Rutiner och riktlinjer för covid-19

Senaste uppdateringarna:

Provtagning invånare och patienter

Provtagning medarbetare

 • Rutin medarbetare aktuella för PCR-provtagning av covid-19

  Rutinen omfattar medarbetare och chefer inom regiondriven hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt personlig assistans, som kan vara aktuella för provtagning av covid-19 (vid pågående symtom) för att möjliggöra tidig återgång till arbetet.

  Följande steg kan vidtas när en medarbetare insjuknar i akut infektionssjukdom med ett eller flera av följande symtom: feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, diarré, förlust av lukt- och smaksinne. Syftet med provtagningen är att möjliggöra tidig återgång till arbetet vid milda symtom och gott allmäntillstånd. Medarbetare utan symtom provtas inte.

  Provtagning kan som tidigast ske 24 timmar efter symtomdebut och som senast 14 dagar efter symtomdebut.

  Provtagning sker inte på helger.

  Hantering sker enligt följande steg:

  Medarbetare med symtom tar kontakt med chef och överlägger om provtagning är aktuellt för att möjliggöra tidigare tillbakagång till jobbet.

  Om chefen rekommenderar provtagning tar medarbetaren kontakt med den hälsovalsenhet där den är listad och rådgör angående provtagning.

  Vid provtagningstillfälle på hälsocentral eller läkarmottagning uppvisas giltigt SITHS-kort eller motsvarande som styrker anställning inom Region Kalmar län, någon av länets tolv kommuner eller inom assistansverksamhet.

  Information ges om uppskattad tid för provsvar (som tidigast nästkommande vardag) samt var man kan hitta information om sitt svar. Provsvar presenteras i e-tjänsterna på 1177.se. Det är endast vid positivt provsvar som kontakt tas av hälsovalsenhet.

  Så här går man tillväga för att se sitt provsvar:

  • Besök 1177.se och tryck på Logga in.
  • Logga in i e-tjänsterna med Bank-id eller välj något av de andra alternativen. Gå till e-tjänsten Journalen och klicka dig sedan vidare till journaltjänster, journalen, anteckningar.
  • Medarbetaren tar själv kontakt med sin chef om provsvar. Vid negativt provsvar och gott allmäntillstånd går det nu att enligt överenskommelse återgå till arbete, förutsatt att ingen annan risk för smittspridning föreligger.

  Nytillkomna symptom efter provtagning måste alltså alltid bedömas oavsett tidigare test.

  Bakgrund

  Provtagning av medarbetare med symtom görs för att kunna avgöra om eller när vederbörande ska kunna återgå till arbete. Negativt PCR-prov i början av sjukdomsförloppet talar starkt emot aktuell infektion med SARS-CoV-2 och man kan då återgå i arbete så snart man mår bra. Risken för annan smittspridning bör övervägas innan beslut om återgång till arbete tas.

  Rutin för medarbetare som är aktuell för provtagning av covid-19

  Powerpoint-presentation om provtagning av medarbetare

 • Rutin för medarbetare vid antikroppsprovtagning covid-19

  Ett antikroppstest visar om du utvecklat antikroppar.

  Folkhälsomyndigheten har rekommenderat landets regioner inte längre erbjuda antikroppstester brett. I enlighet med den rekommendationen erbjuder Region Kalmar län inte längre serologiska antikroppstester på samma sätt som tidigare.

  Antikroppstester används dock fortsatt när vården bedömer att det är rätt åtgärd för att exempelvis fastställa diagnos.

 • Vanliga frågor om PCR-provtagning av medarbetare

  Vem ansvarar för provtagning av covid-19 i Kalmar län?

  Primärvård inom offentlig och privat verksamhet inom Region Kalmar län. Medarbetare som är aktuella för provtagning vänder sig till den hälsovalsenhet där de är listade.

  Varför erbjuds provtagning nu till medarbetare inom regiondriven hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt personlig assistans?

  Det görs för att möjliggöra tidig återgång till arbete för medarbetare som uppvisar milda symtom och är vid gott allmäntillstånd.

  Vilka är det som provtas?

  Medarbetare inom regiondriven hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt personlig assistans med kliniska symtom på covid-19 som önskar tidig återgång till sitt arbete. Det är medarbetarens chef som beslutar om provtagning är aktuellt.

  Det finns medarbetare inom äldreomsorgen som inte har SITHS-kort, hur gör man då?

  Det fungerar även med namnbricka, ID-kort eller intyg från arbetsgivaren.

  När kan man provtas?

  Provtagning kan ske tidigast 24 timmar efter att symtom brutit ut. Provtagning kan inte ske 14 dagar efter symtomdebut.

  Vad är ett PCR-prov?

  Det är ett prov som tas på individer med luftvägsinfektionssymtom såsom snuva, hosta eller feber. Det påvisar en aktiv infektion. Det säger ingenting om du vid tidigare tillfälle haft en covid-19-infektion.

  Kan medarbetare gå tillbaka till jobbet vid ett negativt provsvar?

  Negativt PCR-prov i början av sjukdomsförloppet talar starkt emot covid-19-infektion. I samtliga fall bör en individuell bedömning göras av medarbetare och ansvarig chef innan beslut om återgång till arbetet görs. Oavsett provresultat måste medarbetare vara vid gott allmäntillstånd innan de börjar arbeta igen. Risk för annan smitta (ej covid-19) bör också övervägas.

  Kan medarbetare gå tillbaka till jobbet vid ett positivt provsvar?

  Nej. Medarbetare kan återgå till arbete efter 48 timmars symtomfrihet och om sju dagar har passerat sedan symtomdebut. Kvarstående rethosta eller nedsatt lukt- och smaksinne kan förekomma men bedöms inte korrelera till smittsamhet.

  Var hittar provtagna medarbetare sina provsvar?

  Provsvar presenteras i e-tjänsterna på 1177.se. Så här går man tillväga för att se sitt provsvar:

  • Besök 1177.se och tryck på Logga in.
  • Logga in i e-tjänsterna med Bank-id eller välj något av de andra alternativen. Gå till e-tjänsten Journalen och klicka dig sedan vidare till journaltjänster, journalen, anteckningar.
  • Vid positivt provsvar kommer hälsovalsenheten ta kontakt med medarbetaren för ytterligare information.

  Region Kalmar län kommer inte kontakta individer med negativa provsvar annat än det som meddelas under 1177.se/e-tjänster.

  Vad är chefens roll i provtagning av medarbetare?

  Chefen representerar arbetsgivaren och har som ansvar att bedöma om en provtagning kan vara aktuell för att möjliggöra tidigare återgång till arbetet för medarbetaren. Efter provsvar och i de fall där provsvaret är negativt bör ytterligare faktorer (såsom risker för annan smitta) vägas in i beslut om medarbetaren kan återgå till arbetet.

  Om man är listad i annat län, hur fungerar det då?

  Region Kalmar län tar ansvar för alla medarbetare oavsett om de är listade i andra kommuner. Kolla först med den hälsocentral där man är listad, det kan vara så att även den regionen har utökat sin provtagning.

  Vad står i meddelandet som medarbetaren får vid ett negativt provsvar?

  I provsvaret kommer det att stå så här:

  "Provsvaret för covid-19 var negativt. Återgång till arbete sker i samråd med chef"

Vårdhygieniska riktlinjer

Rehabilitering