Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans vars uppgift är att stödja och hjälpa patienter som har synpunkter på vården.

Patientnämndens sju ledamöter sammanträder fem gånger per år. Vid sammanträdet redovisar nämndens handläggare aktuella ärenden. Patientnämndens ledamöter och handläggare har tystnadsplikt.

Du kan vända dig till patientnämndens kansli med frågor, synpunkter och klagomål. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och kan inte vidta några disciplinära åtgärder utan fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdpersonal.

Patientnämndens rapporter

Öppna alla mappar Stäng alla mappar