Vårdstöd

Vårdstöd

 • Vägledning angående samtycke i samband med vaccination 2021-01-11
 • Bedömningsstöd för ordinerande läkare vid överkänslighet
 • Flödesschema - förenklad anafylaxi

  Vid administrering av läkemedel finns risk för svår allergisk reaktion - anafylaxi. Om administreringen sker i patienthem eller i poliklinisk verksamhet utan tillgång till utrustning såsom syrgas, nebulisering, möjlighet att sätta PVK mm, är inte Region Kalmar läns ordinarie anafylaxi-flödesschema applicerbart. Då används istället denna rutin:

 • Frågor och svar

  Om du inte hittar svar på din fråga, hänvisas du till följande funktionsbrevlåda: covid-vaccinering@regionkalmar.se.

  Kan man ge vaccin mot covid-19 och influensavaccin samtidigt?

  Vanlig säsongsinfluensa-vaccin (Influvac Tera) går bra att ge samtidigt som covid-19-vaccin, men i olika armar. Att det skulle ha gått ett par dagar emellan går också bra, så länge patienten mår bra.

  Högdos-vaccinet för influensa som ges på SÄBO kan dock inte tas tillsammans med covid-19-vaccin, där ska det gå 7 dagar mellan.

  Vad händer med personer under 30 år som fått Modernas Spikevax som sin första dos?

  Dessa personer kommer att avbokas från hälsocentralerna via Mitt vaccin och får ett sms med informationen att tiden blivit avbokad.

  Region Kalmar län inväntar Folkhälsomyndighetens beslut den 1 december och avvaktar därför vaccination med dos 2 oavsett patientens egen önskan.

  Om en patient är sjuk inför sin andra dos av vaccin mot covid-19, ska de ändå vaccineras?

  Nej. För att inte riskera sprida smitta ska man vara symtomfri innan man tar andra sprutan. Man tar spruta nr 2 när man har tillfrisknat och ska inte börja om.

  Har patienten någon sjukdom/tillstånd som påverkar immunförsvaret (bortopererad mjälte, autoimmun sjukdom, SLE)?

  Personer med sjukdom som ger nedsatt immunförsvar kan ha sämre effekt av vaccination. Personen ska ändå erbjudas vaccination då skydd mot covid-19 är viktigt för denna grupp.

  Har patienten någon lever- eller njursjukdom?

  Personer med gravt nedsatt njur- eller leverfunktion kan ha sämre effekt av vaccination. Personen ska ändå erbjudas vaccination då skydd mot covid-19 är viktigt för denna grupp.

  Behandlas patienten med högdos kortison, immunhämmande medicin eller cellgifter?

  Personer med behandling som ger nedsatt immunförsvar kan ha sämre effekt av vaccination. Personen ska ändå erbjudas vaccination då skydd mot covid-19 är viktigt för denna grupp.

  Vid kraftig immunpåverkande behandling kan patienten behöva konsultera sin läkare för att diskutera bästa tidpunkt för vaccination och överväga justering av dosintervall för den immunhämmande behandlingen för att optimera svaret på vaccination.

  Är patienten gravid eller ammar patienten?

  Det är okänt om vaccinet utsöndras i bröstmjölk. En negativ effekt av vaccinet på det ammande barnet bedöms inte sannolik på biologiska grunder. Beslut på individnivå fattas i samråd mellan den ammande mamman och ordinatören.

  Den som är gravid har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Att få covid-19 i slutet av graviditeten innebär en ökad risk att föda för tidigt. Gravida rekommenderas därför vaccination, i första hand efter graviditetsvecka 12 men det går också att ta vaccinet tidigare om det behövs. Det kan till exempel vara om det finns en sjukdom som ökar risken ytterligare för att bli allvarligt sjuk.

  Man behöver inte vänta till efter graviditetsvecka 12 om den gravida tagit dos ett innan graviditeten eller visste om att hen var gravid.

  Hur ska man resonera kring provtagning för covid-19 vid biverkningar efter vaccination?

  Milda symtom som ont i armen efter sticket eller lättare huvudvärk, muskel- eller ledvärk som debuterar inom två dagar från vaccinationen kan i regel tolkas som vaccinbiverkan. I så fall behöver inte personen stanna hemma eller testas för covid-19.

  En person som får feber efter vaccination ska stanna hemma. Om febern startat första dygnet efter vaccination och snabbt (<24 timmar) går över utan att några andra symtom tillkommer kan personen återgå i arbete vid feberfrihet, utan testning.

  Vid luftvägssymtom eller kvarstående feber bör personen stanna hemma och testa sig för covid-19.

  En person som nyligen exponerats för covid-19 som närkontakt eller hushållskontakt ska alltid stanna hemma och testa sig redan vid milda symtom.

  Kan man ge dos 2 efter biverkningar av vaccinet vid dos 1?

  Allvarliga biverkningar är sällsynta. Milda biverkningar som smärta, svullnad eller rodnad på stickstället, huvudvärk, trötthet, feber, muskel- och ledvärk är vanliga. Så mycket som 80 % kan känna av något av dessa symtom. Äldre personer verkar uppleva färre biverkningar än yngre. Besvären kommer vanligen en till två dagar från vaccinationen och försvinner i regel inom några dagar. Biverkningar av denna typ utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

  Allvarlig allergisk reaktion är mycket ovanlig (ca 1/100.000 vaccinerade). Om någon fått en behandlingskrävande allergisk reaktion efter en första dos vaccin ska vårdpersonal på hälsocentral bedöma om en andra dos kan ges.

  Hur länge ska man vänta efter respektive covid-19 dos innan man kan opereras?

  Med tanke på risken för lindriga vaccinrelaterade biverkningar som muskelvärk och feber kan det vara klokt att det går 2-3 dagar mellan vaccination och en planerad operation. Några specifika medicinska risker finns dock inte.

  Omfattas utlandssvenskar av rätten till avgiftsfri vaccinering mot covid-19?

  All vaccinering i Sverige är avgiftsfri. Det är därför inte aktuellt att mot betalning vaccinera personer som är bosatta utanför Sverige och som inte omfattas av avgiftsfriheten. För att minska smittspridningen, är det dessutom angeläget att vaccinering sker i de vaccinerades geografiska närhet och att ett omfattande resande för att vaccinera sig undviks både inom och mellan länder. Avgiftsfriheten omfattar inte utfärdande av vaccinationsintyg. För sådana betalar den enskilde sedvanlig egenavgift.

 • Frågor och svar - barnvaccinationer

  Barn 12-15 år hanteras generellt precis som vid vaccinationerna av vuxna. Nedan kan du läsa mer om det som skiljer sig för åldersgruppen.

  Hur ska barn med kraftig allergisk reaktion/besvär som krävt sjukhusvård hanteras?

  Barn som har haft kraftiga allergiska besvär och behövt sjukhusvård, ska kontakta sin hälsocentral som antingen bokar in personen på hälsocentral eller skickar remiss till sjukhus (alltså precis som för övriga åldersgrupper).

  Vad gäller kring samtycke för barn 12-15 år?

  Samtyckesblanketterna (med tillhörande hälsodeklaration) ska fyllas i av båda vårdnadshavare och lämnas till klasslärare i barnets skola. Det gäller även om barnet inte fyller år förrän i december.

  För de som behöver mer betänketid, kommer det att finnas möjlighet att få vaccinet senare?

  Ja, det kommer att finnas möjlighet att ta vaccinet vid ett senare tillfälle. Mer information kommer.

  Vad gör man om man ångrar sitt samtycke (eller icke-samtycke) efter att det är inskickat?

  Då kontaktar man klasslärare eller motsvarande som man har lämnat samtycket till och meddelar att man har ångrat sig.

  Vad händer om samtycke saknas eller endast är ifyllt av en vårdnadshavare?

  Då genomförs inte vaccinationen i skolan. Regionen ser över hur man ska kunna erbjuda mognadsbedömningar och vaccinera utan samtycke från båda vårdnadshavare inom hälso- och sjukvården framöver.

  Vad händer om man missat att lämna samtycke innan den 13 oktober?

  Då är det viktigt att lämna samtycket (och hälsodeklarationen) så snart som möjligt, så att vaccination kan genomföras när det är dags för vaccination på barnets skola.

  Ungefär när i tid kommer vaccinationerna ske?

  De flesta skolor kommer att erbjuda vaccination under vecka 43 eller under veckorna efter höstlovet.

  Hur ska man hantera situationen om hälsodeklarationen på samtyckets baksida inte är ifylld?

  Då behöver man komplettera informationen. Förslagsvis kan man dra ut informationen från 1177.se och skicka med barnet hem igen, för att få den ifylld. Även hälsodeklarationen behöver vara ifylld för att vaccinationen ska kunna ske.

 • Instruktionsfilm vaccinationsteknik
 • Instruktionsfilm förbereda Pfizer-vaccin
 • Samtycke barn och unga