Personal- och medarbetarfrågor kring coronaviruset

Svar på personalfrågor för anställda inom Region Kalmar län kring coronaviruset och covid-19.

Uppdaterad 2022-01-12

Provtagning och smitta

 • Vad gäller kring provtagning om jag har symtom?

  Om man har symtom är det viktigt att man stannar hemma och testar sig för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Det gäller oavsett om man är ovaccinerad, vaccinerad eller har haft covid-19.

 • Vad gäller för gravida medarbetare?

  Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas alla gravida att vaccinera sig mot covid-19, eftersom vaccinationerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och därmed minskar risken för en för tidig förlossning. Gravida bör vara försiktiga och noggrant följa de allmänna råden under hela graviditeten, särskilt om man inte är vaccinerad.

  Det finns ett antal arbetsmiljöfaktorer som kan innebära risker kopplat till gravida medarbetare. Gravida ska, oavsett om man är vaccinerad eller inte, inte bli utsatta för covid-19 på arbetsplatsen eller arbeta med personer som är konstaterat smittade av covid-19. Samtliga gravida, oavsett vaccination eller genomgången infektion, ska vid bedömningen avseende risken för exponering av viruset, behandlas lika.

  Hur görs en riskbedömning?

  Vi som arbetsgivare ska alltid göra en undersökning och bedömning av de riskfaktorer en gravid arbetstagare kan komma i kontakt med på sin arbetsplats. Det är därför ytterst viktigt att det görs en individuell riskbedömning (AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare). Bedömningen ska göras så snart kvinnan berättat om graviditeten för oss som arbetsgivare. Riskbedömningen ska göras av närmsta chef tillsammans med medarbetaren samt även facklig part om medarbetaren så önskar. Vid misstanke om risk ska arbetsuppgifter ses över innan det kan vara nödvändigt med en tillfällig omplacering under tiden som den individuella riskbedömningen pågår, eller tills lämpliga arbetsmiljöåtgärder vidtagits. Det kan även finnas anledning att bevilja särskilt beslut om ledighet med lön.

  Vad ska ingå i riskbedömningen?

  Som arbetsgivare behöver vi beakta i vilken omfattning den gravida utsätts för sociala kontakter på arbetsplatsen. I riskbedömningen ska hänsyn tas till i vilken grad och under hur lång tid som medarbetaren exponeras för viruset. Det innebär att den riskbedömning som görs bör innehålla en helhetsbedömning avseende risk för svår sjukdom, där vaccination behöver vägas in i helhetsbedömningen. Arbetsmiljöverket har hittills inte beaktat vaccinering när de gjort sina bedömningar. Enligt Arbetsmiljöverket gäller det fortsatt att gravida arbetstagare följer de regler som Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets satt upp.
  Skyddsutrustning är alltid den sista åtgärden, men ska även med i helhetsbedömningen i riskanalysen.

  Hur definieras misstänkt smitta?

  Med misstänkt smitta avses (även för fullvaccinerade personer), enligt Arbetsmiljöverket:
  • Personen har symtom och eller lämnat prov för covid-19, och inväntar svar.
  • Personen har inte symtom men bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19, eller väntar på provsvar för covid-19.
  • Personen har inte symtom, men har umgåtts med en eller flera personer, där någon under umgänget, eller strax därefter, hade konstaterad covid-19.
  • Personen har varit utomlands, och kan misstänkas bära smitta, till och med 14 dagar efter hemkomst.

  När ges förbud mot arbete?

  Om det under riskbedömningen står klart att vi som arbetsgivare kommer fram till att det inte går att ta bort risker i arbetsmiljön eller omplacera den gravida medarbetaren till andra arbetsuppgifter som inte utgör risk, kan arbetstagaren förbjudas att arbeta kvar. Vid ett förbud mot arbete har medarbetaren rätt att ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan (Graviditetspenning kan även utbetalas på deltid).
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar starkt gravida att ta ut föräldrapenning från vecka 36. Detta för att undvika att bli sjuk i covid-19 inför förlossningen.
  Vid särskilt beslut om ledighet med lön ska löneart 6505 "Ledig särsk beslut" användas och om risk för covid-19 ska även projnr 9002 användas. Chef skickar mejlunderlag till lönekonsult som registrerar. Vid beslut från Försäkringskassan om graviditetspenning ska frånvaroprocess "Graviditetspenning" med löneart 6201 användas. Chef registrerar.

  Läs mer:

 • Vad gäller när någon i hushållet är sjuk i covid-19?

  När en person i hushållet testar positivt för covid-19 får de som bor i samma hushåll förhållningsregler om att stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen som testat positivt provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade, oavsett ålder och om man har symtom eller inte.

  Folkhälsomyndigheten om du eller någon i familjen har blivit sjuk

 • Hur ska jag som chef hantera bekräftat smittade medarbetare?

  Om du som chef får besked från en medarbetare att hen konstaterats smittad av covid-19 innebär det att du eventuellt behöver göra en arbetsskadeanmälan via Stella, utifrån uppfyllnad av vissa kriterier. Arbetsmiljö och hälsa kan stödja i arbetet med detta.

  Arbetsskadetillbud och arbetsskadeanmälan (kräver tillgång till Region Kalmar läns intranät)

  Eventuell smittspårning

  Den läkare som tar emot medarbetarens provsvar initierar en eventuell smittspårning genom kontakt med Smittskydd och vårdhygien. Därefter kan du som chef bli kontaktad. Hur du ska agera vid t ex smittspårning beror på situationen och handläggningen sker i kontakt med Smittskydd och vårdhygien.

  Läs mer om smittspårning här

  När smittan kommer - en vägledning för dig som är arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet 

Arbetsplats och arbetsmiljö

 • Vad gäller för resor, kurser och konferenser?

  Aktiviteter som sammanför medarbetare från olika arbetsplatser till gemensamma fysiska träffar utgör en ökad risk för vidare smittspridning bland deltagarna. Dessa typer av aktiviteter bör därför i möjligaste mån undvikas och ställas in, skjutas fram eller genomföras digitalt.

 • Vad gäller för arbete hemifrån?

  Till följd av den ökande smittspridningen rekommenderas arbete hemifrån när arbetet så tillåter. Alla som kan arbeta hemifrån bör göra det. Många medarbetare i regionen behöver dock vara på plats för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Chef och medarbetare behöver då tillsammans hitta lösningar för att undvika trängsel utifrån verksamhetens förutsättningar.

  Arbete hemifrån ska alltid godkännas av chef, som tillsammans med medarbetaren kommer överens om hur arbetet och arbetsmiljön ska följas upp. Ett närvarande ledarskap bör säkras genom regelbunden kontakt med medarbetaren.

 • Hur rapporterar vi arbetsskadetillbud och arbetsskador?

  Covid-19 rubriceras som smittklass 3. Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2018:4 smittrisker 11 § innebär detta att arbetsgivare ska dokumentera exponering för smittämnen i samband med arbetsskadetillbud, arbetsskador eller andra oönskade händelser i samband med medarbetarens arbetsuppgifter.

  På Region Kalmar län använder vi rapporteringsverktyget Stella:

  Manual Stella covid-19

  För stöd hur du rapporterar och dokumenterar, kontakta företagssköterska på Arbetsmiljö och hälsa:

  • Telefon södra länsdelen: 0480-84601 eller 0480-84602
  • Telefon norra länsdelen: 0490-86579 eller 0490-86991

  För mer information, se sidan Personal- och arbetsgivarfrågor under Navets coronaflik (kräver tillgång till Region Kalmar läns intranät Navet).

Resor och semester

 • Kan jag ångra beviljad semester?

  Utifrån verksamhetens behov och dialog med chef kan man ställa in eller ta tillbaka utlagd semester.

 • Får chefen avbryta medarbetarens semester?

  Ja, chefen kan fatta beslut om att avbryta påbörjad semester.

  Besluten följer de generella regler som återfinns i allmänna bestämmelser och avgörs alltid av närmaste chef.

 • Vad gäller för den som har varit utomlands?

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och även om man har haft covid-19 det senaste halvåret.

  I väntan på provsvar bör man vara särskilt försiktig och hålla avstånd till andra människor samt särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

  Anledningen är den snabba spridningen av den nya virusvarianten omikron. 

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Ersättning och försäkring

 • Har jag rätt till barnomsorg om förskolorna stängs?

  Medarbetare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet kan under vissa förutsättningar erbjudas omsorg för barn. För att veta om man tillhör samhällsviktig verksamhet eller ej kontaktar man sin chef, som vid osäkerhet kontaktar förvaltningens SÄBE-samordnare. För personal som arbetar inom Region Kalmar läns samhällsviktiga verksamhet behövs inget skriftligt intyg, det är tillit mellan förälder och förskola som gäller.

  Medarbetare som inte arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som behöver avstå från arbete för att vårda barn i samband stängning av förskola kan få tillfällig föräldrapenning. Läkarintyg för vård av barn behövs från dag 8.

 • Vad gäller om karensavdrag, läkarintyg, sjuklön, föräldrapenning?

  Regeringen har lagt förslag om att flera coronarelaterade ersättningar återinförs eller förlängs. Dessa föreslås gälla från och med 8 december 2021 till och med 31 mars 2022.
  Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag, ersättning till riskgrupper och möjlighet att få tillfällig föräldrapenning om skolor och förskolor stängs. I väntan på beslut gäller nuvarande regler. För karensavdrag kan ersättning endast sökas för dagar före 1 oktober 2021. 

  Läkarintyg - sjukdom

  Du behöver visa läkarintyg för arbetsgivaren dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller om din första sjukdag var 1 oktober 2021 eller senare.

  Om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver du lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

  Läkarintyg - vab

  För vård av barn behöver du som förälder lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för ditt sjuka barn från dag 8. 

  Läs mer här (Försäkringskassan)

 • Vilka avtalsförsäkringar gäller för covid-19?

  AFA Försäkring

  Covid-19 är en fastställd smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

  Det är medarbetaren som ansöker om ersättning.

  De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda vid ett laboratorium, inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person.

  För att AFA Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning krävs att smittan/skadan kvarstår i 180 dagar.

  Försäkringskassans webbplats om ersättningar medarbetare kan ansöka om

  Arbetsskadeförsäkring

  Vid arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs då att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

  När det gäller försäkringsskyddet vid arbete hemifrån, föreligger ett något svagare skydd än vid skador som sker på arbetsplatsen. Skälet till det är att arbetsgivaren inte har något inflytande på eventuella skaderisker i arbetstagarens hem eller på annan plats.

  Exempel på situationer direkt kopplat till dina arbetsuppgifter kan vara:

  • snubblar på datasladden till jobbdatorn
  • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
  • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
  • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
  • genomför ett så kallat promenadmöte, förutsatt att arbetsgivaren har godkänt detta

  När gäller då inte försäkringen?

  – Ett exempel är om en skada skulle uppstå när man kokar kaffe hemma i köket. Eftersom skadan ska ha direkt koppling till arbete så gäller inte försäkringen även om kaffekokandet sker på arbetstid. Ett annat exempel då försäkringen inte gäller är om man skadar sig då man gör ett privat ärende under en paus i arbetet.

  Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)

  Medarbetare kan ansöka om dagersättning via sjukförsäkring AGS-KL, fr.o.m. dag 91 i sjukperioden, förutsatt att man uppbär sjukpenning eller smittbärarpenning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

  AFA Försäkrings coronasida

 • Vad innebär smittbärarpenning?

  Om du inte får arbeta eller inte har möjlighet att utnyttja din semester på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du ansöka om smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

  Det är Försäkringskassan som betalar ut smittbärarpenning (inte arbetsgivaren). Kravet på läkarintyg för smittbärarpenning är tillfälligt borttaget från och med 27 december 2021 till och med 31 mars 2022. 

  Du kan också ansöka om smittbärarpenning om du har blivit avstängd från arbetet av en läkare, dvs har fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen. Det gäller även om du delar hushåll med någon som har testat positivt för covid -19.

  Om du är sjuk och inte kan jobba ska du istället ansöka om sjukpenning.

  Läs mer om smittbärarpenning - Försäkringskassan

  Läs mer om ersättningar vid coronasmitta - Försäkringskassan

Studenter och bolagspersonal

 • Kommer VFU och praktik för studerande att fortsätta i höst?

  Planerad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och övrig praktik för studerande kommer att genomföras enligt plan för samtliga utbildningar med inplanerad praktikperiod under höstterminen. De studerande ska följa de riktlinjer som gäller för medarbetare.

  Ny bedömning av situationen sker fortlöpande och arbetsuppgifterna kan förändras utifrån verksamhetens situation och förutsättningar.

  Berörd chef i den verksamhetsförlagda utbildningen beslutar vilka uppgifter studenten kan vara delaktig i och utföra.

 • Hur ska jag som chef hantera inhyrd personal?

  För hyrpersonal gäller samma sak som för Region Kalmar läns egna medarbetare. I våra avtal med bemanningsbolagen står att de ska följa de regler som gäller på vår arbetsplats och att bemanningsbolagen ska titta här på vår samarbetsportal för att hålla sig uppdaterade.

Allmänna bestämmelser

 • Kort beskrivning om delar av vårt kollektivavtal:

  § 6 Allmänna åligganden

  Mom. 1 Arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av för arbetstagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt, som är förenade med anställningen. Vid behov är arbetstagare skyldig att vikariera för annan arbetstagare samt, helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap.

  Anmärkningar

  1. Om arbetstagare har giltiga skäl att inte byta schema eller förskjuta arbetstiden, att inte utföra arbete utöver ordinarie arbetstid eller fullgöra jour eller beredskap ska hänsyn tas till det.
  2. Arbetstagare är inte skyldig att både fullt ut utföra de egna arbetsuppgifterna och samtidigt utföra annat arbete hos arbetsgivaren längre tid än 6 månader per kalenderår eller i en följd.

  § 20 Övertid

  Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden, har rätt till kompensation för övertidsarbete under förutsättning att övertidsarbete beordras på förhand. Endast efter godkännande av behörig överordnad kan kompensation utges för övertidsarbete, som inte kunnat beordras på förhand.

  Anmärkning

  Meddelande om att utföra övertidsarbete ska såvitt möjligt lämnas senast 4 timmar före den ordinarie arbetstidens slut.

  § 22 Jour och beredskap

  Mom. 1 Jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning, som är absolut nödvändig. Arbetsgivarens val mellan jour och beredskap ska göras enbart med hänsyn till vad verksamheten kräver.

  Med jour avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov omedelbart kunna utföra arbete.

  Med beredskap avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på plats utom arbetsstället, som godkänts av arbets-ledningen, för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra arbete.

  § 23 Förskjuten arbetstid

  Mom. 1 Om en arbetstagare, som arbetar enligt viss arbetstidsförläggning, beordras att arbeta enligt annan arbetstidsförläggning, blir den arbetstiden ordinarie arbetstid. Detsamma gäller om ordinarie arbetstid förskjuts genom tidigare- eller senareläggning av arbetstiden eller genom ändrad fridagsförläggning.

  Tillsägelse om ändring av den ordinarie arbetstiden ska ske så snart som möjligt, dock senast dagen före den avsedda ändringen.

  Mom. 2 Tillägg till lönen utges under 10 dagar från tillsägelsen för arbetad tid som enligt näst föregående schema skulle varit fritid.

  Anmärkning

  Tillägget utges inte samtidigt med fyllnadslön, övertidskompensation eller i fall som avses i § 13 mom. 4, om sommararbetstid.

  § 27 Semester

  Mom. 13 Arbetstagare är skyldig att, om synnerliga skäl finns, avbryta sin semester och återgå i arbete. Om arbetstagaren då vistas på annan ort, får arbets-tagaren ersättning för de extra kostnader som avbrottet kan förorsaka och som prövas skäliga.

  Anmärkning

  Vid avbruten semester kompenseras arbetstagare för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemestern med en semesterdag eller annan kompensation enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Sådan semester ska förläggas under semester-året. Kompensation kan lämnas med högst 5 semesterdagar.