Plattformar

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram regler för Vägars och Gators utformning (VGU). Reglerna är obligatoriska vid nybyggnads- och större ombyggnadsåtgärder inom Trafikverket. Vid mindre åtgärder är det tillåtet att göra avsteg från regelverket.

För kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument.

På Trafikverkets webbplats finns de olika dokumenten tillgängliga.

Trafikverkets krav och råd är ibland högre ställda än i målbilderna för Kalmar läns hållplatser. Målbilderna ska då ses som den lägsta nivå länet vill nå. Längst ner på sidan finns en jämförelse mellan VGU och Kalmar länstrafiks målbilder.

Plattformars längd

Plattformen ska vara minst lika lång som bussen (15 m). I målbilden för hållplatsklass A som har 100 eller fler resenärer per dag bör det som regel finnas plats för två bussar vid plattformen. Hållplatsens utformning, liksom hållplatslägenas antal, och trafikeringen är styrande för plattformens längd. Ta därför alltid kontakt med Kalmar länstrafik för samråd vid nybyggnad och ombyggnad av hållplatser.

Kantstöd

Plattformen ska ha ett kantstöd mot gatan som gör det möjligt för bussen att stanna med alla dörrar nära intill plattformen utan att kaross och däck skadas. Kantstöd och anslutande köryta bör därför vara av betong och utformas enligt figur.

Vit kantlinje

Plattformens kant ska ha en kontrasterande vit kantremsa av vit massa eller vita plattor. Hållplatsklass E, som saknar plattform, ska istället ha en vit spärrlinje som skiljer på-/avstigningsytan (1,5 m bred) från bussen vid hållplatsen.

Ledstråk, taktilt och visuellt, vid påstigningspunkt

Vid påstigningspunkten ska det finnas ett taktilt och visuellt ledstråk bestående av ledyta (sinusplattor) och närmast plattformskanten varningsyta (kupolplattor). Ledstråket ska vara 50-70 cm brett och det ska vara hög ljushetskontrast mellan de olika typerna av plattor i ledstråket. På större hållplatser kan det vara aktuellt även med valytor. Här kan du läsa mer om ledstråk vid busshållplatser.

På platser med ett stort antal påstigande resenärer görs taktila och visuella ledstråk utmed hela plattformens längd. Se vidare i VGU.

Belysning

Allmän belysning bör finnas på alla hållplatser med 20 eller fler påstigande per dag (hållplatsklass A och B) och i övrigt inom tätorter. För en god allmänbelysningen bör ljuskällan finnas inom 15 m. På hållplatser av klass A och B bör det också finnas belysning inne i väderskydden vilket kan hanteras i samband med arbete på platsen. Kalmar länstrafik har ansvaret för belysning inne i väderskydden.

Skyddsräcken

Vid skolor, sjukhus och andra platser med ett stort antal resenärer kan olika typer av skyddsräcken behövas i anslutning till plattformen. Det är viktigt att skyddsräckena inte försämrar tillgängligheten till hållplatsen eller omöjliggör snöröjning. Ta därför kontakt med Kalmar länstrafik och andra berörda för samråd innan räcken uppförs.

Skilj cyklar från bussresenärer

Cyklar ska inte passera hållplatsens plattform. Helst ska inte heller gångtrafikanter passera plattformen. Lägg cykel- och gångbanor bakom plattform och/eller väderskydd. Väderskyddens bredd kan väljas med hänsyn till utrymmet på platsen. (se även under rubrik Väderskydd)

 • Jämförelse mellan VGU och Målbild Kalmar län

  VGU >100

  Avvikelser Hpkl A, överallt

  • Plattformsbredd minst 2,25 m exkl. väderskydd. Om gångtrafikanter passerar plattformen utökas bredden med minst 1 m.
  • Cyklar ska inte passera plattformen

  VGU 20-100

  Avvikelser Hpkl B, överallt

  • Plattformsbredd minst 1,5 m vid påstigningsstället (väderskyddet). Minst 2,25 m vid avstigningsstället. Om gångtrafikanter passerar plattformen utökas bredden med minst 1 m.
  • Cyklar ska inte passera plattformen.
  • Hållplatsen ska ha väderskydd med sittbänk.

  VGU 1-19,9

  Avvikelser Hpkl C, tätort

  • Överensstämmer väl med VGU i tätort.
  • I målbilden ingår inte bänk. 
  • Väderskydd med bänk kan förekomma.

  VGU 1-19,9

  Avvikelser Hpkl D, landsbygd storregionala stråk

  • Överensstämmer väl med VGU i storregionala stråk på landsbygd.
  • I målbilden ingår inte bänk.
  • Väderskydd kan förekomma.

  VGU 1-19,9

  Avvikelser Hpkl E, landsbygd regionala stråk

  • I målbilden ingår inte bänk eller låg plattform men vit spärrlinje som skiljer buss från resenär på fickhållplats. I övrigt likt VGU i regionala stråk på landsbygd.
  • Väderskydd kan förekomma.