Datorskärm och ordförandeklubba

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är vårt högsta beslutande organ med 67 folkvalda ledamöter.

Mandatfördelningen i regionfullmäktige styr hur många ledamöter ett parti får i nämnder, beredningar och styrelser, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande. Det är fullmäktiges ledamöter som ytterst ansvarar för inriktningen av verksamheten och hur regionens resurser ska fördelas. Regionfullmäktige sammanträder vanligtvis fem gånger per år. I november månad beslutar fullmäktige om budget och flerårsplan som regionens förvaltningar ska arbeta utifrån.