Parkering för cykel och bil

Vid de i länet utpekade viktiga bytespunkterna ska det finnas parkeringsplats för cykel och bil för att underlätta pendling till bl.a. arbete och studier. Cykelparkeringar bör på andra hållplatser anläggas i takt med behovet för att främja ett kollektivt resande.

Cykelparkering

Cykelparkeringar ska placeras så att de inte utgör ett hinder för andra gångtrafikanter och cyklister eller skymmer sikten från väderskyddet. Tänk särskilt på personer med synnedsättning. Det ska vara möjligt att låsa fast cyklar så att de inte kan flyttas. Vid större cykelparkeringsplatser t.ex. vid tåg- eller BRT-stationer bör cykelparkering under tak tillhandahållas. Kommunerna ansvarar alltid för cykelställ.

Anslutande gång- och cykelbanor

För att säkert kunna ta sig till och från hållplatser och viktiga bytespunkter är det en målsättning att det ska finnas anslutande gång- och cykelbanor till alla A- och B-hållplatser (>20 påstigande per dag) samt till övriga hållplatser i tätort. På landsbygden bör en enklare anslutning till hållplatsen finnas för gångtrafikanter och cyklister. Anläggning av gång- och cykelbanor är väghållarens ansvar.

Bilparkering

Bilparkering ska finnas i anslutning till viktiga bytespunkter, tåg- och BRT-stationer. Parkeringsplatserna bör ha P-skylt. Fler infarts-/pendlingsparkeringar i anslutning till bytespunkter för kollektivtrafik kan minska behovet av parkeringsytor inne i städerna. Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning bör alltid finnas. Beakta även möjligheten att tillhandahålla el-laddning vid nyanläggning av parkeringsplatser. Anläggning av parkering är väghållarens ansvar.