Personal- och medarbetarfrågor kring coronaviruset

Svar på personalfrågor för anställda inom Region Kalmar län kring coronaviruset och covid-19.

Uppdaterad 2021-10-13

Provtagning och smitta

 • Vad gäller kring provtagning om jag har symtom?

  Om man har symtom är det viktigt att man stannar hemma och testar sig för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Det gäller oavsett om man är ovaccinerad, vaccinerad eller har haft covid-19.

  Medarbetare i vårdmiljö tar, efter dialog med sin närmaste chef, kontakt med sin hälsocentral för assisterad provtagning. Detta gäller bara om man är frisk nog att återgå till arbete. 

  För medarbetare i regionens andra verksamheter gäller självprovtagning via 1177.se.

 • Vad gäller för gravida medarbetare?

  Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas alla gravida att vaccinera sig mot covid-19, eftersom vaccinationerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och därmed minskar risken för en för tidig förlossning. Gravida bör vara försiktiga och noggrant följa de allmänna råden under hela graviditeten, särskilt om man inte är vaccinerad.

  Det finns ett antal arbetsmiljöfaktorer som kan innebära risker kopplat till gravida medarbetare. Gravida ska, oavsett om man är vaccinerad eller inte, inte bli utsatta för covid-19 på arbetsplatsen eller arbeta med personer som är konstaterat smittade av covid-19. Samtliga gravida, oavsett vaccination eller genomgången infektion, ska vid bedömningen avseende risken för exponering av viruset, behandlas lika.

  Hur görs en riskbedömning?

  Vi som arbetsgivare ska alltid göra en undersökning och bedömning av de riskfaktorer en gravid arbetstagare kan komma i kontakt med på sin arbetsplats. Det är därför ytterst viktigt att det görs en individuell riskbedömning (AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare). Bedömningen ska göras så snart kvinnan berättat om graviditeten för oss som arbetsgivare. Riskbedömningen ska göras av närmsta chef tillsammans med medarbetaren samt även facklig part om medarbetaren så önskar. Vid misstanke om risk ska arbetsuppgifter ses över innan det kan vara nödvändigt med en tillfällig omplacering under tiden som den individuella riskbedömningen pågår, eller tills lämpliga arbetsmiljöåtgärder vidtagits. Det kan även finnas anledning att bevilja särskilt beslut om ledighet med lön.

  Vad ska ingå i riskbedömningen?

  Som arbetsgivare behöver vi beakta i vilken omfattning den gravida utsätts för sociala kontakter på arbetsplatsen. I riskbedömningen ska hänsyn tas till i vilken grad och under hur lång tid som medarbetaren exponeras för viruset. Det innebär att den riskbedömning som görs bör innehålla en helhetsbedömning avseende risk för svår sjukdom, där vaccination behöver vägas in i helhetsbedömningen. Arbetsmiljöverket har hittills inte beaktat vaccinering när de gjort sina bedömningar. Enligt Arbetsmiljöverket gäller det fortsatt att gravida arbetstagare följer de regler som Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets satt upp.
  Skyddsutrustning är alltid den sista åtgärden, men ska även med i helhetsbedömningen i riskanalysen.

  Hur definieras misstänkt smitta?

  Med misstänkt smitta avses (även för fullvaccinerade personer), enligt Arbetsmiljöverket:
  • Personen har symtom och eller lämnat prov för covid-19, och inväntar svar.
  • Personen har inte symtom men bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19, eller väntar på provsvar för covid-19.
  • Personen har inte symtom, men har umgåtts med en eller flera personer, där någon under umgänget, eller strax därefter, hade konstaterad covid-19.
  • Personen har varit utomlands, och kan misstänkas bära smitta, till och med 14 dagar efter hemkomst.

  När ges förbud mot arbete?

  Om det under riskbedömningen står klart att vi som arbetsgivare kommer fram till att det inte går att ta bort risker i arbetsmiljön eller omplacera den gravida medarbetaren till andra arbetsuppgifter som inte utgör risk, kan arbetstagaren förbjudas att arbeta kvar. Vid ett förbud mot arbete har medarbetaren rätt att ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan (Graviditetspenning kan även utbetalas på deltid).
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar starkt gravida att ta ut föräldrapenning från vecka 36. Detta för att undvika att bli sjuk i covid-19 inför förlossningen.
  Vid särskilt beslut om ledighet med lön ska löneart 6505 "Ledig särsk beslut" användas och om risk för covid-19 ska även projnr 9002 användas. Chef skickar mejlunderlag till lönekonsult som registrerar. Vid beslut från Försäkringskassan om graviditetspenning ska frånvaroprocess "Graviditetspenning" med löneart 6201 användas. Chef registrerar.

  Läs mer:

 • Vad gäller när någon i hushållet har konstaterad covid-19?

  Om någon du delar boende med har konstaterats smittad med covid-19 är det viktigt att tvätta händerna ofta och hålla avstånd. Var uppmärksam på om du får några symtom.

  Du behöver inte stanna hemma om du är utan symptom och antingen varit fullvaccinerad minst två veckor eller haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.

  Är du inte är fullvaccinerad och utan symtom rekommenderas du att provta dig efter 5 dagar. Undvik att vara nära andra i sju dagar och arbeta hemifrån om det är möjligt. Du som är ovaccinerad behöver vara  extra försiktig, läs mer på 1177.se

  Du kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan om du behöver vara hemma inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån.

  Läs mer under SKR Frågor och svar

  Från Försäkringskassans webbplats

  Läs stycket med rubriken Smittbärarpenning:

  https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

 • Vad gäller när någon i hushållet är sjuk i misstänkt covid-19?

  När en person i hushållet är sjuk med symtom på covid-19 ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig. Personen som har testat sig stannar hemma i väntan på provsar. Andra i hushållet ska försöka hålla avstånd till den som är sjuk och vara uppmärksamma på symtom. 

  Symtomfri vårdpersonal som exponerats av patient/ medarbetare/hushållskontakt utan ännu konstaterad covid kan arbeta vidare med förstärkt skyddsutrustning (visir och munskydd) vid avstånd mindre än 2 meter till patient och medarbetare.

  Folkhälsomyndigheten om du eller någon i familjen har blivit sjuk

 • Om man har eller kan ha exponerats för smitta men saknar symtom?

  Medarbetare inom vård och omsorg som har eller kan ha exponerats för smitta, men saknar symtom, ska kontakta sin närmaste chef. Chefen kontaktar Vårdhygien och tillsammans görs en bedömning utifrån eventuella behov av förändrade arbetsuppgifter under inkubationstiden, se Vårdhygieniska riktlinjer

  Tillfälliga förändrade arbetsuppgifter ska som alltid föregås av facklig dialog. Det är chefens ansvar att säkerställa att arbetsrättsliga regler följs.

  I de sällsynta fall där medarbetaren inte bedöms kunna arbeta på grund av att denne är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan medarbetaren enligt svensk lagstiftning ansöka om smittbärarpenning.

  Medarbetare utanför vård och omsorg

  För medarbetare utanför vård och omsorg gäller fortfarande att gå till jobbet så länge man inte har symtom.

  Provtagning

  Om man har exponerats för smitta av ska man provta sig omgående, men kan arbeta under tiden man väntar på provsvar. Det gäller både den som är vaccinerad och ovaccinerad.

 • Vad ska jag göra som chef om en medarbetare uppvisar symtom?

  Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur man skyddar sig mot smitta.

  Om medarbetaren kan utföra arbete i sin bostad eller på annan plats utan risk för smittspridning, bör denna möjlighet utnyttjas. Om inte, ska medarbetaren sjukanmäla sig.

  Beslut om arbete på annan plats avgörs av chef i samråd med medarbetare.

  Om den medarbetare som insjuknat har vårdat/omhändertagit/vistats i samma rum/utrymme som en patient/brukare som är infekterad med covid-19, ska chefen betrakta det som att medarbetaren har smittats i arbetet. Detta gäller oavsett om skyddsutrustning har använts eller inte har använts. I dessa fall ska en anmälan om arbetsskada göras.

  Läs mer om arbetsskadeanmälan (krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

  Provtagning

  Provtagning kan bli aktuell för att möjliggöra tidigare tillbakagång till jobbet för vissa yrkesgrupper/roller samt alltid vid upprättande av arbetsskadeanmälan.

  Rutin för medarbetare som är aktuell för provtagning av covid-19

  Folkhälsomyndighetens webbplats

  Att vara symtomfri och gå tillbaka till jobbet

 • Hur ska jag som chef hantera bekräftat smittade medarbetare?

  Om du som chef får besked från en medarbetare att hen konstaterats smittad av covid-19 innebär det att du eventuellt behöver göra en arbetsskadeanmälan via Stella, utifrån uppfyllnad av vissa kriterier. Arbetsmiljö och hälsa kan stödja i arbetet med detta.

  Arbetsskadetillbud och arbetsskadeanmälan (kräver tillgång till Region Kalmar läns intranät)

  Eventuell smittspårning

  Den läkare som tar emot medarbetarens provsvar initierar en eventuell smittspårning genom kontakt med Smittskydd och vårdhygien. Därefter kan du som chef bli kontaktad. Hur du ska agera vid t ex smittspårning beror på situationen och handläggningen sker i kontakt med Smittskydd och vårdhygien.

  Läs mer om smittspårning här

  När smittan kommer - checklista för chefer inom Region Kalmar län (kräver tillgång till Region Kalmar läns intranät)

 • Vad gäller för medarbetare som tillhör riskgrupp?

  Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning (förebyggande sjukpenning) för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas.

  Försäkringskassan beslutar om förebyggande sjukpenning. Beslutet gäller från 1 juli 2020 och ersättningen kan som längst betalas ut i 184 dagar. Ersättningen utges i form av ett schablonbelopp, med högst 810 kr/dag. Läkarintyg som styrker tillhörighet till någon av de angivna riskgrupperna krävs för att kunna få ersättningen. Beviljas medarbetaren ersättning så följer med det även en ledighetsrätt under samma period.

  Om en medarbetare ingår i en riskgrupp för covid-19, enligt Socialstyrelsens definition, ska arbetsgivaren undersöka möjligheten för medarbetaren att arbeta hemifrån eller anpassa arbetsplatsen för att minska smittrisken. Det är viktigt att medarbetaren medverkar i arbetsgivarens utredning t.ex. genom att berätta om sina symtom/anledningen till att denne befinner sig i riskgrupp.

  Om arbetsgivaren inte kan anpassa arbetssituationen kan medarbetaren söka förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan.

  Om beviljad förebyggande sjukpenning

  Tiden med förebyggande sjukpenning ger semesterlönegrundande frånvaro. Det totala antalet dagar som är semesterlönegrundande under ett år är enligt SemL 180 dagar. Ersättning enligt AB § 28 utges inte.

  Hantering i Heroma

  Hur du hanterar ledigheten i Heroma hittar du under Coronasidorna på Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång).

  Svar på vanliga Heromafrågor

  Övriga länkar

  Coronaviruset det här gäller, Försäkringskassan

  Lista riskgrupper, Socialstyrelsen

 • Vad gör jag om en medarbetare inte vågar komma till jobbet?

  I dagsläget ser arbetsgivaren inte att viruset ger medarbetare giltiga skäl till att inte gå till arbetet (förutsatt att medarbetaren inte uppvisar symtom). En medarbetare som stannar hemma från arbetet utan att ha giltiga skäl bryter därför mot sin skyldighet i anställningsavtalet. Det är dock viktigt att du som chef håller dig uppdaterad för att kunna ge dina medarbetare korrekt och uppdaterad information om läget.

Arbetsplats och arbetsmiljö

 • Vad gäller för resor, kurser och konferenser?

  Även efter den 29 september, då restriktioner för sammankomster avvecklas, bör avstånd och försiktighet fortsatt råda vid val av tjänsteresa, kurser och konferenser.

  Det är angeläget att hålla i de arbetsformer som har utvecklats under pandemin kring digitala möten. Digitala lösningar ska fortsättningsvis användas som ett första alternativ. Men det kan finnas tillfällen där fysiska möten är nödvändiga. Vid fysiska träffar är det lämpligt att begränsa antalet deltagare så att avstånd kan hållas. Respektive förvaltningschef ansvarar och beslutar inom sin förvaltning. 

 • Vad gäller för arbete hemifrån?

  Den 29 september avvecklas flera av de restriktioner som införts på grund av pandemin, såsom rådet om att arbeta hemifrån. En successiv återgång till arbetsplatserna kan därmed inledas.

  Återgången till arbetsplatsen för medarbetare som arbetat hemifrån under pandemin behöver kännas trygg och hanteras i dialog med närmsta chef. Det kan finnas behov att se över genomförda riskbedömningar alternativt upprätta nya i samband med återgång till arbetsplatsen.

 • Hur rapporterar vi arbetsskadetillbud och arbetsskador?

  Covid-19 rubriceras som smittklass 3. Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2018:4 smittrisker 11 § innebär detta att arbetsgivare ska dokumentera exponering för smittämnen i samband med arbetsskadetillbud, arbetsskador eller andra oönskade händelser i samband med medarbetarens arbetsuppgifter.

  På Region Kalmar län använder vi rapporteringsverktyget Stella:

  Manual Stella covid-19

  För stöd hur du rapporterar och dokumenterar, kontakta företagssköterska på Arbetsmiljö och hälsa:

  • Telefon södra länsdelen: 0480-84601 eller 0480-84602
  • Telefon norra länsdelen: 0490-86579 eller 0490-86991

  För mer information, se sidan Personal- och arbetsgivarfrågor under Navets coronaflik (kräver tillgång till Region Kalmar läns intranät Navet).

 • Arbetsgivarens befogenheter vid omfattande personalfrånvaro?

  När verksamheten är hårt ansträngd och det finns svårigheter att få bemanningen att räcka till kan arbetsgivaren inom ramen för lag och kollektivavtal vidta åtgärder för att upprätthålla verksamheterna.

  Arbetsgivaren kan exempelvis bli tvungen att förskjuta arbetstid, beordra övertid och nödfallsövertid, beordra jour och beredskap eller återkalla beviljad semester. Medarbetaren har en skyldighet att byta schema, förskjuta arbetstiden, arbeta övertid och mertid, fullgöra jour och beredskap och vikariera för andra.

Resor och semester

 • Kan chefen förhindra medarbetare att resa privat?

  Nej, men som chef kan du uppmana medarbetaren att överväga om resan är nödvändig.

  Om en medarbetare gör en resa privat är det medarbetarens ansvar att följa information, råd och rekommendationer från utrikesdepartementet och folkhälsomyndigheten.

  Folkhalsomyndigheten om reserekommendationer från UD

 • Kan jag ångra beviljad semester?

  Utifrån verksamhetens behov och dialog med chef kan man ställa in eller ta tillbaka utlagd semester.

 • Får chefen avbryta medarbetarens semester?

  Ja, chefen kan fatta beslut om att avbryta påbörjad semester.

  Besluten följer de generella regler som återfinns i allmänna bestämmelser och avgörs alltid av närmaste chef.

 • Vad gäller för den som har varit utomlands?

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 12 juli 2021 till den 31 oktober 2021 alla resenärer följande:

  Inför/under resa

  Håll dig uppdaterad om hur smittläget ser ut på orten du besöker. Umgås i en mindre krets och håll fysisk distans till övriga. Res aldrig om du har symtom.

  När du kommer hem

  För dig som är ovaccinerad

  Folkhälsomyndigheten anser att du bör testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i riskgrupp. Om du är smittad riskerar du att sprida smittan vidare, till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans till andra människor.

  Den som är fullvaccinerad sedan 2 veckor samt personer som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret är undantagna från rekommendationen om testning, liksom den som enbart rest i Norden.

  Var uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Har du minsta symtom ska du testa dig, oavsett vilket land du har varit i. 

  Läs mer:

  Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin (Polismyndigheten)

  Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (Folkhälsomyndigheten)

Ersättning och försäkring

 • Har jag rätt till barnomsorg om förskolorna stängs?

  Medarbetare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet kan under vissa förutsättningar erbjudas omsorg för barn. För att veta om man tillhör samhällsviktig verksamhet eller ej kontaktar man sin chef, som vid osäkerhet kontaktar förvaltningens SÄBE-samordnare. För personal som arbetar inom Region Kalmar läns samhällsviktiga verksamhet behövs inget skriftligt intyg, det är tillit mellan förälder och förskola som gäller.

  Medarbetare som inte arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som behöver avstå från arbete för att vårda barn i samband stängning av förskola kan få tillfällig föräldrapenning. Läkarintyg för vård av barn behövs från dag 8.

 • Vad gäller om karensavdrag, läkarintyg, sjuklön, föräldrapenning?

  Karensavdrag

  Från och med 1 oktober upphör flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin.

  Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag. E-tjänsten hos Försäkringskassan ligger dock kvar för att du ska kunna söka ersättning i efterhand för dagar före 1 oktober 2021. Ansökan om ersättning för karensavdraget görs via Försäkringskassans e-tjänst där bland annat arbetsgivarens organisationsnummer och telefonnummer ska anges. Region Kalmar läns organisationsnummer är 232100-0073 och telefonnumret är 0480-840 00.

  Läs mer om hur du går tillväga (Försäkringskassan)

  Ändrade tidsgränser för intyg vid sjukdom och vab

  Läkarintyg - sjukdom

  Regeringen tar även bort undantaget som gällt för läkarintyg. Det innebär att du som medarbetare kommer behöva visa läkarintyg för arbetsgivaren dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller om din första sjukdag är 1 oktober 2021.

  Om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver du fortfarande lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

  Läkarintyg - vård av barn

  För vård av barn behöver du som förälder lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för ditt sjuka barn från dag 8. 

  Läs mer om du går till (Försäkringskassan)

 • Vilka avtalsförsäkringar gäller för covid-19?

  AFA Försäkring

  Covid-19 är en fastställd smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

  Det är medarbetaren som ansöker om ersättning.

  De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda vid ett laboratorium, inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person.

  För att AFA Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning krävs att smittan/skadan kvarstår i 180 dagar.

  Försäkringskassans webbplats om ersättningar medarbetare kan ansöka om

  Arbetsskadeförsäkring

  Vid arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs då att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

  När det gäller försäkringsskyddet vid arbete hemifrån, föreligger ett något svagare skydd än vid skador som sker på arbetsplatsen. Skälet till det är att arbetsgivaren inte har något inflytande på eventuella skaderisker i arbetstagarens hem eller på annan plats.

  Exempel på situationer direkt kopplat till dina arbetsuppgifter kan vara:

  • snubblar på datasladden till jobbdatorn
  • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
  • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
  • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
  • genomför ett så kallat promenadmöte, förutsatt att arbetsgivaren har godkänt detta

  När gäller då inte försäkringen?

  – Ett exempel är om en skada skulle uppstå när man kokar kaffe hemma i köket. Eftersom skadan ska ha direkt koppling till arbete så gäller inte försäkringen även om kaffekokandet sker på arbetstid. Ett annat exempel då försäkringen inte gäller är om man skadar sig då man gör ett privat ärende under en paus i arbetet.

  Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)

  Medarbetare kan ansöka om dagersättning via sjukförsäkring AGS-KL, fr.o.m. dag 91 i sjukperioden, förutsatt att man uppbär sjukpenning eller smittbärarpenning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

  AFA Försäkrings coronasida

 • Vad innebär smittbärarpenning?

  Om du inte får arbeta eller inte har möjlighet att utnyttja din semester på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du ansöka om smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

  Det är Försäkringskassan som betalar ut smittbärarpenning (inte arbetsgivaren). För att få smittbärarpenning krävs läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta eller inte kan utnyttja din semester på grund av risken för smitta.

   Det krävs att en läkare har fattat beslut om avstängning enligt smittskyddslagen för att du ska ha rätt till ersättningen.

  Om du är sjuk och inte kan jobba ska du istället ansöka om sjukpenning.

  Läs mer om smittbärarpenning - Försäkringskassan

  Läs mer om ersättningar vid coronasmitta - Försäkringskassan

Studenter och bolagspersonal

 • Kommer VFU och praktik för studerande att fortsätta i höst?

  Planerad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och övrig praktik för studerande kommer att genomföras enligt plan för samtliga utbildningar med inplanerad praktikperiod under höstterminen. De studerande ska följa de riktlinjer som gäller för medarbetare.

  Ny bedömning av situationen sker fortlöpande och arbetsuppgifterna kan förändras utifrån verksamhetens situation och förutsättningar.

  Berörd chef i den verksamhetsförlagda utbildningen beslutar vilka uppgifter studenten kan vara delaktig i och utföra.

 • Hur ska jag som chef hantera inhyrd personal?

  För hyrpersonal gäller samma sak som för Region Kalmar läns egna medarbetare. I våra avtal med bemanningsbolagen står att de ska följa de regler som gäller på vår arbetsplats och att bemanningsbolagen ska titta här på vår samarbetsportal för att hålla sig uppdaterade.

Allmänna bestämmelser

 • Kort beskrivning om delar av vårt kollektivavtal:

  § 6 Allmänna åligganden

  Mom. 1 Arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av för arbetstagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt, som är förenade med anställningen. Vid behov är arbetstagare skyldig att vikariera för annan arbetstagare samt, helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap.

  Anmärkningar

  1. Om arbetstagare har giltiga skäl att inte byta schema eller förskjuta arbetstiden, att inte utföra arbete utöver ordinarie arbetstid eller fullgöra jour eller beredskap ska hänsyn tas till det.
  2. Arbetstagare är inte skyldig att både fullt ut utföra de egna arbetsuppgifterna och samtidigt utföra annat arbete hos arbetsgivaren längre tid än 6 månader per kalenderår eller i en följd.

  § 20 Övertid

  Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden, har rätt till kompensation för övertidsarbete under förutsättning att övertidsarbete beordras på förhand. Endast efter godkännande av behörig överordnad kan kompensation utges för övertidsarbete, som inte kunnat beordras på förhand.

  Anmärkning

  Meddelande om att utföra övertidsarbete ska såvitt möjligt lämnas senast 4 timmar före den ordinarie arbetstidens slut.

  § 22 Jour och beredskap

  Mom. 1 Jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning, som är absolut nödvändig. Arbetsgivarens val mellan jour och beredskap ska göras enbart med hänsyn till vad verksamheten kräver.

  Med jour avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov omedelbart kunna utföra arbete.

  Med beredskap avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på plats utom arbetsstället, som godkänts av arbets-ledningen, för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra arbete.

  § 23 Förskjuten arbetstid

  Mom. 1 Om en arbetstagare, som arbetar enligt viss arbetstidsförläggning, beordras att arbeta enligt annan arbetstidsförläggning, blir den arbetstiden ordinarie arbetstid. Detsamma gäller om ordinarie arbetstid förskjuts genom tidigare- eller senareläggning av arbetstiden eller genom ändrad fridagsförläggning.

  Tillsägelse om ändring av den ordinarie arbetstiden ska ske så snart som möjligt, dock senast dagen före den avsedda ändringen.

  Mom. 2 Tillägg till lönen utges under 10 dagar från tillsägelsen för arbetad tid som enligt näst föregående schema skulle varit fritid.

  Anmärkning

  Tillägget utges inte samtidigt med fyllnadslön, övertidskompensation eller i fall som avses i § 13 mom. 4, om sommararbetstid.

  § 27 Semester

  Mom. 13 Arbetstagare är skyldig att, om synnerliga skäl finns, avbryta sin semester och återgå i arbete. Om arbetstagaren då vistas på annan ort, får arbets-tagaren ersättning för de extra kostnader som avbrottet kan förorsaka och som prövas skäliga.

  Anmärkning

  Vid avbruten semester kompenseras arbetstagare för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemestern med en semesterdag eller annan kompensation enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Sådan semester ska förläggas under semester-året. Kompensation kan lämnas med högst 5 semesterdagar.