Vaccination mot covid-19

Region Kalmar län och kommunerna är i en intensiv fas där man vaccinerar de i första prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationen i den första gruppen i Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning utförs genom en samverkan mellan kommunerna och regionens primärvård.

Parallellt med att denna pågår, förbereder Region Kalmar län en breddning till andra prioriterade grupper samt till allmänheten. Målsättningen är att alla invånare i Kalmar län ska erbjudas vaccin under första halvåret 2021.

Vaccinationerna mot covid-19 är kostnadsfria och ges i två doser vid två tillfällen med ett antal veckor mellan dos ett och dos två.

Observera att allmänheten ännu inte kan boka tider för att vaccinera sig mot covid-19, de som ingår i priogrupp ett kommer att vaccineras genom kommunerna.

Prioriteringsordning

 • Grupp 1

  De som först kommer att erbjudas vaccin är:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre, särskilda boenden för de som har stöd enligt LSS, har personligt assistans, hemtjänst eller hemsjukvård. 
  • Hushållskontakter till grupperna ovan.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.

  Vaccinationsstart december 2020.

 • Grupp 2
  • Övriga personer som 70 år och äldre
  • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19
  • Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper
 • Grupp 3

  • Övriga personer som är 18–69 år, och som inte tillhör riskgrupper.

Riktlinjer och rutiner

Registrering av vaccination

 • Stöd för bedömning inför vaccination

  1. Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination, och behövt sjukhusvård?
  Om personen svarat JA på fråga 1: Rådgör med enhetens läkare.

  2. Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga reaktioner som du har behövt sjukhusvård för?
  Om personen svarat JA på fråga 2: Rådgör med enhetens läkare.

  3. Har du ökad blödningsbenägenhet p.g.a. sjukdom eller medicin?
  Om personen svarat JA på fråga 3: OBS att injektionen måste ges intramuskulärt. Följ lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för blödning, se Samarbetsportalen – Vaccination mot covid-19.

  4. Har du vaccinerats mot något annat än covid-19 de senaste 14 dagarna?
  Om personen svarat JA på fråga 4: Om personen är nyligen vaccinerad ska minst 14 dagar ha passerat sedan dess för att vaccination mot covid-19 ska kunna vara aktuell.

  5. Har du någon blodsmitta?
  Om personen svarat JA på fråga 5: Inget hinder för vaccination.

  6. Är du gravid?
  Om personen svarat JA på fråga 6: Vaccination rekommenderas i nuläget inte till gravida.

 • Hälsodeklaration 2021-01-18
 • Tidbokningskort

  Fritt använda för den som önskar inom region och kommun.

 • Utbildning Mitt vaccin

  Utbildning kommer att erbjudas i början av nästa år. Mer information kommer.

  Anmälan till utbildning och tillgång till e-learningfilmer nås genom Dokumentation – Mittvaccin.se.

 • Lathundar för MittVaccin

  Lathund för planering av tidbok i MittVaccin
  Lathunden är framtagen av och för primärvårdsförvaltningen men kan vara bra även för andra verksamheter som stöd i arbetet.