Mål, budget och uppföljning

Regionplanen är Region Kalmar läns övergripande styrdokument. I denna fastställs vision och strategiska mål för den kommande treårsperioden.

Planen överför politiska beslut till handling och binder samman visionen "Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv", strategiska mål och operativ verksamhet. I regionplanen fastställs också ekonomiska ramar och skattesats. Regionfullmäktige beslutar om regionplanen senast i november varje år.

Årsredovisningen är Region Kalmar läns koncernbokslut. Den beskriver hur verksamhetens resultat förhåller sig till de mål som fastställts i regionplanen. Uppföljning sker också under året i form av delårsrapporter.

Uppdaterad 23 juni 2021 Lämna synpunkter på innehållet