Hur rapporterar vi arbetsskadetillbud och arbetsskador?

Regeringen har beslutat att covid-19 från och med 1 april 2022 inte längre klassificeras som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Exponering för coronaviruset i arbetet som sker från och med 1 april 2022 ska därför inte anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Coronaviruset tillhör från 1 april 2022 riskklass 3. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker måste dokumentering ske om en arbetstagare har exponerats för smittämnen i riskklass 3 och 4 i samband med tillbud, olyckor eller annan oönskad händelse. Dokumentering görs i Stella. Manual Stella covid-19

Exponering av covid-19 före 1 april 2022 ska utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket om det har medfört dödsfall, svårare personskada, skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt eller tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

Anmälan av arbetsskada

Om en medarbetare insjuknat i bekräftad covid-19 och smittan skett i arbetet ska en arbetsskadeanmälan göras. Det är chefen som ansvarar för arbetsskadeanmälan.
Anmälan om arbetsskada ska göras utan dröjsmål, viket betyder att det helst ska ske samma dag som man har fått vetskap om att en händelse skett.

För mer information, se sidan Personal- och arbetsgivarfrågor på Navet (kräver tillgång till Region Kalmar läns intranät Navet)