Mål

Efter avslutad utbildning ska du som medarbetare i blåljusprofession:

  • Fått grundläggande kunskaper om suicid och suicidalitet.
  • Veta vilka rutiner som finns för omhändertagande av suicidnära person i Kalmar län och kunna arbeta utifrån dessa.
  • Fått ökad kunskap och förståelse kring den suicidnära personen och den ambivalens som alltid finns närvarande.
  • Veta hur du som yrkesutövare och medmänniska på bästa sätt kan bemöta en suicidnära person.
  • Fått ökad förståelse för den egna och andra professioners roller och lagstadgade ansvar i frågor som rör suicidhändelser.
  • Känna dig tryggare och bättre rustad när du möter en suicidnära person.