Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Förslag från Region Kalmar län att lämna yttrande över

Genom att skicka ut en begäran om yttrande kan Region Kalmar län be berörda kommuner, regioner, myndigheter, organisationer, och andra intressenter att i ett yttrande lämna synpunkter på ett förslag. Även allmänheten kan lämna yttranden med synpunkter på förslagen.

Regionstyrelsen är de som fattar beslut om att skicka ut ett förslag för begäran om yttrande. På den här sidan finns de förslag som just nu går att lämna yttranden över.

Region Kalmar län sammanställer och behandlar inkomna yttranden efter att perioden för att lämna yttranden är slut. De yttranden som lämnas på förslaget blir allmänna handlingar och kommer sammanställas i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisas också hur regionen ställer sig till synpunkterna i yttrandena och varför.

Kulturplan 2025–2028

Sista dag att lämna yttrande: 29 april 2024

Yttrande över förslaget skickas med e-post till registrator@regionkalmar.se.
Ange diarienummer RS 2023/1431 i ämnesraden.

Handlingar och mer information om förslaget

Aktualisering av trafikförsörjningsprogram

Sista dag att lämna yttrande: 17 maj 2024

Yttrande över förslaget skickas med e-post till registrator@regionkalmar.se.
Ange diarienummer RS 2024/32 i ämnesraden.

Handlingar och mer information om förslaget

Revidering av Handlingsprogram transportinfrastruktur

Sista dag att lämna yttrande: 17 maj 2024

Yttrande över förslaget skickas med e-post till registrator@regionkalmar.se.
Ange diarienummer RS 2023/1828 i ämnesraden.

Handlingar och mer information om förslaget

Revidering av skolkulturstrategin Relevant

Sista dag att lämna yttranden: 28 juni 2024

Yttrande över förslaget skickas med e-post till  till registrator@regionkalmar.se. Skriv RS 2023/1782 i ämnesraden.

Handlingar och mer information om förslaget