Så styrs Region Kalmar län

Du som bor i länet har möjlighet att påverka vilka politiker som ska fatta beslut inom Region Kalmar län.

Vi är en organisation som styrs av demokratiskt valda politiker, valda av dig som är invånare i länet. Valen sker vart fjärde år i samband med valet till riksdag och kommunfullmäktige. För en levande demokrati är det också viktigt att du får möjlighet att ta del av vad som händer och påverka frågor som berör dig. Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i Region Kalmar län. Man kan säga att det är som regionens riksdag. De sammanträder vanligtvis fem gånger om året för att debattera och besluta om ärenden inom våra ansvarsområden. I november månad varje år beslutar fullmäktige om budget och flerårsplan som Region Kalmar läns förvaltningar ska arbeta utifrån.

Uppdaterad 20 mars 2023 Lämna synpunkter på innehållet