Ansvarsfördelning

Ansvaret för att utveckla och underhålla länets hållplatser delas mellan Kalmar länstrafik och väghållarna. Trafikverket är väghållare på det statliga vägnätet och länets kommuner på de kommunala vägnätet.

Hållplatsområde Ansvaret omfattar Ansvar vid statligt vägnät Ansvar vid kommunalt vägnät
Väg och plattform Ägande
Skötsel (inkl. snöröjning och halkbekämpning)
Renhållning
Underhåll
 Trafikverket Kommunen
Vägmarkeringar, ledstråk (taktila stråk) Ägande
Skötsel
Renhållning
Underhåll
Trafikverket Kommunen
Pendlingsparkering för bil Ägande
Skötsel
Renhållning
Underhåll
Trafikverket Kommunen
Anslutande gång- och cykelväg
Ägande
Skötsel
Renhållning
Underhåll
Trafikverket Kommunen
Allmän belysning och skyltning Ägande
Skötsel
Renhållning
Underhåll
Trafikverket Kommunen
Väderskydd med sittbänk  Ägande*
Skötsel 
Renhållning
Underhåll
Kalmar länstrafik   Kalmar länstrafik

Papperskorgar         - anskaffning

A- och B-hållplatser.  Omplacering av befintliga papperskorgar i dialog med kommunerna i övriga klasser. 

 Kalmar länstrafik  Kalmar länstrafik
Papperskorgar          - tömning

Tömning av papperskorgar

Kommunen

Kommunen

Cykelställ, fristående bänkar och fristående papperskorgar Ägande
Skötsel
Renhållning
Underhåll 
 Kommunen Kommunen 
Informationsbärare och ev. biljettmaskin Ägande
Skötsel
Renhållning
Underhåll
Kalmar länstrafik Kalmar länstrafik

* I Kalmar stad ägs de väderskydd som har reklamsida av CTV (Commercial TV).

Vid fel på utrustning som Kalmar länstrafik ansvarar för görs felanmälan via kalmarlanstrafik@regionkalmar.se