Ordlista

BRT (Bus Rapid Transit)

Översätts ibland med "superbuss" eller "superbusskoncept". BRT är mer än en snabbuss. Konceptet handlar om att kombinera åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon och trafikering på ett sätt som skapar en strukturbildande och i alla delar attraktiv kollektivtrafik.

BRT-station

En stationsmiljö för bussar i ett BRT-koncept. Stationsmiljön ska ha samma kvaliteter med avseende på trygghet, säkerhet och service som normalt förknippas med en tågstation.

Bussterminal/busstation

Ordet "terminal" betyder ändpunkt. En bussterminal är därför en punkt/plats där en eller flera busslinjer startar eller slutar. Begreppen bussterminal och busstation används ofta synonymt eftersom båda inkluderar angörings- och uppställningsutrymmen för flera bussar samt terminal-/stationsbyggnad eller hållplatsområde för resenärer.

Bytespunkt

Det saknas en entydig definition av begreppet bytespunkt. Ofta menas en hållplats där resenären kan göra ett byte mellan olika linjer i samma trafikslag eller byte till ett annat trafikslag, jämför resecentrum. I Kalmar länstrafiks hållplatsklassificering används också begreppet viktig bytespunkt.

Centralstation

Anger huvudstationen i en ort som har flera järnvägsstationer. Stationen fungerar som ett nav i transportsystemet där man kan byta mellan olika tåg eller till andra transportslag.

Framkomlighet

Beskriver hur snabbt en buss kan ta sig fram i ett gatunät. Faktorer som påverkar framkomligheten är t.ex. andra fordon, trafiksignaler, bussfiler och hållplatstyper.

Hållplats

Av- och påstigningsplats för bussresenärer i linjetrafik. En hållplats kan ha flera hållplatslägen.

Hållplatsområde

Område i direkt anslutning till hållplatsens plattform och ev. väderskydd. Hållplatsområdet kan vara olika stort beroende på utformning och funktion i trafiksystemet.

Hållplatsläge

Plats för buss att stanna. En hållplats har ofta två hållplatslägen, med samma namn, för trafik i varsin riktning. Större bytespunkter kan ha många hållplatslägen.

Hållplatskapacitet

Ett mått på hur många bussar eller resenärer som en busshållplats fungerar för under en viss tid.

Hållplatsklassificeringssystem

Ett system till stöd för hur utrustning och investeringar ska styras till hållplatser av olika typer (med avseende på antal resenärer och funktion i trafiksystemet) för god resurseffektivitet.

Ledstråk

Kombination av markplattor med olika utformning (taktila/visuella) som underlättar för personer med synnedsättning att orientera sig på hållplatsen eller i gaturummet.

Realtidsinformation

Realtidsinformation innebär att information om kollektivtrafiken förmedlas till resenärerna i nutid via bildskärmar vid hållplatsen. Informationen kan gälla aktuell tidtabell, förväntad ankomst, förseningar, tillfälliga ändringar eller vägvisning.

Resecentrum

Har både järnvägsstation och busstation samt visst utbud av service.

Station

Det saknas en entydig definition av begreppet station. Trafikverket använder ordet som ett samlande begrepp för olika typer av bytespunkter, resecentra m.m. som förekommer i kollektivtrafiken. Stationen betraktas mer som en plats eller ett område, inte enbart ett stationshus.

Stationsanläggning

Den fysiska anläggning som finns inom en station och som behövs för att upprätthålla den samlade stationsfunktionen.

Stationshus

Byggnad som ligger i anslutning till en station och inrymmer en eller flera funktioner t.ex. väntutrymmen, toaletter och annan service.

Taktil tavla

Informationstavla utformad för synskadade. Informationen är uppbyggd i flera lager i form av reliefer.

Tidtabell

Visar trafikutbudet i tryckt eller digital form.

Tidtabellskassett

En tavla för tidtabell som monteras i väderskydd eller på stolpe.

Tillgänglighet/Användbarhet

Utformning eller anpassning av fordon och hållplatser som gör att olika resenärskategorier lätt ska kunna ta sig till hållplatsen, nyttja hållplatsen och kunna stiga på och av bussen smidigt. En fullt tillgänglig hållplats i Kalmar län ska vara anpassad för resenärer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel.

Tur

En bestämd sträcka som följer en tidtabell mellan två ändhållplatser på en linje.

Turintervall, Turtäthet

Tidsavståndet mellan två efter varandra följande turer på en linje.

Viktig bytespunkt

Begreppet används i Kalmar länstrafiks hållplatsklassificering och avser en utpekad hållplats som servar ett omland (by eller samhälle) längs ett storregionalt kollektivtrafikstråk för buss. Dit ska man kunna ta sig med cykel eller bil och parkera för att sedan resa vidare med buss. Samtliga tågstationer i länet tillsammans med Mönsterås busstation räknas som viktiga bytespunkter.

Väderskydd

Väderskydd för resenärerna, som är placerad på hållplatsen. Utseendet varierar med olika fabrikat och storlekar.

Vändslinga

Utrymme avsett för vändning av bussar i linjetrafik.