Revisorer

Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som Region Kalmar län ansvarar för.

Revisorernas uppgift är att årligen granska verksamheten i enlighet med god revisionssed. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och korrekt sätt samt följer fullmäktiges beslut. De granskar även om kontrollerna som görs internt är tillräckliga samt att räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och medborgarnas medel för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrel­ser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. De sju förtroendevalda revisorerna är direkt underställda regionfullmäktige och granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Revisionskontoret samt externa konsulter stödjer revisorerna.

Revisionsberättelser

Öppna alla mappar Stäng alla mappar