp i verksamheten och står för ett ledarskap och ett medarbetarskap där arbetet genomsyras av ett ständigt, systematiskt och processorienterat förbättringsarbete och lärande.

 • Värdegrunds- och förbättringsarbete

  Genom värdegrundsarbete tillvaratas kraft och kunskap som utvecklar och främjar bra värderingar för kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

  Region Kalmar län utgår från medborgarnas behov och erbjuder sin samlade kompetens och tjänster inom en processorienterad hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur och kollektivtrafik för bättre hälsa i hela länet. Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att åstadkomma rätt kvalitet och god ekonomisk hushållning. Verksamhetens värdegrund vilar på värdeorden: öppet, engagerat och kunnigt.

  Region Kalmar län har som mål att erbjuda Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Med det följer ett omfattande kvalitetsarbete i hela verksamheten där värdegrunds- och förbättringsarbete är centrala delar för att nå detta mål. Arbetet sker under den övergripande interna strategin "Varje dag lite bättre – kraften hos många!" med förbättringsanda i vardagen som ledord.

  Varjedag-berättelser stärker förbättringsarbete

  Genom att lyfta det som fungerar, goda exempel och händelser som inneburit en positiv vändning eller kraft, skapas en positiv anda av ständig förbättring. Med hjälp av medarbetarnas sanna berättelser; Varjedag-berättelser, sprids konkreta exempel på vad värdegrundsorden: öppet, engagerat och kunnigt och bra bemötande står för. Vi får hjälp med att omvandla orden till verklig handling - och visar att vi lever efter dem. I förbättringsarbete är det är minst lika viktigt att lyfta fram och lära av positiva händelser, när någon åstadkommit något extra bra, som att reflektera över händelser när det uppstod en risk - eller rentav något som inte borde hända inträffade. Det bidrar också till en ökad stolthet att lyfta fram goda exempel och individer som bidragit till förbättring i vår verksamhet.

  På dessa sidor kan du se exempel på vårt värdegrunds- och bemötandearbete genom Varjedag-berättelser. Som en del av detta har en särskild satsning gjorts inom området Bra bemötande och delaktighet ur patientperspektivet med filmen "Vi möter människor varje dag".

 • Varjedag-berättelser

  Varjedag-berättelser bidrar till en mer levande och tydlig värdegrund och i förlängningen till en säkrare hälso- och sjukvård.

  Verkliga, positiva och berörande Varjedag-berättelser från organisationen är ett verktyg som används för att levandegöra Region Kalmar läns värdegrund. Genom fokus på värdegrundsfrågor och metod för att mer systematiskt ge uppmärksamhet åt positiva krafter har satsningen på "Varjedag-berättelser" bidragit till att landstingets värdegrund blivit mer levande och tydliggjord.

  Berättelserna svarar på frågan om vilka vi är, vart vi är på väg och vilka vi vill vara. De belyser och konkretiserar samt ger vardagsnära kopplingar till landstingets värdegrundsord; öppet, engagerat och kunnigt.

  Arbetet lyfter fram den enskilda medarbetarens möjlighet att påverka landstingets gemensamma resultat. Det har bidragit till en mer tillåtande organisationskultur där goda insatser premieras och gett fördjupad förståelse för hur vi ska kunna överträffa våra patienters förväntningar, öka tryggheten och i förlängningen bidra till en säkrare hälso- och sjukvård.

  Sedan 2014 har arbetet med Varjedag-berättelser särskilt fokus på Bra bemötande. I detta arbete har bland annat en film, "Vi möter människor varje dag", tagits fram.

  Se alla Varjedag-berättelser på YouTube

  Varjedag-berättelser i skrift

  Om arbetet med Varjedag-berättelser i skrift

 • Bra bemötande och delaktighet

  Bra bemötande och delaktighet är ett av regionens fokusområden.

  Region Kalmar län har med inspiration från en vårdgivare i USA, Cleveland Clinic, som också är känt för att framgångsrikt bedriva utvecklingsarbete, tagit fram filmen "Vi möter människor" för att ge särskilt fokus på bemötandefrågan.

  Filmen vill väcka känslor genom att visa exempel på situationer och miljöer, där människor har olika och ibland flera roller samtidigt; som patient, anhörig, medarbetare, resenär eller medmänniska. Dessa personer är tänkta att stå som symboler för olika sammanhang där vi möter människor.

  Tanken är att filmen, som används i det interna värdegrundsarbetet, tilltalar flera sinnen. Genom att fördjupa vår förståelse i vanliga vardagssituationer vill vi fördjupa förståelsen för hur otroligt viktigt vårt bemötande är även i vardagen.

 • Förbättringsprogram

  Förbättringsprogrammet är en utbildning som vänder sig till Region Kalmar läns arbetsplatser som vill ha stöd i sitt förbättringsarbete.

  Programmet är upplagt enligt Genombrottsmetodiken, som beskrivs närmare nedan, med tre lärande seminarier som varvas med eget arbete på hemmaplan med kartläggningar och mätningar

  Syftet med programmet är att bidra till att skapa struktur och kontinuitet i verksamheternas förbättringsarbete

  Genombrottsmetoden

  Genombrottsmetodiken är ett handledarlett förbättringsprogram för sjukvårdsteam som jobbar närmast vårdtagarna. Arbetet utgår från enhetens eget behov och förutsättningar. Syftet är att ta fram och testa personalens egna förbättringsidéer på sin arbetsplats och därmed förbättra vården för vårdtagarna samt vårdmiljön för personalen. Ett annat viktigt inslag i metodiken är att lära av andra.

  Arbetsgången för metodiker som bygger på genombrott är

  • probleminventering och fastställande av mål (vad vill vi uppnå?)
  • bjuda in inspiratörer för att lyssna på deras erfarenheter (hur gjorde andra?)
  • ta fram förbättringsidéer för den egna verksamheten
  • engagera alla på enheten, delaktighet
  • testa flera olika förändringsidéer i liten skala under kort tid.
  • utvärdera och mäta för att veta – inte tro
  • genomföra de förändringar fullt ut som visade sig vara bra
  • dokumentera, utvärdera (har vi nått vårt mål? Hur behåller vi kontinuiteten?).
 • Metoder och verktyg

  Här finner du några utvalda metoder och verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete.

  • Förbättringsmetoden med PGSA-hjulet, grundmodellen för förbättringar
  • Fiskbensdiagram, verktyg för nulägesanalys
  • 5S, ett verktyg för att skapa en trivsam och lättarbetad arbetsplats
  • Flödesschema för att beskriva en process
  • SWOT- metoden, verktyg i arbetet med verksamhetsidé, värderingar, vision
  • SMARTA mål, hjälp att formulera mål i förbättringsarbetet
  • Värdekompassen, metod för att beskriva värdet av vården för en specifik patientgrupp i fyra dimensioner
  • Värdeberäkning, verktyg för att visa effekter av förändringsarbete
  • PMI (plus, minus, intressant), problemlösning för individ eller arbetsgrupp
  • Relationsstjärnan STAR, bedömning av arbetsgruppen
  • Poster, presentation och sammanfattning av ett projekt/arbete
  • Brainstorming, hjälp för kreativiteten och bra verktyg för att hitta nya idéer

  Nedan finner du beskrivningar, instruktioner samt arbetsmaterial kring de olika metoderna och verktygen.

 • Kontakt

  Johanna Wahlgren
  Samordnare Förbättringsprogrammen
  072-204 13 26