Smittspårning av covid-19

Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Enligt smittskyddslagen är den därför anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Smittspårning innebär att den behandlande läkaren eller annan ansvarig är skyldig att ta reda på hur en person har blivit smittad. Även vem eller vilka andra som kan vara smittade eller har blivit utsatta för smittan. 

Smittspårningens omfattning och innebörd kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och den fas i pandemin som landet eller regionen befinner sig i. 

En person med ett positivt provresultat får information om hur den ska smittspåra och meddela sina närkontakter. Det gäller personer man har varit nära från 48 timmar innan första symtom. Samtliga personer som har ett positivt provresultat i egenprovtagningen får nu en elektronisk enkät att fylla i direkt på 1177.se och utifrån svaren i denna kan en fortsatt smittspårning initieras av smittspårningsenheten i prioriterade fall. Smittspårning sker också via hälsocentralerna. 

Om en smittad inte kan eller vill kontakta sina närkontakter själv görs detta av smittspårare. Då gäller patientsekretess. 

Det är den smittades ansvar att informera sin arbetsgivare om smitta. Arbetsgivaren påbörjar sedan smittspårning enligt instruktioner i vägledningen "När smittan kommer". Vid smittspårning inom vård och omsorg bistår smittspårningsenheten enligt nedan.

Smittspårningsenheten

Behandlande läkare

  • Smittspårning behandlande läkare

    Liksom vid andra anmälningspliktiga sjukdomar är behandlande läkare den som ordinerat provet (i praktiken den person som står som provsvarsmottagare på provtagningsremissen). Behandlande läkare ska alltid inleda smittspårningen och det ska framgå av anmälan till smittskyddsläkaren och i journalen att smittspårningen är påbörjad. Smittspårningen av covid-19 kan överlämnas till smittspårningsenheten i vissa fall (smittspårning inom vård och omsorg). Smittspårningsenheten kan inte överta en smittspårning förrän behandlande läkare har skickat in anmälan till smittskyddsläkaren, varför smittskyddsanmälan bör göras skyndsamt.

  • Behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19, 2021-02-23
  • Smittspårningsenkät telefon