Rutin medarbetare aktuella för PCR-provtagning av covid-19

Rutinen omfattar medarbetare och chefer inom regiondriven hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt personlig assistans, som kan vara aktuella för provtagning av covid-19 (vid pågående symtom) för att möjliggöra tidig återgång till arbetet.

Följande steg kan vidtas när en medarbetare insjuknar i akut infektionssjukdom med ett eller flera av följande symtom: feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, diarré, förlust av lukt- och smaksinne. Syftet med provtagningen är att möjliggöra tidig återgång till arbetet vid milda symtom och gott allmäntillstånd. Medarbetare utan symtom provtas inte.

Provtagning kan som tidigast ske 24 timmar efter symtomdebut och som senast 14 dagar efter symtomdebut.

Provtagning sker inte på helger.

Hantering sker enligt följande steg:

Medarbetare med symtom tar kontakt med chef och överlägger om provtagning är aktuellt för att möjliggöra tidigare tillbakagång till jobbet.

Om chefen rekommenderar provtagning tar medarbetaren kontakt med den hälsovalsenhet där den är listad och rådgör angående provtagning.

Vid provtagningstillfälle på hälsocentral eller läkarmottagning uppvisas giltigt SITHS-kort eller motsvarande som styrker anställning inom Region Kalmar län, någon av länets tolv kommuner eller inom assistansverksamhet.

Information ges om uppskattad tid för provsvar (som tidigast nästkommande vardag) samt var man kan hitta information om sitt svar. Provsvar presenteras i e-tjänsterna på 1177.se. Det är endast vid positivt provsvar som kontakt tas av hälsovalsenhet.

Så här går man tillväga för att se sitt provsvar:

  • Besök 1177.se och tryck på Logga in.
  • Logga in i e-tjänsterna med Bank-id eller välj något av de andra alternativen. Gå till e-tjänsten Journalen och klicka dig sedan vidare till journaltjänster, journalen, anteckningar.
  • Medarbetaren tar själv kontakt med sin chef om provsvar. Vid negativt provsvar och gott allmäntillstånd går det nu att enligt överenskommelse återgå till arbete, förutsatt att ingen annan risk för smittspridning föreligger.

Nytillkomna symptom efter provtagning måste alltså alltid bedömas oavsett tidigare test.

Bakgrund

Provtagning av medarbetare med symtom görs för att kunna avgöra om eller när vederbörande ska kunna återgå till arbete. Negativt PCR-prov i början av sjukdomsförloppet talar starkt emot aktuell infektion med SARS-CoV-2 och man kan då återgå i arbete så snart man mår bra. Risken för annan smittspridning bör övervägas innan beslut om återgång till arbete tas.

Rutin för medarbetare som är aktuell för provtagning av covid-19

Powerpoint-presentation om provtagning av medarbetare