Aktualisering av trafikförsörjningsprogram

Varje region ska ha ett trafikförsörjningsprogram. Programmet är det viktigaste styrinstrumentet för kollektivtrafiken i ett län.

Varje mandatperiod görs en aktualisering av programmet. Den processen pågår just nu.

Trafikförsörjningsprogram 2021-2029 på remiss

Förslaget till ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län är på remiss mellan 14 maj och 9 oktober 2020. Remissförfarandet ger en bred grupp intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Region Kalmar län, som regional kollektivtrafikmyndighet, har efter dialog med länets kommuner, Trafikverket, angränsande regioner och andra berörda intressenter reviderat länets trafikförsörjningsprogram. Förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken perioden 2021-2029

Remissen av trafikförsörjningsprogrammet skickas nu ut till bland annat länets kommuner, grannregionerna och berörda myndigheter. Inkomna remissvar kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse.

Remissversion Trafikförsörjningsprogram 2021-2029

Följebrev remiss

Nu gällande trafikförsörjningsprogram

I Kalmar läns trafikförsörjningsprogram för perioden 2017-2025 finns bl.a. målsättningar, riktlinjer för kollektivtrafikens uppbyggnad och mycket mer.

Trafikförsörjningsprogram 2017-2025

Nedan finns PP-presentationer från mötena med länets kommuner hösten 2019.

Kommundialog och underlagsmaterial