Hållplatsklass D

1-19 påstigande, landsbygd storregionalt stråk

Målbilden beskriver den nivå på standard och service som ett hållplatsläge bör ha med hänsyn till antalet påstigande och dess funktion i trafiksystemet.

Fysisk utformning (väghållaren)

  • Plattform för minst en buss, 1,5 m bred och med kanthöjd 17 cm. Vit kantlinje och ledstråk. Principskiss
  • Enklare anslutning till närmsta korsning för gångtrafikanter/cyklister.

Utrustning (Kalmar länstrafik)

  • Stolpe med topptavla, linjeinfo och hållplatsnamn, kontaktinformation Kalmar länstrafik.
  • Väderskydd kan förekomma.