Smittspårning av covid-19

Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Enligt smittskyddslagen är den därför anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Smittspårning innebär att den behandlande läkaren eller annan ansvarig är skyldig att ta reda på hur en person har blivit smittad. Även vem eller vilka andra som kan vara smittade eller har blivit utsatta för smittan ska kartläggas. Vid misstanke om utbrott/klustersmitta behöver en utbrottsutredning göras. Denna görs av smittspårningsenheten och/eller smittskydd 

Smittspårningens omfattning och innebörd kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och den fas i pandemin som landet eller regionen befinner sig i. Behandlande läkare ska alltid inleda smittspårning och därefter avsluta eller överlämna denna till smittspårningsenheten. Detta ska dokumenteras i journalen. Smittskyddsanmälan ska göras skyndsamt så att smittspårningen kan initieras omgående. Smittspårningsenheten i Kalmar län smittspårar i dagsläget samtliga bekräftade fall i länet.

En person med ett positivt provresultat får information om hur den ska smittspåra och meddela sina närkontakter. Det gäller personer man har varit nära från 48 timmar innan första symtom.

Om en smittad inte kan eller vill kontakta sina närkontakter själv görs detta av smittspårare. Då gäller patientsekretess.

Det är den smittades ansvar att informera sin arbetsgivare om smitta. Arbetsgivaren påbörjar sedan smittspårning enligt instruktioner i vägledningen "När smittan kommer" och får också stöd av smittspårare på smittspårningsenheten.

Riktlinjer för vård och omsorg

Smittspårningsenheten