Svevac

Svevac är ett journalsystem för dokumentation av vaccinationsuppgifter.

Svevac är utvecklat av Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) och har varit i drift sedan 2002. Systemet är webbaserat och ägs sedan 2014 av SKL/Inera. Landstinget i Kalmar län har registrerat vaccinationer i Svevac sedan 2008. Alla vaccinationer som görs i landstinget ska registreras i Svevac och registreringen uppfyller de formella krav som ställs på dokumentation.

Om så önskas kan man i det egna journalsystemet göra en notering med hänvisning till att vaccinationsuppgifter finns i Svevac. Vaccinationsordinationer som görs i Cosmic överförs inte till Svevac. Svevac kan däremot automatiskt överföra uppgifter till det nationella vaccinationsregistret där alla vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn – givna till barn och påbörjats innan barnet fyllt 18 år – ska rapporteras.

Utbildning

Här finns utbildningsmaterial för Svevac.

Behörigheter i Svevac

Varje enhet som använder Svevac behöver utse en lokal administratör som ansvarar för enhetens behörigheter.

Bakgrund

Svevac är en nationell e-tjänst för läkare och sjuksköterskor som vaccinerar. Tidigare har Inera varit behjälpliga med behörigheter i Svevac, men från den 1 april 2018 är varje landsting/region ansvarig för att samordna behörigheter. Det ska finnas regionala samordnare och lokala administratörer som hanterar samtliga behörigheter i Svevac.

Regional samordnare

Regionala samordnare stöttar de lokala administratörerna, till exempel genom att lägga upp lokala administratörer på enheter där sådana saknas.

Lokal administratör

Lokal administratör är en utsedd person på varje enhet. Enhetens lokala administratör ansvarar för enhetens behörigheter genom att:

  • Lägga upp nya användare.
  • Ändra användare, roller och behörigheter.
  • Ta bort roller från användare som har slutat på enheten.
  • Regelbundet göra behörighetsgenomgång för att säkerställa att det endast finns aktuella användare på vårdenheten.

Om du är osäker på vem som är lokal administratör på din vårdenhet kan du logga in i Svevac. Gå in under Administration-Min enhet. Där ser du vem som är administratör på den enhet du är inloggad på. Om du arbetar inom landstinget och din vårdenhet för närvarande saknar Svevac-administratör kontakta IT Vårdsystemsupporten på tel 0480-840 38 knappval 2, eller lägger ett ärende via webben (kräver LKL-behörighet och åtkomst till intranät).

Instruktioner (från Inera) för lokala administratörer

Administratörsmanual

Lägga upp nya användare

Ändra användare (lägga till och ta bort roll)

Behörighetsgenomgång