Prioriteringsordning

Prioriteringsordning

 • Fas 1

  De som först kommer att erbjudas vaccin är:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre, särskilda boenden för de som har stöd enligt LSS, har personligt assistans, hemtjänst eller hemsjukvård. 
  • Hushållskontakter till grupperna ovan.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.

  Vaccinationsstart december 2020.

 • Fas 2
  • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
  • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
  • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • Fas 3
  • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
  • personer i åldern 60–64 år
  • personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning enligt lista nedan.
  Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:
  • Diabetes typ 1 eller typ 2
  • Extrem fetma (BMI över 40)
  • Downs syndrom
  • Kontrolleras i sjukvården för kronisk lever- eller njursvikt.
  • Kontrolleras i sjukvården för kronisk hjärt- och kärlsjukdom, stroke eller högt blodtryck.
  • Kontrolleras i sjukvården för kronisk lungsjukdom (såsom KOL).
  • Svår och instabil astma. Du kontrolleras på sjukhusmottagning eller har behövt uppsöka vården akut för astma under senaste året.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. Av sjukvården har du fått veta att du är särskilt infektionskänslig på grund av sjukdom eller behandling.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation. Din nedsatta lungfunktion har konstaterats i sjukvården eller så har du en sjukdom/ett funktionshinder som medför att det är svårt att hosta upp slem.
  • Har svårigheter att förstå och följa råden om smittskyddande åtgärder. Det gäller personer med demenssjukdom eller en kognitiv/psykisk funktionsnedsättning (tex utvecklingsstörning eller kronisk psykossjukdom) samt personer som lever i socialt utsatta situationer.
 • Fas 4
  • Övriga personer som är 18–59 år, och som inte tillhör riskgrupper.