Information vid hållplatsen

För resenären är information om resmöjligheter, betalningssätt och eventuella avvikelser i trafiken viktig både före, under och efter resan. För personer med nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga är det extra viktigt med god information och framförhållning. Det gäller även den som reser med barn och/eller har mycket packning.

Här redogörs för den information som ska finnas vid en hållplats.

Linjeinformation

All linjelagd busstrafik och vissa närtrafikhållplatser har en topptavla med information om att hållplatsen trafikeras av Kalmar länstrafik. På tavlan finns information om hållplatsnamn, vilka linjer som trafikerar hållplatsen och zon-nummer. Topptavlan kan vara fäst på en hållplatsstolpe eller på ett väderskydd. Topptavlans underkant bör sitta 2,5 m över mark och vara riktad mot trafiken.

Hållplatsstolpen ska placeras vid påstigningsplatsen men minst 60 cm från kantstenen. Hållplatsstolpen kan också placeras mitt för påstigningsplatsen men i plattformens bakre kant förutsatt att den är väl synlig för passagerare och ankommande buss. Tidtabellen ska riktas med texten mot plattformen.

Skolhållplatser kan växla plats beroende på var elever bor. Skolhållplatser kan därför sakna hållplatsstolpe, topptavla och linjeinformation.

Tidtabell

Alla informationstavlor på hållplatser ska placeras med sin nedre kant på mellan 70 och 120 cm höjd över marken.

Samtliga hållplatser med 20 eller fler påstigande per dag (A- och B-hållplatser) ska ha ett väderskydd. I väderskyddet finns en kassett med tidtabell, kontaktinformation till Kalmar länstrafik och information om betalningssätt och reseplanerare (appar). A- och B-hållplatser med mer än 50 påstigande per dag ska också ha realtidsinformation (se nedan).

På hållplatser med fler än 100 påstigande per dag (A-hållplatser) ska informationen utökas med linjenätskarta och hållplatslägen om dessa är fler än två.

I tätorter ska det på hållplatser med färre än 20 påstigande per dag (C-hållplatser) finnas tidtabell på hållplatsstolpen samt kontaktuppgifter till Kalmar länstrafik. Tidtabellen ska vara riktad med texten mot plattformen (parallellt med trafiken). I de fall det finns ett väderskydd på hållplatsen placeras tidtabellen där.

På landsbygden utgörs den enklaste informationen av ett reflexband med kontaktuppgifter till Kalmar länstrafik. I de fall det finns ett väderskydd placeras tidtabell samt kontaktuppgifter till Kalmar länstrafik där.

Realtidsinformation

Skärmar med realtidinformation blir ett allt vanligare inslag på hållplatserna. Målsättningen är att det i ett första steg ska finnas realtidskärmar på alla hållplatser som har fler än 50 påstigande per dag. Storleken på skärmarna anpassas med hänsyn till antalet påstigande och hållplatsens funktion i trafiksystemet.

På hållplatser där elförsörjning saknas kan det ändå finnas realtidsinformation i mindre, batteridrivna skärmar.

Mobil vägledning

Kalmar länstrafik håller på att utveckla en app GoOn där resenären kan följa var en buss befinner sig och när den förväntas ankomma till hållplatsen. Applikationen ska också kunna ge röstvägledning om bussens ankomst till stöd för personer med synnedsättning.