Hållplatstyper

Hållplatsen är en viktig del av kollektivtrafiken!

Då nya hållplatser ska anläggas eller befintliga hållplatser förbättras är det viktigt att god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet eftersträvas. Kontakta därför alltid Kalmar länstrafik före det att arbetet med en hållplats inleds för att diskutera säkerhet och andra trafikaspekter, kalmarlanstrafik@regionkalmar.se.

Målbilderna för hållplatsklass A-E ger vägledning vid utformningen av en hållplats. En 17 cm hög kantsten med en kontrasterande vit kantlinje och ledstråk eftersträvas i alla miljöer förutom i de regional kollektivstråken på landsbygden. Där kan en fickhållplats med en vit spärrlinje som skiljer bussen från på-/avstigningsytan (1,5 m bred) vara en godtagbar lösning.

I VGU, Kol-TRAST och Exempelbanken finns krav, råd och tips. Under fliken plattformar visas skillnader mellan målbilderna för hållplatsklass A-E och VGU. Kalmar länstrafiks målbilder skiljer sig något från VGU avseende bl.a. tillgången till väderskydd och bänkar samt avsaknad av krav på plattform i hållplatsklass E. Kalmar länstrafik är också tydligare med att gång- och cykelbanor ska ledas bakom hållplatsens plattform och eventuellt väderskydd. Snabba elcyklar gör det allt viktigare att separera cyklister från resenärer vid hållplatserna.

Hållplatstyper i trafiktäta miljöer

Bilder och info om olika hållplatstyper är hämtade ur Kol-TRAST och VGU.

 

Klackhållplats, eller "utbyggd hållplats", är lämplig att använda där vägkantsparkering är tillåten. På en gata med bara ett körfält i vardera riktningen stoppas normalt trafiken bakom bussen när den står vid hållplatsen. Vid bredare eller dubbla körfält kan andra fordon passera. Klackhållplatsen kräver lite plats, har en bussprioriterande effekt och möjliggör god angöring vid hög plattform och god plats för väntande resenärer.

 


Glugghållplats förekommer främst i tätortsmiljö. En del av parkeringsfältet upplåts för hållplatsen. Det är viktigt att hållplatssträckan görs tillräckligt lång för att möjliggöra en fullgod angöring. Hållplatstypen ger ibland begränsat utrymme för väntande resenärer. Glugghållplatsen hindrar inte biltrafiken lika mycket som en del andra hållplatstyper och är billig att anlägga.

 

Enkel stopphållplats används i tätorter och är utformad så att fordon i samma riktning inte kan passera när bussen står vid hållplatsen. Hållplatstypen kräver lite plats, har en bussprioriterande effekt och möjliggör god angöring vid hög plattform och god plats för väntande resenärer.

 

Dubbel stopphållplats kallas ofta timglashållplats och används i tätortsmiljöer. Fordon i båda riktningarna måste stanna när en buss står på hållplatsen. Hållplatstypen bör inte användas på flera hållplatser i rad eller där trafikflödet är stort. Den dubbla stopphållplatsen kräver lite plats, har en bussprioriterande effekt och möjliggör god angöring vid hög plattform och god plats för väntande resenärer.

Resecentrum och större hållplatser

Resecentrum, BRT-stationer eller andra större hållplatser bör ses som samhällsbyggnadsprojekt som påverkar infrastruktur och bebyggelseutveckling för lång tid framöver. Sådana platser bör hanteras i särskilda projekt där berörda parter involveras.

Enklare hållplatser

Närmre beskrivning finns i Trafikverkets Råd för VGU.

  • Körbanehållplats förekommer i såväl tätort som längs 2-fältsvägar på landsbygd. I båda fallen gäller att bussen står i körbanan och kan blockera eller störa bakomvarande trafik. Undantag är i tätorten då körfältet närmast kantstenen görs så brett att det rymmer både en stillastående buss och omkörande bilar.
  • Vägrenshållplats är en vanlig hållplatstyp längs befintliga s.k. 13-metersvägar på landsbygd. För att en hållplats ska klassas som vägrenshållplats krävs att vägrenen är minst 2 meter bred. Plattform saknas ofta på vägrenshållplatser.
  • Fickhållplats ligger skild från vägen eller gatan. Hållplatstypen är vanlig på landsbygd, och saknar idag ofta plattform. Även i tätort är fickhållplatsen vanligt förekommande trots att den kräver stort utrymme och är svår att angöra.

I målbilden för hållplatsklass E i de svaga kollektivtrafikstråken är fickhållplats en lämplig hållplatstyp om den är försedd med en vit spärrlinje och en 1,5 m bred på-/avstigningsyta.