Vaccination mot covid-19

Runt om i Kalmar län pågår nu vaccinationerna mot covid-19.

Nu erbjuder vi vaccinering för alla som är födda 2005 eller tidigare.

Här kan du läsa mer om vilka som kan boka sig just nu och hur bokningen går till. 

Vaccinationscentraler

För att kunna vaccinera så många som möjligt på så kort tid som möjligt finns fyra vaccinationscentraler – Kalmar, Borgholm, Västervik och Oskarshamn.

Vaccinationer erbjuds även vid vissa hälsocentraler och privata läkarmottagningar inom Hälsoval Kalmar län.

Prioriteringsordning

 • Fas 1

  De som först kommer att erbjudas vaccin är:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre, särskilda boenden för de som har stöd enligt LSS, har personligt assistans, hemtjänst eller hemsjukvård. 
  • Hushållskontakter till grupperna ovan.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.

  Vaccinationsstart december 2020.

 • Fas 2
  • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
  • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
  • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • Fas 3
  • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
  • personer i åldern 60–64 år
  • personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning enligt lista nedan.
  Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:
  • Diabetes typ 1 eller typ 2
  • Extrem fetma (BMI över 40)
  • Downs syndrom
  • Kontrolleras i sjukvården för kronisk lever- eller njursvikt.
  • Kontrolleras i sjukvården för kronisk hjärt- och kärlsjukdom, stroke eller högt blodtryck.
  • Kontrolleras i sjukvården för kronisk lungsjukdom (såsom KOL).
  • Svår och instabil astma. Du kontrolleras på sjukhusmottagning eller har behövt uppsöka vården akut för astma under senaste året.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. Av sjukvården har du fått veta att du är särskilt infektionskänslig på grund av sjukdom eller behandling.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation. Din nedsatta lungfunktion har konstaterats i sjukvården eller så har du en sjukdom/ett funktionshinder som medför att det är svårt att hosta upp slem.
  • Har svårigheter att förstå och följa råden om smittskyddande åtgärder. Det gäller personer med demenssjukdom eller en kognitiv/psykisk funktionsnedsättning (tex utvecklingsstörning eller kronisk psykossjukdom) samt personer som lever i socialt utsatta situationer.
 • Fas 4
  • Övriga personer som är 18–59 år, och som inte tillhör riskgrupper.

Registrering av vaccination

 • Stöd för bedömning inför vaccination

  1. Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination, och behövt sjukhusvård?
  Om personen svarat JA på fråga 1: Rådgör med enhetens läkare.

  2. Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga reaktioner som du har behövt sjukhusvård för?
  Om personen svarat JA på fråga 2: Rådgör med enhetens läkare.

  3. Har du ökad blödningsbenägenhet p.g.a. sjukdom eller medicin?
  Om personen svarat JA på fråga 3: OBS att injektionen måste ges intramuskulärt. Följ lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för blödning, se Samarbetsportalen – Vaccination mot covid-19.

  4. Har du vaccinerats mot något annat än covid-19 de senaste 7 dagarna?
  Om personen svarat JA på fråga 4: Om personen är nyligen vaccinerad ska minst 7 dagar ha passerat sedan dess för att vaccination mot covid-19 ska kunna vara aktuell.

  5. Har du någon blodsmitta?
  Om personen svarat JA på fråga 5: Inget hinder för vaccination.

  6. Är du gravid?
  Om personen svarat JA på fråga 6:  Graviditet är inget hinder för vaccination.

  Det finns inga skäl att ge ett vaccin under första tredjedelen av graviditeten. Därmed rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan till denna grupp av gravida.

 • Hälsodeklaration - svenska och andra språk
 • Utbildning Mitt vaccin

  Utbildning kommer att erbjudas i början av nästa år. Mer information kommer.

  Anmälan till utbildning och tillgång till e-learningfilmer nås genom Dokumentation – Mittvaccin.se.

 • Lathundar för MittVaccin

  Lathund för planering av tidbok i MittVaccin
  Lathunden är framtagen av och för primärvårdsförvaltningen men kan vara bra även för andra verksamheter som stöd i arbetet.

 • Frågor och svar MittVaccin

  Vid bokning med två personer råkar registreringen hamna på fel person eller svårt att boka dos 2, varför?

  För att det ska bli rätt i systemet är det lättast att vaccinera båda personerna först när man har 2 samtidigt och sedan göra vaccinregistreringen av båda personerna och boka dos 2.

  En person avbokar sig på en tid som är bokad för två personer (10 min), hur gör jag?
  Omboka personen på en ny tid. Du kan låta bokningstiden på 10 min ligga kvar även om det bara kommer en person och öppna upp en ny bokningsbar tid på 5 min i schemat.

  Fungerar sammanhållen journalföring i MittVaccin?
  Sedan 18:e februari finns sammanhållen journalföring i MittVaccin. Det innebär att man mellan vårdgivare kan se information om patienters vaccinering, om inte spärr finns. Användare i MittVaccin journalen får:

  • Sammanhållen journalföring mellan alla vårdgivare som finns i MittVaccin (offentliga och privata).
  • Möjligt att läsa vaccinationsinformation från andra system via nationell tjänsteplattform, avser vårdgivare med HSA-id, detta kommer i produktion snart.

  Varför får bara en person smspåminnelse fast man bokat tid för två personer?
  Tyvärr får endast person nr 1 påminnelse via sms då man bokar en tid för två personer och anger två olika mobilnummer.

  Knappen snabbvaccinering fungerar inte?
  Om snabbvaccinering inte fungerar för valt vaccin, gå in under inställningar- vacciner och kontrollera att valet snabbvaccin är ikryssat för det aktuella vaccinet.

  OBS! Vid leverans av vaccin kan man ändra saldo under mottagningens vaccin istället för att lägga in vaccinet igen. OM man lägger in vaccinet igen följer inte inställningen med aktiverad snabbvaccinering med. Felmeddelande kommer nu upp om man inte fyllt i "Snabbvaccin".

  Varför heter tidboken "Läkare" för dos 2?
  Detta är enbart en tillfällig lösning och beror på en grundkonfiguration i systemet, Läkare ska byta namn till något likt Extra tidbok.

  Kan man se hur många lediga tider som finns på en enhet?
  Rapport om hur många lediga tider som det finns har efterfrågats och än så länge kan vi inte få ut det.

  Kostar det för invånarna att använda Mitt Vaccin?
  Nej det är kostnadsfritt via webben, men det finns en APP till MittVaccin som man kan ladda ner på sin telefon och det är en avgift för att använda appen.

  Ska Mitt Vaccin användas till alla typer av vaccinationer?
  Som det är nu, används MittVaccin till endast till Covid-vaccinationer. Med tiden ska alla vaccinationer registreras i MittVaccin. Information i Svevac ska också migreras över till MittVaccin.

  Hur bokar man in en patient som inte har ett telefonnummer eftersom den uppgiften är obligatorisk vid bokning?
  Använd detta testnummer: 072-4658422

  Två personer var bokade men det dök bara upp en person på sin tid eller en person av/ombokar sin tid, hur gör man då?
  Om bara en person kommer på en bokning med två kunder, eller om den ena av/ombokar, kan man bara låta den andra personens bokning vara utan åtgärd i vyn Bokningsinfo. Vid bokning av återbesök tar man bort den kund som inte kommit i bokningsvyn och ändrar typ av vaccination till INTERNTID 1 pers Covid-19 dos 2. (Fördelen med att inte ta bort kunden redan i vyn bokningsinfo är att det då finns information i systemet om att kunden varit bokad tidigare ifall fråga skulle uppkomma)

  Varför blir det andra nummer på sjuksköterska när man skriver ut lista på bokningarna?
  Numreringen för sköterska 1 och 2 vid utskrift blir sköterska 4 respektive sköterska 5. Felanmält till leverantör.

  Kan jag efterregistrera en vaccination?
  Ja, välj kund (genom bokning eller sök upp kunden), starta vaccination och ändra vaccinationsdatum. Använd ej menyval "Tidigare vaccination" då denna registrering gäller om patient vaccinerats tidigare i livet med andra vaccin och man vill få in den informationen vilket ej är aktuellt i dagsläget.

  Ärenden till leverantör 

  • Vid bokning ska vecka börja på måndag.

  • Då man bokar två personer syns endast ett namn i bokningen. Önskemål att bägge namnen syns.
  • Vill ändra så att antal bokningar istället ska vara antal bokade personer.
  • I Bokningar då man klickar bakåt, hoppar den en vecka. Då man hoppar framåt kommer det fram en almanacka. Önskemål att det både går att hoppa fram en vecka samt kunna välja.

  • Åtgärdat 9/5- Vid bokning står det 0 pers och den "grönmarkerade" bokningen innehåller inga personer eller personnummer. 

  • Åtgärdat 12/3- justeringar i bokningsfunktionen för att hindra att framtida personnummer läggs in, att bokning görs om man inte tillhör det åldersintervall som avses för bokningen samt att asterisken som indikerar att mail skulle vara obligatorisk för bokning online tagits bort.

  • Åtgärdat 15/3- Inställt så att personer över 77 år endast kan boka en tid för att undvika flera bokningar på en person (personnr).

  • Åtgärdat 28/3- frågan i hälsodeklaration kring om man tagit andra vaccinationer är ändrad från 14 till 7 dagar. Detta enligt nya riktlinjer från FHM. Redan genomförda vaccinationer byter också fråga och det kan därmed se ut som att svaret gäller frågan om 7 dagar trots att personen svarat på 14 dagar.

  - Åtgärdat 22/4: Bokningar som tidigare hamnat på annan mottagning eller tid då mottagningen ej är öppen under "Resurs saknas" ska nu vara åtgärdat.

Vårdstöd

 • Vägledning angående samtycke i samband med vaccination 2021-01-11
 • Bedömningsstöd för ordinerande läkare vid överkänslighet
 • Flödesschema - förenklad anafylaxi

  Vid administrering av läkemedel finns risk för svår allergisk reaktion - anafylaxi. Om administreringen sker i patienthem eller i poliklinisk verksamhet utan tillgång till utrustning såsom syrgas, nebulisering, möjlighet att sätta PVK mm, är inte Region Kalmar läns ordinarie anafylaxi-flödesschema applicerbart. Då används istället denna rutin:

 • Information till dig som vaccinerar
 • Frågor och svar

  Om du inte hittar svar på din fråga, hänvisas du till följande funktionsbrevlåda: covid-vaccinering@regionkalmar.se.

  Om en patient är sjuk inför sin andra dos av vaccin mot covid-19, ska de ändå vaccineras?

  Nej. För att inte riskera sprida smitta ska man vara symtomfri innan man tar andra sprutan. Man tar spruta nr 2 när man har tillfrisknat och ska inte börja om.

  Har patienten någon sjukdom/tillstånd som påverkar immunförsvaret (bortopererad mjälte, autoimmun sjukdom, SLE)?

  Personer med sjukdom som ger nedsatt immunförsvar kan ha sämre effekt av vaccination. Personen ska ändå erbjudas vaccination då skydd mot covid-19 är viktigt för denna grupp.

  Har patienten någon lever- eller njursjukdom?

  Personer med gravt nedsatt njur- eller leverfunktion kan ha sämre effekt av vaccination. Personen ska ändå erbjudas vaccination då skydd mot covid-19 är viktigt för denna grupp.

  Behandlas patienten med högdos kortison, immunhämmande medicin eller cellgifter?

  Personer med behandling som ger nedsatt immunförsvar kan ha sämre effekt av vaccination. Personen ska ändå erbjudas vaccination då skydd mot covid-19 är viktigt för denna grupp.

  Vid kraftig immunpåverkande behandling kan patienten behöva konsultera sin läkare för att diskutera bästa tidpunkt för vaccination och överväga justering av dosintervall för den immunhämmande behandlingen för att optimera svaret på vaccination.

  Ammar patienten?

  Det är okänt om vaccinet utsöndras i bröstmjölk. En negativ effekt av vaccinet på det ammande barnet bedöms inte sannolik på biologiska grunder. Beslut på individnivå fattas i samråd mellan den ammande mamman och ordinatören.

  Hur ska man resonera kring provtagning för covid-19 vid biverkningar efter vaccination?

  Milda symtom som ont i armen efter sticket eller lättare huvudvärk, muskel- eller ledvärk som debuterar inom två dagar från vaccinationen kan i regel tolkas som vaccinbiverkan. I så fall behöver inte personen stanna hemma eller testas för covid-19.

  En person som får feber efter vaccination ska stanna hemma. Om febern startat första dygnet efter vaccination och snabbt (<24 timmar) går över utan att några andra symtom tillkommer kan personen återgå i arbete vid feberfrihet, utan testning.

  Vid luftvägssymtom eller kvarstående feber bör personen stanna hemma och testa sig för covid-19.

  En person som nyligen exponerats för covid-19 som närkontakt eller hushållskontakt ska alltid stanna hemma och testa sig redan vid milda symtom.

  Kan man ge dos 2 efter biverkningar av vaccinet vid dos 1?

  Allvarliga biverkningar är sällsynta. Milda biverkningar som smärta, svullnad eller rodnad på stickstället, huvudvärk, trötthet, feber, muskel- och ledvärk är vanliga. Så mycket som 80 % kan känna av något av dessa symtom. Lokala och allmänna biverkningar är vanligare efter andra dosen jämfört med efter första för Comirnaty och COVID-19 Vaccine Moderna medan det omvända gäller för COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Äldre personer verkar uppleva färre biverkningar än yngre. Besvären kommer vanligen en till två dagar från vaccinationen och försvinner i regel inom några dagar. Biverkningar av denna typ utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

  Allvarlig allergisk reaktion är mycket ovanlig (ca 1/100.000 vaccinerade). Om någon fått en behandlingskrävande allergisk reaktion efter en första dos vaccin ska läkare bedöma om en andra dos kan ges.

  Hur länge ska man vänta efter respektive covid-19 dos innan man kan opereras?

  Med tanke på risken för lindriga vaccinrelaterade biverkningar som muskelvärk och feber kan det vara klokt att det går 2-3 dagar mellan vaccination och en planerad operation. Några specifika medicinska risker finns dock inte.

  Omfattas utlandssvenskar av rätten till avgiftsfri vaccinering mot covid-19?

  SKR rekommenderar, i enlighet med en särskild överenskommelse mellan SKR och staten, regionerna att erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19 i den turordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Avgiftsfriheten omfattar även vissa utlandssvenskar (svenska medborgare folkbokförda utomlands). Av smittskyddslagen följer att vaccination mot covid-19, som klassificerats som allmänfarlig sjukdom, är avgiftsfri för personer om är bosatta i Sverige men också för dem som utan att vara bosatta här har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom. Det innebär att utlandssvenskar bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz som omfattas av denna förordning, har rätt till avgiftsfri vaccinering. Det gäller också studenter som studerar i annat EU/EES-land eller Schweiz men anses bosatta i Sverige och därför omfattas av den svenska socialförsäkringen.

  All vaccinering i Sverige är avgiftsfri. Det är därför inte aktuellt att mot betalning vaccinera personer som är bosatta utanför Sverige och som inte omfattas av avgiftsfriheten. För att minska smittspridningen, är det dessutom angeläget att vaccinering sker i de vaccinerades geografiska närhet och att ett omfattande resande för att vaccinera sig undviks både inom och mellan länder. Avgiftsfriheten omfattar inte utfärdande av vaccinationsintyg. För sådana betalar den enskilde sedvanlig egenavgift.

 • Instruktionsfilm vaccinationsteknik
 • Instruktionsfilm förbereda Pfizer-vaccin
 • Vägledning trombos kombinerat med trombocytopeni efter Vaxzevria