BRT - Bus Rapid Transit

BRT står för Bus Rapid Transit och översätts ibland med "superbussar" eller "superbusskoncept". BRT är mycket mer än en snabb buss. Det handlar om att kombinera åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon och trafikering på ett sätt som skapar en snabb och pålitlig kollektivtrafik.

I stadstrafik kan signalprioritering av bussar, särskilda bussfiler eller bussgator möjliggöra snabbare resor med buss än med bil i trafiktäta miljöer.

I regiontrafiken, t.ex. längs E22, är anläggningen av BRT-stationer en viktig pusselbit för att åstadkomma snabba och bekväma busstransporter i de delar av länet där tågbanor saknas.

Målbilden är att det i Kalmar län ska finnas en BRT-station vid E22 i varje kustkommun – Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar och Torsås.
BRT-stationen ska:

- Fungera som en entré till staden och synliggöra den
- Placeras i direkt anslutning till E22 och avfart till staden
- Upplevas som ljus, attraktiv och ha en god koppling till staden/service
- Erbjuda väderskydd, skyltning, kartor och andra igenkänningsfaktorer som återkommer på samtliga BRT-stationer längs E22 i länet (och kanske även i grannlänen)
- Erbjuda parkeringsmöjligheter för bil och cykel
- Trafikeras av både samhällsstödd och kommersiell kollektivtrafik
- Vara lätt att använda, trygg och säker, och främja ett ökat kollektivt och miljövänligt resande.

Ett BRT-koncept tar lång tid att bygga upp och kräver samverkan mellan flera parter och en tydlig och målbild. Arbete med BRT-koncept pågår både i stadsmiljö och i regiontrafik på flera platser i Sverige, även i Kalmar län.             Så här kan man planera för BRT-stationsmiljöer.

Hämtat ur: Målbild Koll2035, Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille