Hållplatsklass C

1-19 påstigande, tätort

Målbilden beskriver den nivå på standard och service som ett hållplatsläge bör ha med hänsyn till antalet påstigande och dess funktion i trafiksystemet.

Fysisk utformning (väghållaren)

  • Plattform för minst en buss, 1,5 m bred och med kanthöjd 17 cm. Vit kantlinje och ledstråk. Principskiss
  • Plattformen skild från cykeltrafik. Om gångtrafikanter korsar plattformen ökas bredden med minst 1 m.
  • Allmän belysning.
  • Tömning av papperskorgar (om sådana finns).
  • Anslutande gång- /cykelbana. Cykelparkering vid behov.

Utrustning (Kalmar länstrafik)

  • Stolpe med topptavla, linjeinfo och hållplatsnamn (väderskydd kan förekomma).
  • Tidtabell på stolpe, kontaktinformation Kalmar länstrafik.
  • Papperskorg, vid önskemål från kommunen.