Vanliga frågor om PCR-provtagning av medarbetare

Vem ansvarar för provtagning av covid-19 i Kalmar län?

Primärvård inom offentlig och privat verksamhet inom Region Kalmar län. Medarbetare som är aktuella för provtagning vänder sig till den hälsovalsenhet där de är listade.

Varför erbjuds provtagning nu till medarbetare inom regiondriven hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt personlig assistans?

Det görs för att möjliggöra tidig återgång till arbete för medarbetare som uppvisar milda symtom och är vid gott allmäntillstånd.

Vilka är det som provtas?

Medarbetare inom regiondriven hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt personlig assistans med kliniska symtom på covid-19 som önskar tidig återgång till sitt arbete. Det är medarbetarens chef som beslutar om provtagning är aktuellt.

Det finns medarbetare inom äldreomsorgen som inte har SITHS-kort, hur gör man då?

Det fungerar även med namnbricka, ID-kort eller intyg från arbetsgivaren.

När kan man provtas?

Provtagning kan ske tidigast 24 timmar efter att symtom brutit ut. Provtagning kan inte ske 14 dagar efter symtomdebut.

Vad är ett PCR-prov?

Det är ett prov som tas på individer med luftvägsinfektionssymtom såsom snuva, hosta eller feber. Det påvisar en aktiv infektion. Det säger ingenting om du vid tidigare tillfälle haft en covid-19-infektion.

Kan medarbetare gå tillbaka till jobbet vid ett negativt provsvar?

Negativt PCR-prov i början av sjukdomsförloppet talar starkt emot covid-19-infektion. I samtliga fall bör en individuell bedömning göras av medarbetare och ansvarig chef innan beslut om återgång till arbetet görs. Oavsett provresultat måste medarbetare vara vid gott allmäntillstånd innan de börjar arbeta igen. Risk för annan smitta (ej covid-19) bör också övervägas.

Kan medarbetare gå tillbaka till jobbet vid ett positivt provsvar?

Nej. Medarbetare kan återgå till arbete efter 48 timmars symtomfrihet och om sju dagar har passerat sedan symtomdebut. Kvarstående rethosta eller nedsatt lukt- och smaksinne kan förekomma men bedöms inte korrelera till smittsamhet.

Var hittar provtagna medarbetare sina provsvar?

Provsvar presenteras i e-tjänsterna på 1177.se. Så här går man tillväga för att se sitt provsvar:

  • Besök 1177.se och tryck på Logga in.
  • Logga in i e-tjänsterna med Bank-id eller välj något av de andra alternativen. Gå till e-tjänsten Journalen och klicka dig sedan vidare till journaltjänster, journalen, anteckningar.
  • Vid positivt provsvar kommer hälsovalsenheten ta kontakt med medarbetaren för ytterligare information.

Region Kalmar län kommer inte kontakta individer med negativa provsvar annat än det som meddelas under 1177.se/e-tjänster.

Vad är chefens roll i provtagning av medarbetare?

Chefen representerar arbetsgivaren och har som ansvar att bedöma om en provtagning kan vara aktuell för att möjliggöra tidigare återgång till arbetet för medarbetaren. Efter provsvar och i de fall där provsvaret är negativt bör ytterligare faktorer (såsom risker för annan smitta) vägas in i beslut om medarbetaren kan återgå till arbetet.

Om man är listad i annat län, hur fungerar det då?

Region Kalmar län tar ansvar för alla medarbetare oavsett om de är listade i andra kommuner. Kolla först med den hälsocentral där man är listad, det kan vara så att även den regionen har utökat sin provtagning.

Vad står i meddelandet som medarbetaren får vid ett negativt provsvar?

I provsvaret kommer det att stå så här:

"Provsvaret för covid-19 var negativt. Återgång till arbete sker i samråd med chef"